LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 27/31) Print E-mail
Written by   
Tuesday, 11 February 2014 23:01

Mến chào quý ông bà anh chị em,

Thêm một ngày nữa Chúa ban cho chúng ta được sống bình an và có

cơ hội được học biết thêm về Ngài.

Hôm nay chúng ta học biết về sự trọn lành mà Chúa muốn ban cho

từng con cái Ngài trên đất. Mỗi người chúng ta đều có một chương trình đặc biệt mà Chúa muốn chúng ta phải hoàn thành trong cuộc đời của mình trước khi chúng ta về gặp Ngài, do đó Ngài cũng ban cho

chúng ta một đời sống và những cơ hội để chúng ta làm việc ấy.

Đôi khi chúng ta dường như đang trải qua những cuộc huấn luyện đầy gian khổ, thử thách cả tâm linh, tinh thần và thể xác... nhưng khi vượt

qua khỏi những thử luyện ấy rồi, chúng ta sẽ hoàn thành được

công việc Chúa giao. Hãy mạnh mẽ lên và tin cậy hoàn toàn nơi

sức Chúa ban cho quý vị nhé!

Xin hãy cùng suy gẫm Lời Chúa hôm nay. May God bless you all.

Quý mến,

MSKTH

  

Day 27/31

Psalms 139:14: I praise you because I am fearfully and wonderfully

made;

    your works are wonderful,

    I know that full well.

Proverbs 18:14: The human spirit can endure in sickness,

    but a crushed spirit who can bear?

 

Whole

"Do you want to be made whole?"

Jesus asked this very question to the invalid at the Pool of Bethesda.

Have you ever wondered why Jesus asked this question to a man

who had suffered his affliction for thirty-eight years?

Perhaps the question was about more than just physical healing. I

think what Jesus was actually asking was, "Do you want to be complete?

Do you really know what wholeness will mean, and the responsibility

it will bring?"

Yes, God is our Healer but His desire is for us to be whole - body,

soul and spirit. Along with needing physical healing, many of us have emotional brokenness and spiritual issues that prevent us from living

in the fullness of God's blessing. As humans, we tend to focus on and

react more to the things that are going on around us but pay little

attention to what is going on inside us.

When something is broken, it doesn't function properly and when you

are broken on the inside, you are much more vulnerable. Wholeness

comes when you are willing to take on the responsibility to change on

the inside and deal with the attitudes and mindsets that can hold you

back from living a blessed life.

Proverbs 18:14 in the Amplified Bible says, "The strong spirit of a man

sustains him in bodily pain or trouble, but a weak and broken spirit

who can raise up or bear?"

How is your inner man? Are you hiding brokenness that you are too

ashamed or overwhelmed to deal with? Do you want to be made whole?

In my book How To Maximise Your Life, pages 170-175, I give you

some practical steps to changing the condition of your soul and opening

up the doorway to becoming whole. To begin with, take a moment to

meditate on Psalm 139:14.

PRAYER: Father, there is no limit to the wholeness you bring. Help me

to find the courage of faith to trust You with the areas of my inner life

that need renewing so I can live a life of wholeness.

 

Ngày 27/31

Thi-Thiên 139:14 “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng

sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.”

Châm-Ngôn 18:14 “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;

Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?.”

SỰ TRỌN LÀNH

“Ngươi có muốn được lành lặn không?” Chúa Giê-Xu đã hỏi câu này với

người tàn tật ở ao Bethesda.  Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa Giê-Xu

lại hỏi câu hỏi này với một người đã phải gánh chịu nổi đau khổ như vậy

trong suốt 38 năm qua?

Câu hỏi đó có vẻ như có một điều gì đó vượt trên sự chửa lành về thể xác? 

Tôi nghĩ rằng Chúa Giê-Xu thật sự hỏi rằng “Ngươi có muốn được trọn

vẹn, hoàn hảo không?  Ngươi có thật sự biết ý nghĩa của sự trọn lành

không, và điều gì mang đến sự trọn lành?”

Đúng vậy, Đức Chúa Trời là Đấng Chửa Lành, nhưng mong ước của Ngài

là cho chúng ta được cả thể trọn lành – thể xác, tâm linh, và cả tâm hồn. 

Cùng với nhu cầu chửa lành thể xác, nhiều người trong chúng ta có những

đổ vỡ nội tâm và những nan đề tâm linh mà vì thế đã ngăn trở chúng ta

khỏi những ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.  Là con người,

chúng ta có thường khuynh hướng chú trọng và phản ứng nhiều hơn trên

những vấn đề bao quanh chúng ta hơn là chú ý đến những điều nội tâm.

Khi một điều gì đó bị đổ vỡ, cũng có nghĩa là điều đó đã không làm đúng

chức năng và khi bạn bị đổ vỡ từ nội tâm, thì bạn càng dễ bị tổn thương

hơn nữa.  Sự trọn lành chỉ có được một khi bạn thật sự mong muốn nhận

trách nhiệm để thay đổi từ bên trong và đối phó với những thái độ và tư

tưởng mà chúng có thể là những tác nhân lôi kéo bạn ra khỏi một cuộc

sống phước hạnh.

Châm-Ngôn 18:14 trong Thánh Kinh cho biết, “Tinh thần của một người

có thể chịu đựng bệnh tật; Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng

nổi?.”

Nội tâm của bạn ra sao?  Có phải bạn đang che dấu những đổ vỡ nào đó

vì bạn cảm thấy quá xấu hổ hoặc là bạn không thể đương đầu với những

đổ vỡ nặng nề đó?  Bạn có muốn có được sự trọn lành không?

Trong cuốn sách của tôi “Làm thế nào để gia tăng đời sống”, trang 170-

175, tôi đã cung cấp cho bạn vài bước thực hành để thay đổi những điều

kiện của tâm hồn bạn để mở cánh cửa vào sự trọn lành.  Để bắt đầu, hãy

dành ít thời gian cùng suy nghiệm đoạn kinh văn trong Thi-Thiên 139:14

“Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;

Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.”

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha của con, sự trọn lành mà Cha ban thì

không hề có giới hạn.  Xin hãy giúp con tìm thấy sự can đảm trong đức tin

để con luôn biết đặt sự tin cậy nơi Cha ngõ hầu cuộc sống nội tâm của

con được đổi mới và con có thể sống trong sự trọn lành.  


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:05
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 26/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 10 February 2014 15:16

Good morning!

Kính chào quý ông bà anh chị em trong sáng thứ Hai đầu tuần,

Cảm tạ Chúa gìn giữ và ban phước cho chúng ta một ngày Thánh nhật

vừa qua thật vui thỏa, bình an trong sự chúc phước của Ngài. Bước

vào tuần mới, ngày mới hôm nay, xin mời chúng ta cùng suy gẫm

một đề tài rất quan trọng và thực tế cho cuộc sống của mình hàng

ngày, đó là sự chữa lành bệnh tật. Ai không muốn mình có được một

thân thể khỏe mạnh và bình an? Dầu vậy sức khỏe vẫn là một vấn

đề đôi khi đã nằm ngoài ý muốn của chúng ta, muốn mà vẫn không

được, dầu có tiền bạc và phương tiện! Nhưng niềm vui và hy vọng

cho chúng ta không đặt nơi con người, nơi vật chất mà bèn là chính

Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng làm được tất cả mọi sự. Xin hãy

cùng nhau đọc kỷ các câu Kinh Thánh dưới đây và suy gẫm lời chia sẻ

của đầy tớ Ngài, Mục sư Brian Houston, hôm nay.

Nguyện Chúa ban cho quý vị tràn đầy sức lực mới để bước theo Ngài

và phục vụ Ngài trọn đời. Amen

Quý mến trong Chúa chúng ta,

MSQN Kiều Tuấn Huệ

 

Day 26/31

Malachi 4:2: But for you who revere my name, the sun of

righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out

and frolic like well-fed calves.

Exodus 15:26: He said, “If you listen carefully to the Lord your

God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his

commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of t

he diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord, who heals

you.”

John 10:10: The thief comes only to steal and kill and destroy;

I have come that they may have life, and have it to the full.

Healed

Do you believe that God is your healer? It saddens me that so many

people - especially Christians - do not have this revelation. Many

categorise sickness as God's teaching tool or the consequence of sin,

but if this were true we'd all be sick and dying!

Job is an interesting study on the question of sickness. The

accusation and actions of Satan, the kindness of God, the experiences

of Job and the advice of so-called "comforters", play out in this

Shakespearean-like story of sudden and devastating loss.

Job's friends had differing ideas about why all the ruin had come

upon him. One declared that Job's sickness was his own fault -

otherwise, God would have healed him. Another attempted to

persuade him that the sickness was God's will.

Neither of these are the truth when it comes to healing and God.

Among His many names is "Jehovah Rapha" - the Lord that Heals.

Exodus 15:26 declares, "I am the Lord who heals you"- God's will

for us is healing and wholeness; nothing missing, nothing broken.

Job refused to lower his beliefs to the level of his experience, choosing

instead to stand firm on who he knew God to be. The outcome for

Job was total healing and the restoration of all he had lost, twice over.

Remember, John 10:10 says that Satan comes ONLY to steal, kill and

destroy but Jesus gave us a better covenant - not law, but grace.

Jesus provided a life of abundance to enjoy in overflowing measure.

Sickness is part of the curse (Deuteronomy 28); health and wholeness

belong to the blessed life.

Are you sick? Have you received a negative health report? I have

great news! Your healing is at hand - the hand of YOUR Healer.

Allow God's Word to restore your body as you lean into His everlasting

arms.

PRAYER: Father, You are my Healer. I know that You can do

everything, and that no purpose of Yours can be withheld from You.

Just like Job, I look to You for my healing and trust that You will

take care of me - spirit, soul and body.

 

Ngày 26/31

Malachi 4:2: Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì

mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh;

các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.

Xuất Ê-díp-tô ký 15:26: Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe

lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài,

lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng

cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì

ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.

Giăng 10:10: Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã

đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Sự Chữa Lành

Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành của bạn? Điều

khiến tôi rất buồn là có nhiều người - đặc biệt là những Cơ Đốc Nhân

- không có sự mặc khải này. Có nhiều trường hợp bệnh tật như

một phương cách dạy dỗ của Đức Chúa Trời hoặc là do hậu quả

của tội lỗi, nhưng nếu đây là sự thật duy nhất thì tất cả chúng ta

đều đã bị bệnh và chết hết!

Đời sống của ông Gióp là một sự nghiên cứu thú vị về vấn đề bệnh tật.

Những lời buộc tội và hành động của Sa-tan, lòng nhân từ của

Thiên Chúa, những kinh nghiệm của Gióp và những lời khuyên

của những người được gọi là "Những bạn an ủi", đã diễn ra như trong

một câu chuyện của Shakespeare này, là một sự mất mát rất thình lình

và tàn phá.

Bạn bè của Gióp đã rất khác nhau trong những ý tưởng về lý do tại

sao tất cả những sự phá hủy đã đến với Gióp. Một người tuyên bố

rằng bệnh của Gióp là do tội lỗi của mình - nếu không phải vậy thì

Đức Chúa Trời đã chữa lành cho ông rồi. Một người khác cố gắng

thuyết phục Gióp rằng bệnh tật là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cả hai đều là sự thật khi nói đến chữa lành và Đức Chúa Trời. Một

trong rất nhiều danh xưng của Ngài là "Giê-hô-va Rapha" - nghĩa

Đấng Chữa Lành. Xuất Ê-díp-tô ký 15:26 tuyên bố, "Ta là Chúa,

Đấng chữa lành cho ngươi" – Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với

chúng ta là lành mạnh và trọn vẹn, không có gì mất đi, không có gì bị

phá vỡ.

Ông Gióp khước từ những gì làm giảm đức tin của mình để đi đến

những bước kinh nghiệm cá nhân của mình, ông đã đặt vững vàng

niềm tin mình nơi Đấng ông tin là Đức Chúa Trời. Kết quả cho công

việc nầy là sự chữa lành hoàn toàn và sự phục hồi của mọi sự mà

ông đã bị mất, trái lại còn nhận được gấp hai lần hơn trước.

Hãy nhớ rằng, Phúc âm Giăng 10:10 cho biết Sa-tan đến chỉ để ăn

cắp, cướp giết và phá hủy nhưng Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta

một giao ước tốt hơn - không phải là luật pháp, nhưng là ân điển

của Ngài. Chúa Giêsu cung cấp cho chúng ta một cuộc sống phong

phú để có sự vui mừng tràn đầy. Bệnh tật là một phần của lời nguyền

rủa (như trong Phục truyền 28 có đề cập), nhưng sự khỏe mạnh và

sự trọn lành thuộc về những đời sống được phước.

Bạn có đang bị bệnh chăng? Bạn đã nhận được một báo cáo y tế tiêu

cực về sức khỏe? Tôi có tin tức tuyệt vời cho bạn đây! Sự chữa lành

cho bạn nằm ở trong một bàn tay – đó là bàn tay của ĐẤNG CHỮA

LÀNH CỦA BẠN. Hãy để Lời Chúa hồi phục lại thân thể của bạn khi

bạn nương dựa vào cánh tay đời đời của Ngài.

CẦU NGUYỆN: Lạy Cha, Ngài là Đấng Chữa Lành của con. Con biết

rằng Ngài có thể làm được tất cả mọi sự, và không có mục đích nào

có thể thực hiện được khi không có Ngài. Cũng giống như ông Gióp,

con tìm kiếm sự chữa lành từ nơi Ngài và tin chắc rằng Ngài sẽ chăm

sóc cho con cả về - tinh thần, linh hồn và thân thể của con nữa.


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 25/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 10 February 2014 15:09

Mến chào quý ông bà anh chị em trong Ngày Thánh của Chúa

hôm nay,

Thêm một ngày nữa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta được tiếp

tục được sống và hưởng những ân huệ Ngài ban trên đất nầy.

Mời quý vị hãy chổi dậy và dâng lời tạ ơn Chúa ngay từ lúc còn

trên giường mình. Hãy cầu nguyện ngay trong tâm trí, cầu xin Chúa

dẫn dắt và ban phước trên từng công việc mà quý vị dự định sẽ làm

hôm nay. Hãy làm đẹp lòng Chúa ngay trong tư tưởng của quý vị để

chúng ta nhận được sức mới và sự chữa lành của Ngài trên tâm trí

và thân thể của quý vị. 

Hôm nay, xin hãy dành thì giờ quý nhất của quý vị cho sự thờ

phượng Đức Chúa Trời như lời Ngài đã phán truyền: 'Hãy nhớ

ngày nghỉ đặng làm nên Ngày Thánh! (Xuất 20:8) và 'chớ bỏ

sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo

nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì

càng phải làm như vậy chừng nấy. (Hê-bơ-rơ 10:25).

Chúa đang chờ đợi để ban phước cho gia đình của quý vị hôm nay

trong sự thờ phượng Ngài.

Hãy suy gẫm Lời Chúa và sống theo Lời Ngài để chúng ta được

dồi dào sức khỏe về cả phần tâm linh và thể xác của chúng ta như

Lời Ngài đã hứa.

Xin Chúa ban phước thật nhiều trên quý vị hôm nay. Cũng xin hãy

dành ít thời gian để suy gẫm bài học rất quý báu với MS Brian

Houston về sức khỏe.

Quý mến trong Chúa và hẹn gặp lại,

MSQN


Day 25/31

Proverbs 4:20-22: 20 My son, pay attention to what I say;

    turn your ear to my words.

21 Do not let them out of your sight,

    keep them within your heart;

22 for they are life to those who find them

    and health to one’s whole body.

Ephesians 1:21: 21 far above all rule and authority, power and

dominion, and every name that is invoked, not only in the present

age but also in the one to come.

Isaiah 53:5: But he was pierced for our transgressions,

    he was crushed for our iniquities;

the punishment that brought us peace was on him,

    and by his wounds we are healed.

Psalms 100:3: Know that the Lord is God.

    It is he who made us, and we are his[a];

    we are his people, the sheep of his pasture.

Psalms 139:14: I praise you because I am fearfully and wonderfully

made;

    your works are wonderful,

    I know that full well.

Proverbs 17:22: A cheerful heart is good medicine,

    but a crushed spirit dries up the bones.

Matthew 12:15: 15 Aware of this, Jesus withdrew from that place.

A large crowd followed him, and he healed all who were ill.

John 10:10: 10 The thief comes only to steal and kill and destroy;

I have come that they may have life, and have it to the full.

Healthy

The Bible is a comprehensive manual, filled with God's Divine

wisdom for health and wholeness. Living a healthy life goes well

beyond our physical body. It involves every aspect of our life including

building healthy relationships and attitudes.

Do you believe good health is God's will for your life? I most

definitely do! Good health has been a very real friend to God's plan

for my life. It was only just a few years ago when I realised that not

taking care of my own body would interfere with the purposes of

God for me. How much value do you place on your health and well-

being?

God's will for you is health, not sickness. However, when you are

sick God is your Healer. To be honest, I don't know of anybody who

hasn't had to deal with physical sickness and challenge. And despite

this fact, the prevailing truth is that we have a Name which is far

above every other name (Ephesians 1:21). At the Name of Jesus, the

name of cancer, depression, heart disease, mental illness, diabetes,

chronic conditions, addiction and any other illness must bow.If you are

fighting some kind of sickness or disability, the wonderful news is that

God is on your side! His will is for your health and wholeness and His

desire is that you settle for nothing less. I encourage you today;

don't allow physical or emotional deficiency to overwhelm you. God

is your true source of healing and His Word is full of "medicine"

for your recovery. Take your medicine today by meditating on

scriptures that will infuse life into your body as you feed on them in

your soul.

Here are some to get you going: Isaiah 53:5, Psalm 100:3, 139:14,

Proverbs 17:22, Matthew 12:15, John 10:10

PRAYER: I speak the Name of Jesus over sickness and disease. I

choose life, not death - blessing not cursing. I declare by faith in

Your Word and the work of the cross that I am made whole, now and

forever.

 

Ngày 25/31

Châm-Ngôn 4:20-22 “20 Hỡi con ta, hãy chú ý đến các lời ta; Hãy lắng

tai nghe những lời ta nói. 21 Mắt con chớ lìa xa các lời ấy; Hãy gìn

giữ chúng trong lòng con. 22 Vì những lời ấy là sự sống cho ai

tìm được chúng; Là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ.”

Ê-phê-sô 1:21 “trỗi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và

thống trị; vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và

đời sẽ đến nữa.”

I-sa 53:5 “Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà

đạp vì sự gian ác của chúng ta.  Hình phạt người chịu để chúng ta

được bình an.  Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành.”

Thi-thiên 100:3 “Hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời. 

Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của

Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài.”

Thi-thiên 139:14  “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách

đáng sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, linh hồn

tôi biết rõ lắm.”

Châm-Ngôn 17:22 “Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay; Tinh thần suy

sụp làm xương cốt khô héo.”

Ma-thi-ơ 12:15  “Đức Chúa Giê-su biết thế, nên lánh khỏi chổ đó. 

Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh.”

Giăng 10:10  “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta

đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.”

SỰ LÀNH MẠNH

Thánh Kinh là một cuốn cẩm nang toàn diện, chứa đựng sự khôn

ngoan tuyệt diệu của Đức Chúa Trời cho một sự lành mạnh cả thể. 

  Một đời sống lành mạnh vượt ra khỏi bản thể vật lý của chúng ta. 

Nó liên quan đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta bao

gồm luôn cả việc xây dựng những mối quan hệ và thái độ lành mạnh. 

Bạn có tin rằng có được một sức khỏe tốt cũng là ý định của Đức

Chúa Trời dành cho cuộc sống của bạn không?  Tôi hầu như tin

tưởng như vậy!  Một sức khỏe tốt cũng là một người bạn thực hữu

cho chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của tôi. 

Chỉ mới vài năm trước đây, tôi đã nhận ra rằng nếu không chăm sóc

tốt thân thể của mình thì cũng ảnh hưởng đến mục đích của Đức

Chúa Trới dành cho tôi.  Bạn có coi trọng giá trị của sức khỏe của bạn

không? 

Ý muốn của Đức Chúa Trời cho bạn là một sức khỏe tốt chứ không

phải là bệnh hoạn. Tuy vậy, khi bạn ngã bệnh, thì Đức Chúa Trời sẽ

là người chữa lành cho bạn. Thành thật mà nói, tôi không biết có bất

kỳ ai mà chưa từng đối diện với căn bệnh thể xác hay những nan

đề hay không.  Và bất luận những điều ấy, một sự thật rất thuyết

phục là chúng ta có một danh vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng

trong đời này (Ê-phê-sô 1:21).  Bởi danh Chúa Giê-su, thì tên của

bệnh ung thư, bệnh trầm cảm, bệnh tim mạch, bệnh tâm thần,

bệnh tiểu đường, bệnh kinh niên, nghiện ngập và bất kỳ chứng bệnh

nào cũng phải bị khuất phục cả.  Điều tuyệt vời là Đức Chúa Trời sẽ

đồng hành với bạn.  Ý muốn của Ngài dành cho bạn là một sự lành

mạnh cả thể và bạn sẽ ổn định trong chiều hướng đó.  Hôm nay

tôi muốn khuyến khích bạn đừng để cho những thiếu hụt hoặc mất mát

về thể chất hay tâm hồn áp đảo hoặc chế ngự bạn.  Đức Chúa Trời

thật sự là nguồn chữa lành và lời Ngài chứa đầy “phương thuốc” cho

sự phục hồi của bạn.  Ngay hôm nay, hãy dùng “phương thuốc” đó

bằng cách suy nghiệm lời Kinh Thánh để những lời ấy ngấm vào

đời sống thuộc thể và thuộc linh của bạn. 

Đây là vài đoạn phúc âm khởi sự cho bạn: I-sa 53:5, Thi-thiên 100:3,

139:14, Châm-Ngôn 17:22, Ma-thi-ơ 12:15, Giăng 10:10 

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, trong danh Chúa Giê-su đắc thắng trên sự

yếu đuối và bệnh tật, con xin chọn sư sống – mà không phải cái chết –

ân điển mà không phải sự rủa sả.   Con xin tuyên bố bởi đức tin trong

lời Chúa và sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá để con được toàn vẹn,

bây giờ và mãi mãi.


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:06
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 24/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 08 February 2014 19:12

Mến chào quý vị trong ngày thứ Bảy tốt lành hôm nay,

Cảm ơn Chúa cho những cơn mưa đến đem thêm nước đến khu vực

chúng ta trong lúc mọi người đang sợ sẽ có hạn hán đến trong thời

gian tới. Chúa chúng ta luôn luôn tốt lành và mọi sự xảy đến trong

thời điểm của Ngài để hoàn thành mục đích Ngài muốn. Nguyện

Chúa cho chúng ta luôn tin cậy nơi Ngài trong mọi lúc, mọi nơi. Cũng

tạ ơn Chúa cho chúng ta có một buổi nhóm thật vui và khích lệ nhau

trong giờ nhóm tại nhà anh chị Phong Bé tối hôm qua với bài thơ lục

bát trong Châm Ngôn 3:1-12. (MS sẽ chép lại sau)

Hôm nay xin mời chúng ta cùng suy gẫm Lời Chúa và bài dưỡng linh

hôm nay.

Rất mong sẽ gặp lại quý vị trong ngày thờ phượng Chúa ngày mai

thật phước hạnh.

Nếu ai có thì giờ có thể đến nhà thờ vào lúc 9:30am sáng nay để cầu

nguyện với nhau như thường lệ.

Kính mến,

MSQN Kiều Tuấn Huệ


Day 24/31

1 Thessalonians 5:23: 23 May God himself, the God of peace, 

sanctify you through and through. May your whole spirit,

soul and body be kept blameless at the coming of our Lord

Jesus Christ. 

Philippians 2:1212 Therefore, my dear friends, as you have

always obeyed—not only in my presence, but now much

more in my absence—continue to work out your salvation

with fear and trembling,

Luke 2:4040 And the child grew and became strong; he

was filled with wisdom, and the grace of God was on him.

Hebrews 5:8: 8 Son though he was, he learned obedience

from what he suffered

Proverbs 18:14The human spirit can endure in sickness,
    but a crushed spirit who can bear?


Living in Health and Wholeness

"God has provided everything we need to live a life of health and

wholeness. The Bible teaches us that we are a spirit, we have a soul

and we live in a body.

When we are born again, our spirit comes alive. At that point, our

mind begins the process of renewal as we feed on God's Word. This

is how we work out our salvation in Christ (Phil 2:12) - it is a process,

not an event - a journey, not a destination.

When Jesus came to earth and lived as a man, Luke 2:40 tells us he

"became strong" and in Hebrews 5:8 that, "though He was a Son, yet

He learned obedience by the things which He suffered."

No matter who you are, or how many years you've been a Christian,

everyone will come up against challenges and trials at times. But it is

in these times you discover the strength of your spirit and the health

of your soul...especially when dealing with sickness or physical issues.

That's not to say that we don't recognise such things take a toll, and

that we look to both God and people for comfort, but the Bible tells us

not to let the troubles of this world devastate you. Proverbs 18:14 in

the Message says, "A healthy spirit conquers adversity, but what can

you do when the spirit is crushed?"

Are you committed to going the distance in your life with God? Taking

care of your earthly body is God-glorifying. Don't allow yourself to

"burn out", don't push your mind, soul and spirit to the breaking point - instead, listen to the Word of God and apply godly wisdom and good parameters that will develop your sense of well-being.

PRAYER: Thank You for Your Word, which is life and health to me.

Help me to live in health and wholeness. I receive the prayer that John

prayed that I would prosper and be in health even as my soul prospers."

                               

Ngày 24/31

1 Tê-sa-lô-ni-ca  5:23  “Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa

anh chị em hoàn toàn.  Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em

được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế

Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm.”

Phi-líp 2:12 “Vậy, thưa anh chị em yêu dấu của tôi, như anh chị vẫn luôn

luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà thôi nhưng nhất là bây giờ,

lại càng vâng phục hơn khi tôi vắng mặt.  Hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy

mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi mình.”

Lu-ca 2:40 “Con trẻ lớn lên, mạnh khỏe, đầy dẫy sự khôn ngoan.  Ân phúc

của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.”

Hê-bơ-rơ 5:8  “Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những

điều thống khổ Ngài đã chịu.”

Châm-Ngôn 18:14 “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;

nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?”

HÃY SỐNG TRONG SỰ LÀNH MẠNH TRỌN VẸN

Đức Chúa Trời đã cung cấp mọi thứ mà chúng ta cần để có được một

cuộc sống lành mạnh và đầy đủ.  Thánh Kinh dạy chúng ta rằng chúng ta

là một thực thể tâm linh, chúng ta có linh hồn và chúng ta sống trong một

thể xác. Khi chúng ta được sanh lại, thì tâm linh của chúng ta vẫn tồn tại.

Ở thời điểm đó, tâm hồn chúng ta bắt đầu một tiến trình đổi mới khi chúng

ta nương dựa vào lời Đức Chúa Trời.  Đây cũng là cách mà chúng ta cần

thực thi bằng sự cứu chuộc trong Đấng Christ (Phi-lip 2:12) – đó là một

tiến trình, chứ không phải là một sự kiện – và là một cuộc hành trình, chứ

không phải là mức đến.

Khi Chúa Giê-su đến thế gian và sống như một con người, Lu-ca 2:40 cho

chúng ta biết rằng “Con trẻ trở nên mạnh khỏe” và trong Hê-bơ-rơ 5:8 đã

nói rằng “Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều

thống khổ Ngài đã chịu.”

Không cần biết bạn là ai hoặc bạn đã trở nên một Cơ Đốc nhân bao lâu,

thì ai nấy cũng sẽ phải đối diện với những thách thức và gian nan ở một lúc

nào đó.  Nhưng đây chính là những thời điểm mà bạn sẽ khám phá ra sức

mạnh tâm linh của bạn và sự lành mạnh trong tâm hồn của bạn… đặc biệt

là khi bạn đang đương đầu với bệnh tật hoặc những thương tổn thể xác. 

Không thể nói rằng chúng ta không nhận biết được những gian nan đó làm

chúng ta mất mát nhiều, và chúng ta mong đợi sự an ủi từ Đức Chúa Trời

hoặc từ ai đó; nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng đừng để

những nan đề của thế giới này phá hủy chúng ta.  Châm-Ngôn 18:14 cho

biết “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật; nhưng khi tinh

thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?”

Bạn có quyết tâm đồng hành với Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn không?  Chăm sóc bản thể của bạn cũng chính là làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Đừng cho phép chính mình “nhụt chí”, cũng đừng áp đặt tư tưởng, tâm hồn

và linh hồn của bạn đến điểm đổ vỡ. Nhưng thay vào đó, hãy lắng nghe lời

Chúa và áp dụng sự khôn ngoan thiên thượng cùng những thông số tốt ngõ

hầu mang lại cho bạn một cảm giác sảng khoái, khỏe khoắn. 

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, con cám ơn Chúa qua lời Ngài vì đó là sự sống

và sự lành mạnh dành cho con.  Xin giúp cho con luôn sống trong sự lành

mạnh trọn vẹn. 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:06
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 23/31) Print E-mail
Written by   
Friday, 07 February 2014 16:47

Good morning quý ông bà anh chị em,

Nguyện Chúa ban phước trên quý vị thật dồi dào trong một

ngày mới. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang có những suy gẫm thật

quan trọng về sự khôn ngoan Chúa ban, nếu mỗi người trong

chúng ta đều nắm chắc được bí quyết nầy và vững bước với

Chúa thì chắc chắn, tương lai sắp tới chẳng có gì làm cho chúng

ta lo sợ nữa nhưng rất hào hứng và mong muốn được bước đến.

Xin Chúa ban phước cho quý vị nhiều trong bài suy gẫm hôm

nay.

Cũng xin được nhắc lại, nếu qúy vị nào có thể đến nhà anh chị

Phong Bé tối nay để nhóm đầu năm thì xin đến nhà thờ khoảng 7:15pm để đi chung.

Rất cảm ơn và hẹn gặp lại.

MSQN


Day 23/31

Proverbs 4:18: The path of the righteous is like the morning sun,

    shining ever brighter till the full light of day.

Proverbs 4:13: Hold on to instruction, do not let it go;

    guard it well, for it is your life.

Wisdom for the Long Haul

Wisdom is the key to the kind of life you dream about living. God is

the source for everything that has to do with life and blessing and

that especially includes wisdom which, as we have seen, is on constant

and abundant supply for anyone who desires it. It is simply a matter

of tuning your ear to it and applying it to your life.

The Bible contains a wealth of godly wisdom for every conceivable circumstance you will face in your life including matters of family and relationships, finances and career - and is the key to finding inner

peace.

Wisdom is the road to a truly blessed life and wisdom is what will

keep you there. No wonder Solomon urges us to "keep her [wisdom],

for she is your life" (Proverbs 4:13).

I trust you can see more clearly why wisdom is beyond price and to be

desired above anything else this life can offer. It is found only in God

and is readily available in the Bible - His Word - our instructions for life.

I encourage you to take a moment and think about how wisdom can

take your life forward. The fact is that the wisdom of God provides the

answers to your impossible questions and is the key to unlock your

destiny and blessing. All you have to do is ask.

PRAYER: Father, above all else, I desire the wisdom that comes from

You and Your Word. Give me ears to hear and eyes to see so that I will recognise Your wisdom when it comes, and the strength to choose her

path every day - no turning back.

Ngày 23/31

Châm Ngôn 4:18  “ Nhưng con đường người công bình giống như sự

sáng chiếu rạng.  Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. ”

Châm Ngôn 4:13  “Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; khá

gìn giữ nó, vì là sự sống của con.”

SỰ KHÔN NGOAN DÀNH CHO MỘT HƯỚNG ĐI LÂU DÀI

Sự khôn ngoan là chiếc chìa khóa của một kiểu đời sống mà bạn đang

mơ ước đến.  Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, của mọi phước hạnh,

và điều đặc biệt là cả sự khôn ngoan nữa; và như chúng ta đã thấy, Ngài

vẫn luôn là nguồn cung cấp không ngớt và dư dật cho những ai khao khát

những điều ấy.   Vấn đề đơn giản chỉ là biết hướng lòng để nghe và áp

dụng vào trong đời sống của bạn.

Kinh Thánh chứa đựng một sự phong phú về sự khôn ngoan thiên thượng

cho mỗi tình huống mà bạn có thể nhận biết khi bạn sẽ phải đối diện trong

cuộc sống, bao gồm những vấn đề gia đình và những mối quan hệ, vấn đề

tài chính và nghề nghiệp.  Vì vậy, Kinh Thánh cũng chính là chiếc chìa khóa

để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Sự khôn ngoan là con đường dẫn đến một cuộc sống phước hạnh và sự

khôn ngoan là điều mà bạn cần luôn nắm giữ.  Vì vậy, thật chẳng đáng

ngạc nhiên khi vua Solomon thúc giục chúng ta “hãy nắm chắc [sự khôn

ngoan], vì là sự sống của con.” (Châm Ngôn 4:13)

Tôi tin tưởng rằng bạn có thể nhận ra một cách rõ ràng rằng tại sao sự

khôn ngoan có một giá trị vượt trội như vậy và được mong ước trên tất

cả mọi thứ mà cuộc sống có thể mang lại.   Nó chỉ có thể tìm thấy trong

Đức Chúa Trời và là điều đã sẵn có trong Thánh Kinh – là Lời Ngài – là

cuốn cẩm nang cho đời sống.

Tôi muốn khuyến khích bạn thử để dành một ít thời gian để suy nghiệm về

việc làm thế nào để sự khôn ngoan có thể thúc đẩy cuộc sống của bạn.

Nhân tố chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ cung cấp câu trả

lời cho những nan đề không lối thoát của bạn và là chiếc chìa khóa để mở

cửa vận mệnh và phước hạnh của bạn.  Tất cả điều bạn cần làm chỉ là

cầu xin Đức Chúa Trời.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, trên tất cả mọi điều khác, con mong ước sự

khôn ngoan đến từ Chúa và từ lời của Ngài.  Xin giúp con biết lắng nghe

và mở mắt con để con nhận biết sự khôn ngoan của Ngài đang đến với

con, và cho con có nghị lực để chọn hướng đi mỗi ngày trong sự khôn

ngoan – không hề thối lui. 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:05
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 111