LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 5/31) Print E-mail
Written by   
Friday, 10 January 2014 18:51

Kính mời quý anh chị em cùng suy gẫm bài dưỡng linh hôm nay. Blessings!


Day 5/31: Dealing Wisely

Psalm 112:5A good man sheweth favour, and lendeth:

he will guide his affairs with discretion.

The blessed man in Psalm 112 guided his affairs with discretion _

this includes dealing graciously, having integrity and using Godly

wisdom.

Life is built line upon line, decision upon decision. That's why the

foundation you begin with is so important. As we saw yesterday, the

person who wants to live a successful life must live from a place of

conviction and stability. When your life is set on solid foundations of

belief in God and trust in His Word, your outlook is clearer and your

direction established.

Just as the man who built his house upon the sand lost everything

when storms came, if you build your life on anything apart from God,

your reference point toward the future is unstable - eventually things

begin to unravel. A wise person has firm foundation. They are the

one to whom others look for guidance and direction.

If you always look to others to meet your needs, they can control you. Furthermore, you can't do much to help others when you consistently

need help yourself _ you cannot give what you do not own. But ownership

puts you in a position to help others.

Life is full of choices and depending on which choices you make will

determine the course your life takes. But God's way will always point

you in the direction of His purpose and fulfilment.

Perhaps you think you've gone too far down the wrong road, made too

many bad decisions to ever live a life of wisdom and discretion. Maybe

you feel like you've completely lost your way and can't find the way out...

Don't despair! It's NEVER too late to make the change and choose

God's path for your life. His way is Jesus (John 14:6) and His Word

is the light that shows you the direction to go (Psalm 119:105). God's

grace will begin to relocate you onto the right road and establish your

life on a foundation that will stand in a time of storms and teach you

how to make wise decisions for the future _ a blessed life!

Look to the Bible for guidance and wisdom. Pray and talk with God

every day, ask Him to reveal His purposes and direction for your life.

PRAYER: God, give me the discretion and wisdom to deal with

everything life throws at me. May I hunger and thirst for your Word,

so that when the storms come, I am firmly anchored and guided by

Your wisdom.

 

 

Ngày 5/31: Đối phó một cách khôn ngoan

Thi-thiên 112: 5 Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn!

Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực.

Người có phước trong Thi-thiên 112 đã được hướng dẫn trong các

vấn đề của mình với sự thận trọng, bao gồm sự đối đãi nhân từ, ngay

thẳng và sử dụng khôn ngoan thiên thượng.

Đời sống như được xây dựng theo cách: con đường nầy trên con

đường trước, quyết định nầy trên quyết định trước. Đó là lý do tại sao

bạn bắt đầu với nền tảng là rất quan trọng. Như chúng ta đã thấy trong

bài hôm qua, những người muốn sống một cuộc sống thành công

phải sống từ một nơi có niềm tin vững vàng và ổn định. Khi cuộc

sống của bạn được thiết lập trên nền tảng vững chắc của niềm tin

vào Đức Chúa Trời và tin tưởng vào Lời của Ngài, tương lai của bạn

rất rõ ràng và hướng đi của bạn đã được thiết lập.

Cũng giống như người xây nhà mình trên đất cát đã mất tất cả khi cơn

bão đến, nếu bạn xây dựng cuộc sống của bạn trên bất cứ điều gì

ngoài Đức Chúa Trời, mục tiêu của bạn hướng tới tương lai sẽ không

ổn định và cuối cùng mọi thứ sẽ bắt đầu bày tỏ ra. Một người khôn

ngoan có nền tảng vững chắc. Họ là người mà những người khác

muốn nhìn để được hướng dẫn và chỉ đạo.

Nếu bạn luôn luôn nhìn vào người khác để đáp ứng nhu cầu của bạn,

họ có thể kiểm soát bạn. Hơn nữa, bạn không thể làm được gì nhiều

để giúp đỡ người khác khi bạn thường xuyên cần được giúp đỡ cho

chính mình. Bạn không thể ban cho người khác những gì bạn không sở hữu.

Nhưng quyền sở hữu đặt bạn ở một vị trí để giúp đỡ người khác.

Cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn, tùy thuộc vào sự lựa chọn nào

của bạn sẽ quyết định cho cả cuộc đời của bạn. Nhưng phương cách

của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn chỉ cho bạn hướng về mục đích và sự

hoàn thiện của Ngài.

Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn đã đi quá xa trên con đường sai lạc, đã đưa ra

quá nhiều quyết định sai lầm để rồi chưa bao giờ sống một cuộc sống

của sự khôn ngoan và thận trọng. Có thể bạn cảm thấy như bạn đã hoàn

toàn bị lạc mất và không thể tìm thấy lối ra...

Đừng tuyệt vọng! Sẽ không bao giờ quá muộn để thực hiện sự thay đổi

và lựa chọn con đường của Chúa dành cho cuộc sống của bạn. Con

đường đó là Chúa Giêsu (Giăng 14:6: 'Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha') và Lời Ngài là ánh sáng cho

bạn thấy hướng đi (Thi Thiên 119:105: 'Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi') Ân sủng của Đức Chúa Trời

sẽ bắt đầu di chuyển bạn lên con đường đúng và thiết lập cuộc sống

của bạn trên một nền tảng mà bạn sẽ được đứng vững trong các cơn

bão tố và dạy cho bạn làm thế nào để đưa ra quyết định khôn ngoan

cho tương lai, đó là một cuộc sống được phước!

Hãy nhìn vào Kinh Thánh để được hướng dẫn và ban cho sự khôn

ngoan. Cầu nguyện và nói chuyện với Chúa mỗi ngày, cầu xin Ngài

tiết lộ mục đích và sự hướng dẫn của Ngài cho cuộc sống của bạn.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con sự thận trọng và khôn ngoan

để đối phó với tất cả mọi điều xảy đến với con. Xin cho con đói khát

Lời Chúa, để khi giông bão kéo đến, con chắc chắn được neo vững

vàng và được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Ngài.


May God bless you,
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Friday, 10 January 2014 19:00
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 4/31) Print E-mail
Written by   
Thursday, 09 January 2014 08:37

Kính mời quý vị cùng suy ngẫm Lời Chúa và phần dưỡng

linh hôm nay:

Day 4/31: Growing through Challenges

Ps 112:4, 6-7 says: Unto the upright there arises light in the darkness;

He is gracious, and full of compassion, and righteous... Surely he will

never be shaken... He will not be afraid of evil tidings; His heart is

steadfast, trusting in the LORD.

How is it that some people come through incredible challenges the

better for them, yet others are crushed by lesser things? How can

we remain unshaken and unafraid of bad news like the person spoken

about in Psalm 112?

James 1:2-4 in the Message says, Consider it a sheer gift, friends,

when tests and challenges come at you from all sides. You know

that under pressure, your faith-life is forced into the open and shows

its true colors. So don't try to get out of anything prematurely.

Let it do its work so you become mature and well-developed, not

deficient in any way.

Strong convictions strengthen.

Growing through challenges has to do with your convictions -

what you truly believe. How do you see God? Do you see Him

as forgiving and loving? If so, you will be able to trust Him to

sustain you through difficulties. But if you see God as a distant,

harsh judge who waits for you to slip up so He can punish you,

then you will run from Him in hard times because you'll see

Him as the problem instead of the answer.

Worry and fear will rob you of faith and prevent you from moving

forward. But when you trust God you will have a firm belief in His

reliability and a confident expectation that He will carry you through

anything that confronts you.

Maximising your life means taking every opportunity to learn and

grow. No one escapes challenges and trials; the difference is in

how you face them. Take James's advice and consider these

"a gift", then you'll approach any hardship from a position of

strength and come through with increased confidence in God. If

you live this way you are like the righteous man in Psalm 112

- you will increase in wisdom and discretion and continue to

progress. Is your life anchored?

Today, develop strong spiritual "muscle" by spending time in

His Word and taking it to heart. Determine to know God more

intimately and through every storm, keep your hope anchored in

Jesus.

If you have my book How To Maximise Your Life, go to pages

30-33 and check out how you can unpack this principle more.

PRAYER: Thank you Lord that my hope is anchored in You. No

matter what comes my way, I choose to believe that You love

me, You will provide for me and that my future is secure in Your

hands.

Ngày 4/31 : Trưởng Thành Qua Thử Thách

Thi - thiên 112:4 , 6-7 cho biết : 4 Ánh sáng soi nơi tối tăm cho

người ngay thẳng. Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là

công bình. 6 Người cũng chẳng hề bị lay động; Kỷ niệm người

công bình còn đến đời đời. 7 Người không sợ cái tin hung; Lòng

người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

Làm thế nào mà một số người có thể vượt qua những thách thức

lớn lao lại tin rằng nó sẽ đem cho họ điều tốt hơn, nhưng có

những người khác lại bị nghiền nát bởi những thứ nhỏ hơn?

Làm thế nào chúng ta có thể chẳng lay động và không sợ tin

xấu như người đã được đề cập trong Thi-thiên 112?

Thánh Gia-cơ khuyên (Gia-cơ 1:2-4): 2 Hỡi anh em, hãy coi sự

thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng

trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự

nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho

chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn

chút nào.

Sứ điệp nầy nói: Hãy xem xét nó một món quà tuyệt vời, là một

người bạn, khi bạn thấy những thử nghiệm và thách thức xảy đến

với bạn từ mọi phía. Bạn có biết rằng, dưới những áp lực, niềm

tin cuộc sống của bạn buộc phải mở ra và hiển thị màu sắc thật

sự của nó. Vì vậy, đừng cố gắng để có thể thoát khỏi bất cứ điều

gì cách vội vàng. Hãy để cho nó làm công việc của mình, và giúp

bạn trở nên trưởng thành và phát triển cách tốt đẹp, trong mọi

phương diện.

Sự tin quyết mạnh mẻ được tăng cường.

Sự trưởng thành thông qua những thử thách phải được làm với

niềm tin của bạn – điều gì làm bạn thực sự tin tưởng. Làm thế

nào để bạn nhìn thấy Đức Chúa Trời? Bạn có thấy Ngài là sự tha

thứ và yêu thương? Nếu vậy, bạn có thể tin cậy Ngài sẽ giúp bạn

vượt qua khó khăn. Nhưng nếu bạn nhìn thấy Đức Chúa Trời như

rất xa xôi, như là một thẩm phán gay gắt đang chờ đợi bạn bị

trượt ngã để Ngài có thể trừng phạt bạn, thì bạn sẽ chạy xa khỏi

Ngài trong lúc khó khăn bởi vì bạn sẽ thấy Ngài như một nan đề

thay vì là câu trả lời.

Lo lắng và sợ hãi sẽ cướp đức tin của bạn và ngăn cản bạn tiến

về phía trước. Nhưng khi bạn tin tưởng chắc chắn nơi Chúa, bạn

sẽ có một niềm tin vững chắc trong sự tin cậy nơi Ngài và một

sự vững tin rằng Ngài sẽ đem bạn vượt qua bất cứ điều gì mà

bạn phải đối mặt .

Tận dụng tối đa cuộc sống của bạn có nghĩa là dùng mọi cơ hội

để học hỏi và phát triển. Không ai được thoát khỏi những thách

thức và thử nghiệm, điều khác biệt là trong cách bạn đối diện

với chúng. Hãy theo lời khuyên của Gia-cơ và quan tâm nó

như là những "món quà ", tiếp theo đó bạn sẽ tiếp cận bất kỳ

khó khăn nào đó từ một vị trí của sức mạnh và đi qua với đức tin

vững vàng vào Đức Chúa Trời. Nếu bạn sống theo cách này bạn

cũng sẽ giống như người công chính trong Thi-thiên 112 - bạn

sẽ tăng trưởng trong sự khôn ngoan, thận trọng và tiếp tục tiến triển.

Cuộc sống của bạn đã được neo chắc chắn chưa?

Hôm nay, hãy phát triển "cơ bắp" tinh thần mạnh mẽ bằng cách

sử dụng thời gian học hỏi Lời của Ngài và đặt để nó vào tấm

lòng bạn. Xác định sự nhận biết Đức Chúa Trời cách mật thiết hơn

và khi vượt qua mọi sóng gió, hãy giữ cho niềm hy vọng của

bạn neo chặt trong Chúa Giêsu.

Nếu bạn có cuốn sách của tôi ‘Làm thế nào để tận dụng tối đa

cuộc sống của bạn’, đi đến các trang 30-33 và kiểm tra như thế

nào bạn có thể mở rộng nguyên tắc này hơn .

CẦU NGUYỆN : Cảm ơn Chúa mà sự hy vọng của con được neo

nơi Ngài. Dầu bất cứ việc gì xảy đến, con đã chọn sự tin tưởng

rằng, Ngài luôn yêu con, Ngài sẽ cung cấp cho con mọi điều và

tương lai của con được luôn an toàn trong tay của Ngài. (BH)


May God bless you,

Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116


Last Updated on Friday, 10 January 2014 19:27
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN hOUSTON (Day 3/31) Print E-mail
Written by   
Wednesday, 08 January 2014 21:53

Kính mời quý vị cùng đọc bài dưỡng linh hôm nay và cầu nguyện với Chúa. Blessings.

Day 3/31: Make Room for Blessing

There is a phrase I often use in our church - "We are blessed to be a blessing". I think

this encapsulates God's whole purpose for blessing. Abundance and success were the

very first covenant commandments He spoke to man. Be fruitful, multiply, replenish,

have dominion... God wasn't only speaking about offspring, but of an entire life and

environment of perpetual and generational blessing and increase. This blessing and

increase had a purpose then that continues today. We are blessed in order to be a

blessing to others and to display God's goodness in our lives.

If we are to be a blessing to others, our thinking must come into agreement with

what the Bible teaches about living blessed.

In this way, our understanding of abundance and wealth is crucial. Unfortunately

there are many Christians who don't realise that wealth and greed are not the same.

The Bible handles these issues in different ways because they are not the same thing.

Psalm 35:27 says, "Let the Lord be magnified, Who has pleasure in the prosperity of

His servant."

God is our Father and like any loving parent He enjoys His children being blessed in

every way, including financially. Simply put, it is God's desire to bless us because He

loves us!

Also, our attitude toward money is equally important. The Bible consistently confronts

our attitude toward money and possessions - not whether we have them or not.

1 Timothy 6:10 states that "the love of money is the root of all kinds of evil". The key

to aligning your attitude with blessing is what you put FIRST in your life. "Seek FIRST

His Kingdom and all these things will be added to you." (Matthew 6.33)

What you need to examine in your own heart is the issue of why you desire to live a

prosperous and blessed life _ what are the purposes of your heart? Make room to

receive blessing in your life by determining to understand the truth about Godly

prosperity and by putting His Kingdom first, every step of the way. Then, decide

you are going to live your life blessed to be a blessing to others.

PRAYER: Dear God, I pray that you would speak to me about Your will and desire

for me financially. Give me eyes to see and ears to hear of the need all around me.

May I be Your hands and feet, ready and available to bless others.

 

 

Ngày 3/31: Ngày 3/ 31: Hãy Dành Chỗ Cho Phước Hạnh                                  

Có một cụm từ tôi thường sử dụng trong hội thánh của chúng tôi - "Chúng ta được

phước để thành một nguồn phước". Tôi nghĩ rằng điều nầy gói gọn toàn bộ mục

đích sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Sự phong phú và thành công là những mạng

lệnh giao ước đầu tiên mà Ngài đã nói chuyện với con người. Được kết quả, gia tăng,

thêm lên, có thêm quyền hành v.v... Đức Chúa Trời không chỉ nói về con cái, nhưng

Ngài muốn đề cập đến toàn bộ cuộc sống, một môi trường của phước lành vĩnh viễn

và các thế hệ tiếp nối cùng sự gia tăng của nó. Phước lành và gia tăng này có một

mục đích để tiếp nối cho ngày hôm nay. Chúng ta được phước để đem lại phước lành

cho người khác và cũng để bày tỏ sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của

chúng ta. Nếu chúng ta muốn trở thành một nguồn phước cho người khác, suy nghĩ

của chúng ta phải đồng ý với những gì Kinh Thánh dạy về một cuộc sống có phước.

Bằng cách này, sự hiểu biết của chúng ta về sự phong phú và giàu có là rất quan

trọng. Tiếc thay, có nhiều Cơ Đốc Nhân không nhận ra rằng sự giàu có và tham lam

là không giống nhau . Kinh Thánh giải quyết những vấn đề này theo nhiều cách khác

nhau, vì chúng không giống nhau. Thi-thiên 35:27 nói , " 27Còn ai bênh vực lẽ công

chính cho con, Sẽ vui mừng hớn hở; Và luôn luôn nói: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại! 

Ngài vui lòng ban sự thịnh vượng cho

đầy tớ Ngài.” (BHD)

Thiên Chúa là Cha chúng ta, và giống như bất kỳ cha mẹ yêu thương con cái của Ngài,

Ngài thích con cái Ngài được phước về mọi mặt, kể cả về tài chính. Đơn giản, đó là

mong muốn của Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta bởi vì Ngài yêu thương

chúng ta !                                                                                        

Ngoài ra, thái độ của chúng ta đối với tiền bạc là quan trọng không kém . Kinh Thánh

luôn phải đối mặt với thái độ của chúng ta về tiền bạc và tài sản - không phải là liệu

chúng ta có hay không. Trong 1 Timothy 6:10 nói rằng "Lòng tham tiền bạc là cội rễ

của mọi điều ác”. Điều thiết yếu nói lên thái độ của bạn với sự phước hạnh là những

gì bạn đặt ưu tiên trong cuộc sống của bạn . Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức

Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều

ấy nữa" (Mathio 6:33) Những gì bạn cần làm là phải kiểm tra trong tấm lòng bạn đó

là lý do tại sao bạn mong muốn sống một cuộc sống thịnh vượng và may mắn? Mục

đích của lòng bạn là gì? Chuẩn bị chỗ để nhận được phước lành trong cuộc sống của

bạn bằng cách hãy xác định sự hiểu biết chính xác về sự thịnh vượng của Chúa và bằng

cách đặt Vương Quốc của Ngài trước tiên trong mỗi bước của con đường. Sau đó, quyết

định bạn sẽ sống cuộc sống được phước để đem lại phước lành cho người khác.

CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, con cầu xin rằng Ngài sẽ phán với con về ý định và mong

muốn của Ngài cho con về mặt tài chính. Cho con đôi mắt để nhìn thấy và đôi tai để

nghe về những sự cần thiết xung quanh con. Cho con có thể là tay và chân của Ngài,

sẵn sàng và có sẵn để đem lại phước hạnh cho những người khác .


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Friday, 10 January 2014 19:26
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN hOUSTON (Day 2/31) Print E-mail
Written by   
Tuesday, 07 January 2014 21:11

Kính mời ông bà anh chị em tiếp tục đọc bài dưỡng linh 2/31 với MS

Brian Houston:


Day 2/31:   Generations of Influence and Impact

Psalm 112:2 (NKJV) says: "His descendants will be mighty on earth;

the generation of the upright will be blessed."

A blessed life has more impact and influence than we realise. You

may think that you are an exception to that rule, however, every

interaction we have with another has some kind of effect; a parent

and child, a teacher and student, a friend, colleague or a neighbour...

I think most people would like to know that they have some degree

of positive impact on other's lives _ especially the ones close to them.

So how can we ensure that we do? Build your life according to God's principles, just like the blessed man described in Psalm 112 who finds

great delight in His commands. Verse 2 says, "His descendants will

be mighty on earth". This speaks of people who are strong, influential

and making a positive difference in the world.

The blessed man or woman will also be the means of blessing for

the generations that follow them.

Think about your own life. What example are you setting for the

generations that follow? Proverbs 13:22 reminds us that a good

man leaves an inheritance for his children's children. You don't have

to have children of your own to apply this verse to your life. What

example are

you giving to your family or your colleagues? What is it about your

life that will cause them to stop and take notice?

If you feel disqualified from setting-up the next generation for

blessing because of your upbringing or experiences, I have good

news for you! Not so!

In my book How to Maximise Your Life, pages 22-23 talk more

about the power of choice. When we make the decision to follow

Christ, we can change the course of our future despite the road of

those who went before us. When we turn from our old ways and

live our lives according to God's principles, we are passing on

blessing to future generations. Today, keep the future in your sights.

Make the decision right now to choose the pathway of blessing that

God has laid out for you in the Bible, so that long after you have

gone, your legacy of blessing will live on.

PRAYER: Lord God, I pray that I will always look to the future

knowing you have gone before me. I ask for the grace to be a

good steward of the blessings you have given me and for help to

live well in order to be a blessing to the generations to come.

 

 

Ngày 2/31:    Những Thế hệ của ảnh hưởng và tác động

Thi-thiên 112:2:2 Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất;

Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. " (hậu duệ của

người  sẽ hùng mạnh trên trái đất ; thế hệ người ngay thẳng sẽ

được phước). Một đời sống được phước có tác động và ảnh hưởng

nhiều hơn những gì chúng ta chúng ta nhận ra. Bạn có thể nghĩ

rằng bạn là một ngoại lệ cho quy tắc đó, tuy nhiên, trong mỗi mối

liên hệ chúng ta có với những người khác có một số loại có ảnh

hưởng: cha mẹ và con cái , giáo viên và học sinh, một người bạn,

đồng nghiệp hoặc một người hàng xóm ...

Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người muốn biết rằng họ có một mức

độ tác động tích cực đến cuộc sống khác của người khác, đặc biệt

là những người gần gũi với họ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể bảo

đảm cho những việc đó? Xây dựng cuộc sống của bạn theo nguyên

tắc của Đức Chúa Trời, giống như người có phước được mô tả trong

bài Thi Thiên 112, người đã tìm thấy được niềm vui lớn trong mạng

lệnh của Ngài. Câu 2 nói, 'Con cháu người sẽ cường thạnh

trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.' 

"hậu duệ của ông sẽ hùng mạnh trên trái đất". Điều này nói

về những người mạnh mẽ, có ảnh hưởng và tạo ra một sự

khác biệt tích cực trên thế giới. Người đàn ông hay người phụ

nữ được phước cũng sẽ là phương tiện ban phước cho các

thế hệ tiếp theo chúng.

Nghĩ về cuộc sống của riêng bạn. Ví dụ những gì bạn đang thiết lập

cho các thế hệ tiếp theo. Châm ngôn 13:22 'Người lành lưu truyền

gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người

công bình', nhắc nhở chúng ta rằng một người đàn ông tốt

để lại một di sản cho con cháu mình. Bạn không cần phải

có những đứa con thì mới áp dụng câu này cho đời sống

của bạn. Tấm gương nào bạn đang đưa ra cho gia đình của

bạn hoặc đồng nghiệp của bạn?

Đó là những gì mà cuộc sống của bạn sẽ làm cho họ phải

dừng lại và chú ý?

Nếu bạn cảm thấy bạn dường như không đủ tiêu chuẩn cho việc

thiết lập để các thế hệ tiếp theo của bạn được phước lành vì sự

giáo dục hoặc do kinh nghiệm của riêng bạn, tôi có tin tốt cho

bạn đây! Không phải như vậy đâu!

Trong cuốn sách của tôi ‘Làm thế nào để tận dụng tối đa cuộc

sống của bạn’, các trang 22-23 nói nhiều hơn về sức mạnh của

sự lựa chọn. Khi chúng ta quyết định bước theo Chúa Giê-su,

chúng ta có thể thay đổi quá trình tương lai của chúng ta, mặc cho

con đường của những người đi trước chúng ta như thế nào. Khi

chúng ta từ bỏ đường lối cũ của chúng ta và sống cuộc sống của

chúng ta theo các nguyên tắc của Đức Chúa Trời,đó là lúc chúng ta

đang chuyển giao các phước lành cho những thế hệ tương lai.

Hôm nay, hãy giữ cho tương lai trong tầm ngắm của bạn. Hãy

quyết định ngay bây giờ để lựa chọn con đường của phước lành

mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho bạn trong Kinh Thánh, để sau nầy,

khi bạn đã ra đi, di sản của phước lành vẫn được tiếp tục lưu

truyền.

CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, con cầu xin rằng con sẽ luôn luôn nhìn

về tương lai trong sự hiểu biết rằng Ngài đã đi trước con. Con cầu

xin ân điển để trở thành một người quản lý tốt của các phước lành

Chúa đã ban cho con và giúp đỡ con có đời sống tốt đẹp để đem

lại phước lành cho những thế hệ mai sau .


May God bless you,
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Friday, 10 January 2014 19:25
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN hOUSTON (Day 1/31) Print E-mail
Written by   
Tuesday, 07 January 2014 20:44

Kính mời quý ông bà, anh chị em dành ít thời gian đọc Kinh Thánh và suy

gẫm với Mục sư Brian Houston, Quản nhiệm Hội Thánh Hillsong, Australia.

Day 1/31:   A Blessed Life

Psalm 112[a]

Praise the Lord.[b]

Blessed are those who fear the Lord,
    who find great delight in his commands.

Their children will be mighty in the land;
    the generation of the upright will be blessed.
Wealth and riches are in their houses,
    and their righteousness endures forever.
Even in darkness light dawns for the upright,
    for those who are gracious and compassionate and

righteous.
Good will come to those who are generous and lend freely,
    who conduct their affairs with justice.

Surely the righteous will never be shaken;
    they will be remembered forever.
They will have no fear of bad news;
    their hearts are steadfast, trusting in the Lord.
Their hearts are secure, they will have no fear;
    in the end they will look in triumph on their foes.
They have freely scattered their gifts to the poor,
    their righteousness endures forever;
    their horn[c] will be lifted high in honor.

10 The wicked will see and be vexed,
    they will gnash their teeth and waste away;
    the longings of the wicked will come to nothing.

 

It is God's desire and plan that everyone should live a blessed life.

In scripture, "blessed" has layers of meaning. To live "blessed"

encompasses living happy, prosperous and enjoying an abundant

life. Over the next 31 days, I will unpack more of what it means to live

"blessed by God", regardless of your current circumstances.

On pages 17-19 of How To Maximise Your Life, I talk about the

blessed man of Psalm 112 and just what it was that made his life that

way. As we spend time in the next week looking at the life of this man, I pray that you are encouraged.

The very first thing the Psalm begins with is a declaration of praise,

"Praise the Lord!" Isn't that interesting? A blessed life begins with

knowing God and out from that relationship flows a heart of

praise and thankfulness. The Bible teaches us that a heart that is

thankful to God is a worshipping heart. You see, worship is not a

ritual or an obligation. It is not just songs at the beginning of a

corporate church service. Worship is a heart-response of gratitude and

honour to God - wherever you are and whatever you are doing.

You don't have to wait until you can find a church building before you

can praise and worship God _ worship is a way of life.

What is weighing heavily on your heart? Are you experiencing lack

orsickness in your body? When your focus changes from the problem

to the One who is your solution, your perspective begins to change. A

blessed life with God isn't a trouble-free life, but amid the changing

seasons, the ups and downs of this life, we can live with a revelation

that God is good and we are blessed. Even in the middle of a

challenge or trial, you have access to God's blessing.

God is not distant. He is a close and loving Saviour, a friend, and a

confidante. No matter what circumstances you find yourself in

today, no matter how small or great the task is before you, take your

first step toward living a blessed life - lift up your voice and praise God!

PRAYER: Worthy are You, Lord! Thank you for this life. Thank you

for Your Word and for Your constant care and concern for me. Open

my eyes to see the blessings You have given me. May my heart be

always thankful for Your provision, and may the words of my

mouth and meditations of my heart be pleasing to You today.

 

 

Ngày 1/31 : Một Cuộc Đời Có Phước

Thi-thiên 112: 1 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức

Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! 2 Con cháu người sẽ cường

thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. 3 Của cải

và giàu có đều ở trong nhà người, Và sự công bình người còn

đến đời đời. 4 Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng. Người

hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình. 5 Phước cho người

nào hay làm ơn, và cho mượn! Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét

cách chánh trực. 6 Người cũng chẳng hề bị lay động; Kỷ niệm người

công bình còn đến đời đời. 7 Người không sợ cái tin hung; Lòng người

vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. 8 Lòng người kiên định, chẳng

sợ chi, Cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo. 9 Người vải

tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn; Sự công bình người còn đến đời đời.

Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. 10 Kẻ ác sẽ thấy,

bèn tức giận, Nghiến răng, và bị tiêu tan; Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư

mất đi. Ước muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho mọi người là

sống một cuộc sống có phước. Trong Kinh thánh, từ "có phước" có

nhiều ý: nghĩa. Sống "có phước" bao gồm sống hạnh phúc, thịnh

vượng và hưởng một cuộc sống phong phú . Trong 31 ngày tới,

tôi sẽ giải thích nhiều hơn những gì nó có nghĩa là đời sống " được

phước bởi Đức Chúa Trời" , bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn .

Trên các trang 17-19 của quyểnn: 'Làm thế nào để Tận DụngTối đa

cuộc sống của bạn' , tôi nói về người được phước mà Thi-thiên 112

đề cập và chỉ ra những gì đã làm cho cuộc sống một người sẽ được

phước. Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian trong tuần tới nhìn vào

cuộc sống của người được phước này , tôi cầu nguyện cho các bạn

sẽ nhận được nhiều sự khích lệ.

Điều đầu tiên Thi –thiên 112 bắt đầu với một tuyên bố khen ngợi ,

"Ngợi khen Chúa ! (Halelugia!)" Thật là một điều thích thú! Một

cuộc sống được phước bắt đầu với sự hiểu biết Đức Chúa Trời và xuất

phát từ mối quan hệ trong tấm lòng khen ngợi và biết ơn Chúa.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng một tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời

là một tấm lòng thờ phượng Ngài. Bạn thấy đấy, thờ phượng không

phải là một nghi lễ hay một nghĩa vụ. Nó không chỉ là bài hát vào

đầu của một giờ nhóm. Thờ phượng là sự đáp ứng của lòng biết

ơn và tôn vinh Thiên Chúa - ở mọi lúc mọi nơi và bất cứ điều gì

bạn đang làm. Bạn không cần phải chờ đợi cho đến khi bạn có thể

tìm thấy một nhà thờ trước khi bạn có thể khen ngợi và thờ

phượng Thiên Chúa, thờ phượng là một cách sống.

Điều gì đang làm gánh nặng trong tấm lòng bạn? Bạn đang gặp

thiếu thốn hoặc bệnh tật trong cơ thể? Khi sự tập trung của bạn

thay đổi từ những nan đề qua chính Đức Chúa Trời, đó là giải pháp

của bạn, những quan điểm của bạn bắt đầu thay đổi. Một cuộc sống

được phước với Đức Chúa Trời không phải là một cuộc sống hoàn

toàn không có nan đề, nhưng trong những bối cảnh thay đổi, những

thăng trầm của cuộc sống này, chúng ta có thể sống với một sự mặc

khải rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và chúng ta đã được phước. Ngay

cả khi ở giữa sự thử thách hoặc khó khăn, bạn có thể nhận lãnh

phước lành của Ngài.

Đức Chúa Trời không xa chúng ta. Ngài là Đấng Cứu Chuộc gần gũi

và yêu thương, Ngài là một người bạn tâm giao . Bất kể hoàn cảnh

nào xảy đến với bạn trong ngày hôm nay, dù nhỏ hay lớn,  bước

đầu tiên hướng tới một cuộc sống được phước – đó là hãy cất tiếng

và ca ngợi Thiên Chúa !

CẦU NGUYỆN : Xứng đáng thay cho Ngài, Chúa ôi! Cảm ơn Ngài đã

ban cho con cuộc sống này. Cảm ơn Chúa vì Lời của Ngài và sự

quan tâm, chăm sóc liên tục của Ngài. Xin hãy mở mắt con để thấy

được các phước lành Ngài đã ban cho con. Xin cho tấm lòng con

luôn luôn biết ơn vì những điều Ngài đã làm cho con, và xin cho những

lời của môi miệng và suy nghĩ trong lòng của con sẽ luôn làm đẹp

lòng Ngài hôm nay.

Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị,


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Friday, 10 January 2014 19:26
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 111