LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 10/31) Print E-mail
Written by   
Thursday, 16 January 2014 20:28

Thân mời anh chị em đọc tiếp bài dưỡng linh hôm nay.

Chúc mọi người có những người bạn thật tốt trong Chúa

và mình cũng là một người bạn thật tốt nũa.

God bless your family.

Have a happy day,

MS Huệ


Day 10/31

John 15:13-15 (Open your Bible)

Proverbs 18:24: ‘One who has unreliable friends soon comes

to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.’

 

The Power of Friendship

I consider friendship to be one of the key elements of a blessed life;

but to really experience the power of friendship, you must be a great

friend yourself. The Bible has quite a bit to say about friendship.

Proverbs 18:24 teaches us two important things when it comes to being

a friend:

- If we want to have friends, we must first sow friendship.

- If we try to be a friend to everyone then we cannot be a true friend

to any.

Like-minded people are drawn to each other and the attitudes of those

you spend time with tend to rub off on you. When it comes to friendships,

who you keep company with matters a great deal. Who we choose as our friends is so very important. Friends should build us up and take us

forward.

A good friend is loyal and has the courage to be truthful with you _

always with your best interests at heart. Their honesty helps to keep

you on track. Such friends will also help you not to become distracted

with things that have the potential to harm or sabotage your future.

Do you have these kinds of friendships? Are you sowing friendship?

Are you keeping good company and nurturing the friendships you have? Perhaps there are some friendships in your life that are a negative

influence... you may need to leave those behind. Pursue godly friends

who will help build your life and take you forward.

PRAYER: Lord God, I ask You to bring a "provision of fellowship" into

my life, or cause the friendships I already have to deepen. I ask for relationships that refresh, fill, encourage and inspire - and that in turn,

I would learn to be the type of friend who enriches the lives of others.

 

 

Ngày 10/31

John 15:13-15 (Xin mở Kinh thánh của bạn)

Châm ngôn 18:24: ‘Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại

cho mình; Nhưng có một bạn tríu mến hơn anh em ruột.’

 

Sức Mạnh Của Tình Bạn

Tôi coi tình bạn là một trong những yếu tố chính của một cuộc sống

được phước, nhưng để thực sự trải nghiệm sức mạnh của tình bạn, bạn

phải là một người bạn tuyệt vời trước đã. Kinh Thánh đã dành một đôi

chỗ để nói về tình bạn. Châm ngôn 18:24 dạy chúng ta hai điều quan

trọng khi nói đến là một người bạn:

- Nếu chúng ta muốn có bạn bè, chúng ta phải đầu tiên gieo tình bạn.

- Nếu chúng ta cố gắng để trở thành một người bạn cho tất cả mọi

người thì chúng ta không thể là một người bạn thật sự cho bất kỳ ai.

Người cùng chí hướng sẽ được kéo đến với nhau và cách sống của

những người mà bạn dành nhiều thời gian cho họ có ảnh hưởng đến

bạn rất nhiều. Khi nói đến tình bạn, những người mà bạn giữ sự liên

hệ với họ đóng vai trò rất lớn với bạn. Vì vậy sự lựa chọn người bạn

của chúng ta là rất quan trọng. Người bạn đó sẽ xây dựng chúng ta

và giúp chúng ta hướng về phía trước.

Một người bạn tốt là người trung thành và có đủ can đảm để nói trung

thực với bạn, người ấy luôn luôn là người đem ích lợi nhất trong tấm

lòng bạn. Sự trung thực của họ sẽ giúp để giữ cho bạn đi đúng hướng.

Bạn bè như vậy cũng sẽ giúp bạn không bị phân tâm với những thứ có

khả năng gây tổn hại hoặc phá hoại tương lai của bạn.

Bạn đang có loại tình bạn nầy không? Bạn có đang gieo tình bạn ra

không? Bạn có đang giữ sự hợp tác tốt đẹp và nuôi dưỡng tình bạn

mà bạn đang có không? Có lẽ có một số tình bạn trong cuộc sống của

bạn có ảnh hưởng tiêu cực đến bạn... bạn có thể cần phải để nó ra sau.

Hãy tìm kiếm những người bạn ‘Có Chúa’, là những người sẽ giúp xây

dựng cuộc sống của bạn và đưa bạn tiến về phía trước.

CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban cho con một "sự tiếp

trợ thông công" vào đời sống con, hoặc xin hãy làm cho tình bạn con

đã có được sâu sắc hơn. Con cầu xin các mối quan hệ của con được

tươi mới, tràn đầy, được khích lệ và truyền cảm hứng cho nhau, và khi

đến phiên con, con sẽ học để trở thành một người bạn làm phong phú

thêm cho cuộc sống của những người khác .


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Monday, 20 January 2014 03:11
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 9/31) Print E-mail
Written by   
Wednesday, 15 January 2014 09:59

Dear all, please reading devotion today and pray to ask God

teach and help you can obey His word.

Kính mời quý anh chị em cùng suy gẫm bài dưỡng linh

hôm nay. Blessings!

 Day 9/31

Proverbs 13:20 (Open your Bible)

The Power of Great Relationships

Relationships are foundational to life, so it's worth spending some

time looking at how to develop great ones. Human beings were

made for relationship and every connection we have with others

has some kind of impact _ relationships even have the power to

make or break us. We simply can't afford to take them for granted,

neither can we expect to have great relationships if we only invest

effort into them when something goes wrong...

What words would you use to describe the kind of relationships you

would like to build throughout your life? There's a good chance

qualities such as faithful, loyal, honest and wise would be right up

there on your list. You don't have to think too hard to know why

that is so. And yet all of us can probably think of a relationship that

has caused us great hurt.

In life, I believe we should look at the foundation of all our

relationships in the same way that God does _ of the highest value

and worthy of our very best.

Apart from Himself, people are the greatest gifts God has given us.

When God wants to invest into us and bless our life, he will often use

people. The greatest gift He could have given us He gave in His only

Son, Jesus. Such an act reveals how measurelessly valuable we each

are to God.

Are you experiencing problems in any of your relationships? Maybe

in your marriage or with your children or perhaps you are struggling

with your boss or employees. Don't despair, God has answers for you

that are guaranteed to succeed when you put them to work. The Bible

is loaded with advice for building great and lasting relationships in

marriage, friendship, parenthood, leadership, employer relations and partnerships.

Remember first that the foundation of all great relationships begins

with your own relationship with Jesus. Make investing into that

relationship your priority and He will teach you how to nurture and

build a life of strong, healthy connections.

PRAYER: Dear God, I pray that you would bring great relationships

into my life. Help me to be the kind of friend to others that you are to

me. Bring people into our lives that will build Godly principles and

healthy habits into our home.

 

Ngày 9/31

Châm ngôn 13:20 (Xin mở KT của bạn)

Sức mạnh của mối quan hệ lớn

Các mối quan hệ là nền tảng cho cuộc sống, vì vậy nó xứng đáng để

chi tiêu một số thời gian để làm sao phát triển được những con người

tuyệt vời. Loài người chúng ta được hình thành để có những mối quan

hệ và mỗi mối liên hệ chúng ta có với những người khác đều có một

số loại tác động, những mối quan hệ nầy thậm chí còn có sức mạnh

để xây dựng hoặc phá đổ chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là không thể

có đủ khả năng để ban cho, chúng ta không thể mong đợi để có mối

quan hệ tuyệt vời nếu chúng ta chỉ đầu tư công sức vào nó khi gặp

khó khăn ...

Từ ngữ nào mà bạn sẽ sử dụng để mô tả các loại quan hệ bạn muốn

xây dựng trong suốt cuộc đời của bạn? Đó là những cơ hội tốt có chất

lượng như sự trung thành, trung thực và khôn ngoan, đó là những

điều phải đưa vào danh sách ưu tiên của bạn. Bạn không phải suy

nghĩ quá khó để biết tại sao đó là như vậy. Nhưng tất cả chúng ta có

lẽ có thể nghĩ ngay về một mối quan hệ nào đó đã khiến chúng ta bị

tổn thương rất lớn.

Trong cuộc sống, tôi tin rằng chúng ta nên nhìn vào nền tảng của tất

cả các mối quan hệ của chúng ta trong cùng một cách mà Đức Chúa

Trời nhìn, đó là giá trị cao nhất và xứng đáng của chúng ta.

Ngoài chính mình Ngài, con người là quà tặng vĩ đại nhất mà Đức Chúa

Trời đã ban cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời muốn ban sức của Ngài 

và đem phước đến cho cuộc sống của chúng ta, Ngài thường sử dụng

những người xung quanh chúng ta.

Món quà lớn nhất Ngài có thể ban cho chúng ta là Ngài đã ban cho Con

Một của Ngài, Chúa Giêsu. Một hành động như vậy cho thấy như thế

nào chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Ngài.

Bạn có đang gặp nan đề trong bất kỳ mối quan hệ của bạn không? Có

lẽ trong cuộc hôn nhân của bạn hoặc với con cái của bạn hoặc có thể

bạn đang đấu tranh với ông chủ hoặc nhân viên của bạn. Đừng tuyệt

vọng, Đức Chúa Trời có câu trả lời cho bạn sẽ được bảo đảm thành

công khi bạn muốn có chúng. Kinh Thánh cung ứng rất nhiều lời

khuyên cho việc xây dựng các mối quan hệ lớn và lâu dài trong hôn

nhân, tình bạn, cha mẹ, lãnh đạo, nhân viên và quan hệ đối tác ...

Trước nhất, nên ghi nhớ rằng nền tảng của tất cả các mối quan hệ

tuyệt vời bắt đầu với mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu. Thực hiện

sự đầu tư vào mối quan hệ ưu tiên của bạn với Chúa sẽ dạy bạn làm

thế nào để nuôi dưỡng và xây dựng một cuộc sống mạnh mẻ với

những mối quan hệ thật khỏe mạnh.

Cầu Nguyện : Lạy Chúa, con cầu xin rằng Ngài sẽ mang lại cho con

các mối quan hệ rất lớn vào cuộc sống của con. Xin giúp con trở thành

một người bạn như Ngài đã làm với con. Xin đem đến cho con những

con người mà qua họ có thể xây dựng được những nguyên tắc tốt đẹp

của Chúa và những thói quen lành mạnh vào gia đình của chúng con.

May God bless you,
Pastor Hue Kieu (Dịch)
Last Updated on Monday, 20 January 2014 03:11
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 8/31) Print E-mail
Written by   
Tuesday, 14 January 2014 08:08

Dear all, please reading devotion today and pray to ask God

teach and help you can obey His word.

Kính mời quý anh chị em cùng suy gẫm bài dưỡng linh hôm nay. Blessings!


Day 8/31

Guaranteed Victory

(Try to open your Bible and reading)

Philippians 1:6

Psalms 112:10

Galatians 6:9

Romans 8:37

1 Corinthians 15:57

2 Corinthians 2:14


Psalm 112:10 "The desire of the wicked shall perish."

I love how Psalm 112 ends with this statement. What an awesome

conclusion to a blessed life! God's purposes for our life will stand in

the final outcome. Our victory is guaranteed but it's not something

we can be passive about; there is something we must do to make

sure we access that victory for ourselves. In yesterday's devotional,

we looked at the inevitability of challenges in life and the importance

of staying strong through them. Although it is God's desire to

complete what He has started in your life, there will be times you

are tempted to give up on believing God.

The key is to take on the spirit of an overcomer and "come over"

those mountains that face you. Galatians 6:9 (NKJV) reveals the

profile of an overcomer:

And let us not grow weary while doing good, for in due season we

shall reap if we do not lose heart.

An Overcomer:

1. Refuses to grow weary.

2. Keeps on doing good.

3. Recognises their due season is coming.

4. Is commited to reaping.

5. Does not lose heart.

What specific challenge are you facing today? If you look at this

situation through these characteristics of an overcomer, how would

it change the way you see things?

An overcomer's perspective is from the top of the "mountain" instead

of the bottom. When you understand that the Greater One lives in

you and gives you the power to overcome, you change your

standpoint.

Just like the man in Psalm 112, putting God first in your life, applying

Godly wisdom and allowing Him to develop Godly character in you

is the pathway for a truly blessed life.

Victory is assured when you do this _ a promise you'll find many

times in Scripture. As you read Rom 8:37, 1 Corinthians 15:57

and 2 Corinthians 2:14, meditate on them and see yourself overcoming

your challenges and living in the place of victory.

PRAYER: Lord, I desire to live a blessed life - the good life that you

have planned for me. Help me always have the spirit of an overcomer

as I navigate life with You. Remind me to keep my eyes on Jesus, to

not grow weary and lose heart, but to walk in Your victory! The

Greater One lives in me and has overcome the world for me.

 

 

Ngày 8/31

Chiến thắng được bảo đảm

(Hãy cố gắng mở Kinh Thánh bạn để đọc những phần Kinh Thánh sau)

Phi-líp 1:6

Thi-thiên 112:10

Galati 6:9

Rôma 8:37

1Côrintô 15:57

2 Côrintô 2:14


Thi-thiên 112:10 " Sự ước ao của kẻ ác sẽ bị hư mất đi . "

Tôi thích cách kết thúc của Thi-thiên 112 với tuyên bố này. Thật là

một kết luận tuyệt vời để có một cuộc sống được phước! Mục đích

của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta sẽ đứng trong kết

quả cuối cùng nầy. Chiến thắng của chúng ta được bảo đảm nhưng

nó không phải là kết quả của một thái độ thụ động của chúng ta; có

những điều chúng ta phải làm để bảo đảm rằng chúng ta bước vào

vào chiến thắng đó cho chính mình. Trong bài dưỡng linh ngày hôm

qua, chúng ta đã thấy rằng mình không thể tránh khỏi những thách

thức trong cuộc sống và tầm quan trọng của việc bước đi mạnh mẽ

để vượt qua chúng. Mặc dù đó là mong muốn của Đức Chúa Trời để

hoàn thành những gì Ngài đã bắt đầu trong cuộc sống của bạn, dầu

vậy sẽ có nhiều lần bạn bị cám dỗ để từ bỏ lòng tin cậy nơi Ngài.

Điều quan trọng là có được tinh thần của một ‘người chiến thắng’ và

"vượt qua" những ngọn núi đối mặt với bạn . Sách Galati 6:9: tiết lộ

hồ sơ cá nhân của một ‘Người vượt thắng’:

‘Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ

chúng ta sẽ gặt.

Đặc điểm của ‘Người vượt thắng’ :

1. Khước từ sự mệt mỏi.

2 . Tiếp tục làm việc thật tốt .

3 . Nhận thức mùa vụ của mình đang đến gần.

4 . Cam kết sẽ thu hoạch.

5 . Không nản lòng, thối chí.

Những thách thức nào cụ thể mà bạn đang phải đối mặt ngày hôm

nay? Nếu bạn nhìn vào tình trạng này thông qua các đặc điểm của

một ‘người vượt thắng’, làm thế nào nó sẽ thay đổi được cách quan

sát sự vật chung quanh bạn?

Quan điểm của ‘người vượt thắng’ là nhìn từ phía trên của "ngọn núi"

thay vì phía dưới. Khi bạn hiểu rằng ‘Đấng Lớn Hơn’ đang sống trong

bạn và cung cấp cho bạn sức mạnh để vượt qua, bạn sẽ thay đổi được

quan điểm của bạn.

Hãy giống như người đàn ông trong Thi-thiên 112, đặt Chúa là đầu

tiên trong cuộc sống của bạn, áp dụng sự khôn ngoan của Chúa và

cho phép Ngài phát triển những đức tính thiên thượng trong bạn, là

con đường cho một cuộc sống thực sự được phước.

Chiến thắng được bảo đảm khi bạn làm điều này, đó một lời hứa mà

bạn sẽ tìm thấy nhiều lần trong Kinh Thánh. Khi bạn đọc Rô-ma 8:37,

1Cô-rin-tô 15:57 và 2Cô-rin-tô 2:14, hãy suy gẫm về các phân đoạn

nầy và nhìn thấy chính mình vượt qua được những thách thức và đang

sống tại nơi của sự chiến thắng.

CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, con muốn sống một cuộc sống được phước

– một cuộc sống tốt đẹp mà Ngài đã có kế hoạch cho con. Xin giúp

con luôn luôn có tinh thần của một ‘người vượt thắng’ như con đang

được Ngài hướng dẫn. Xin nhắc nhở con luôn giữ đôi mắt con hướng

về Chúa Giêsu, để con không bị mệt mỏi và đánh mất tấm lòng mình,

nhưng luôn bước đi trong chiến thắng của Ngài! ‘Đấng Lớn Hơn’ đang

sống trong con và đã chiến thắng thế gian vì con.

 

May God bless you today,
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 7/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 13 January 2014 19:25

Dear all, please reading devotion today and pray to ask God

teach and help you can obey His word.

Kính mời quý anh chị em cùng suy gẫm bài dưỡng linh

hôm nay. Blessings!


Day 7/31: Life Assurance

Psalm 112:10 “The wicked shall see it, and be grieved; he shall

gnash with his teeth, and melt away: the desire of the wicked

shall perish.”

Even the blessed man faces opposition. Even though nobody

escapes challenges or hardship in their life, God's Word offers us

assurance of protection.

Trusting God and living a life of integrity, righteousness and respect are

keys to guarding against the enemy's attack prevailing in our life - that's

why our friend in Psalm 112 was able to withstand whatever confronted

him; even when wicked men plotted against him, they could not harm him.

Nothing has changed today. The book of Proverbs is full of Godly wisdom

that we can apply to our daily lives. It is instruction for life - how to avoid

pitfalls and the strategies of the enemy.

"When wisdom enters your heart, and knowledge is pleasant to 

your soul, discretion will preserve you; understanding will keep you, to

deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse

things" (Proverbs

2:10-12 NKJV)

Weapons will be formed against you and attacks will come, but don't give

them an open invitation! Satan will look for any opportunity or permission

to wage an offensive against you - he looks for any advantage. But you

can cut off his "angles" of advantage by living like the righteous man of

Psalm 112. Flee sin, refuse to take offense, forgive quickly and continue

to use wisdom in the daily decisions of your life.

Trusting and living for God isn't insurance against trouble but it does

mean that when it comes you can be confident that God will

deliver you. Determine not to draw back when difficulties come - don't give

the enemy that kind of advantage - "Resist the devil and he will flee from

you"(James 4:7). Stay anchored in God's Word, stay in church and be

assured of God's good promises over your life.

PRAYER: Whenever trouble comes, I will trust in you. I believe what

Your Word says, that "no weapon formed against me shall remain"

and I claim that now in Jesus Name.

 

Ngày 7/31 : Bảo đảm cho cuộc sống

Thi-thiên 112:10 “Kẻ ác sẽ thấy, bèn tức giận, Nghiến răng, và

bị tiêu tan; Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi.”

Ngay cả những người được phước cũng phải đối mặt với sự chống

đối. Mặc dù không ai được thoát khỏi những thách thức hoặc khó khăn

trong cuộc sống, nhưng Lời Chúa bảo đảm cho chúng ta về sự bảo vệ

của Ngài.

Tin cậy Chúa và sống một cuộc sống ngay thẳng, công chính và tôn

trọng là chìa khóa để bảo vệ chúng ta chống lại sự tấn công của kẻ thù

hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta - đó là lý do tại sao người bạn

của chúng ta trong Thi-thiên 112 đã có thể chịu đựng được bất cứ điều

gì mà ông phải đối diện, ngay cả khi có những người xấu xa âm mưu

chống lại ông, họ cũng không có thể làm hại ông được.

Không có gì thay đổi cho đến hôm nay. Sách Châm ngôn chứa đựng

đầy dẫy sự khôn ngoan thiên thượng mà có thể áp dụng cho cuộc sống

hàng ngày của chúng ta. Đây là sự hướng dẫn cho đời sống - làm thế

nào để tránh cạm bẫy và các chiến lược của kẻ thù.

“Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự

hiểu biết làm vui thích. Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ

gìn giữ con, Để cứu con khỏi đường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà," 

(Châm ngôn 2:10-12)

Những vũ khí sẽ được hình thành để chống lại bạn và các cuộc tấn công

sẽ đến, nhưng đừng cho chúng một cơ hội xâm nhập! Sa-tan sẽ xem

xét bất kỳ cơ hội hoặc sự cho phép nào (từ chúng ta - ND) để phát động

một cuộc tấn công chống lại bạn – hắn tìm kiếm bất kỳ lợi thế nào có

được. Nhưng bạn có thể cắt đứt "gót chân" lợi thế của Satan bằng cách

sống như người công chính trong Thi-thiên 112 đã mô tả. Chạy trốn tội

lỗi, từ chối hành vi phạm tội, tha thứ một cách nhanh chóng và tiếp tục

sử dụng sự khôn ngoan trong quyết định hàng ngày của cuộc sống bạn.

Tin cậy và sống cho Đức Chúa Trời không phải là loại bảo hiểm chống

lại khó khăn nhưng có nghĩa là khi nó xảy đến bạn có thể vững tin rằng

Chúa sẽ giải cứu bạn. Xác quyết sẽ không bị thụt lùi lại khi khó khăn xảy

đến - không cho đối phương được lợi thế - "Hãy chống trả ma quỉ thì nó

sẽ lánh xa anh em" (Gia-cơ 4:7). Neo chắc trong Lời Chúa, ở lại trong

Hội thánh và được bảo đảm bởi những lời hứa tốt lành của Chúa trên

cuộc sống của bạn.

CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, bất cứ khi nào gặp khó khăn đến, con sẽ tin

cậy hoàn toàn nơi Ngài. Con tin vào những gì Lời Chúa đã phán, rằng

"không có vũ khí nào được hình thành chống lại con sẽ tồn tại" và con

xin công bố  rằng , con bây giờ đang ở trong Danh Giê-xu Christ.


May God bless you,
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
Last Updated on Monday, 13 January 2014 19:30
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 6/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 13 January 2014 19:21

Dear all, please reading devotion today and pray to ask God teach

and help you can obey His word.

Kính mời quý anh chị em cùng suy gẫm bài dưỡng linh hôm nay. Blessings!

 

 

Day 6/31: The Pathway for Success

Psalm 112: 8His heart is established, he shall not be afraid, until he
see his desire upon his enemies. 9He hath dispersed, he hath given
to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be
exalted with honour.

A blessed life is one that will know success. Believe it or not, success is

a Bible word.

In Joshua 1:8 God promises that meditating on His word and living by it

will, "...make your way prosperous, and then you will have good success."

What does success look like to you?

You may have heard the saying, "Success is a journey, not a destination;

the doing is often more important than the outcome." (Arthur Ashe). This

is true of the blessed man's life. Too many people have the idea that

success is a formula. Books have been written promising to reveal the

"secret of success" but the truth is, success is a pathway, a lifelong

approach to living by God's principles.

Hebrews 6:12 tells us that the promises of God are accessed through

faith and patience. Faith is believing, but patience is the decision to keep

on believing until those promises are realised. Patience is faith's best

friend and without it, your life quickly gets off-course and confused -

especially when you want to follow God's plan for your life. Impatience

will cause you to make unwise or rash decisions because you haven't

factored in the element of time.

A successful farmer understands the value of time. He sows his seed

according to the crop he wants to harvest but he doesn't expect the crop

to grow overnight! It takes time for anything of value to develop, and the

same is true in your life. Seed _ time _ harvest.

Of course, life has a way of throwing curve-balls while the "seeds of

success" are in the ground. But take a leaf out of the righteous man of

Psalm 112's book:

1. His heart is established _ He is anchored. There is foundation in his

life.

2. He will not be afraid _ he has confidence and faith in God to see him

through challenges to the desired outcome.

3. He has dispersed abroad, he has given to the poor _ he is generous

and lives for others.

4. His horn will be exalted with honor _ he lives with eternity in his heart

and the generations in his sights.

PRAYER: Lord, help me to be patient as I wait for your promises over

my life to be fulfilled. Fill my heart with hope and trust, knowing you are

a good God and you desire good things for my life.

Make the daily decision to believe God at His Word, and that His

promise for you is for success as you sow the seeds of faith and

patience.

 

Ngày 6/31: Con Đường Thành Công

Thi-thiên112: 8 Lòng người kiên định, chẳng sợ chi, Cho đến khi

người thấy các cừu địch mình bị báo. 9 Người vải tiền tài, bố thí kẻ

thiếu thốn; Sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được

ngước lên cách vinh hiển.

Một đời sống được phước là một đời sống sẽ nếm biết sự thành công.

Dầu bạn tin hay không, thành công là một từ ngữ trong Kinh Thánh.

Trong Giô-suê 1:8 Đức Chúa Trời hứa rằng, suy gẫm Lời của Ngài và

sống bởi Lời Ngài sẽ "... vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối của

ngươi được thịnh đạt, và ngươi sẽ thành công…"(BD2011)

Thành công đối với bạn là như thế nào?

Bạn có thể đã nghe câu nói: "Thành công là một cuộc hành trình, không

phải là một điểm đến; Những điều bạn đang làm thường là quan trọng

hơn kết quả " (Arthur Ashe) Điều này đúng với cuộc sống của người

được phước. Quá nhiều người có ý tưởng cho rằng thành công là một

công thức. Nhiều sách đã được viết với đầy hứa hẹn, tiết lộ "bí quyết

thành công" nhưng sự thật là, thành công là một con đường, một cách

tiếp cận suốt đời để sống theo các nguyên tắc của Thiên Chúa.

Thơ Hê-bơ-rơ 6:12 cho chúng ta biết những lời hứa của Đức Chúa

Trời được thực hiện thông qua đức tin và sự kiên nhẫn. Đức tin là tin

tưởng, nhưng sự kiên nhẫn là quyết định tiếp tục tin tưởng cho đến khi

những lời hứa được thực hiện. Kiên nhẫn là người bạn tốt nhất của đức

tin và nếu không có nó, cuộc sống của bạn một cách nhanh chóng bị khó

khăn và bối rối - đặc biệt là khi bạn muốn làm theo kế hoạch của Thiên

Chúa cho cuộc sống của bạn. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm cho bạn có những

quyết định thiếu khôn ngoan hoặc hấp tấp vì bạn đã không có yếu tố cần

có là yếu tố về thời gian.

Một nông dân thành công hiểu được giá trị của thời gian. Ông gieo hạt

giống của mình theo vụ mùa ông muốn thu hoạch nhưng ông không mong

rằng các cây trồng của ông sẽ lớn lên chỉ qua một đêm! Phải mất thời

gian cho bất cứ điều gì có giá trị để phát triển, và điều này cũng đúng

trong cuộc sống của bạn. Hạt giống à thời gian à thu hoạch.

Tất nhiên, cuộc sống có một cách để ném quả bóng đi theo đường cong

trong khi các "hạt giống của thành công" thì nằm trên mặt đất. Nhưng

hãy lấy một lá ra khỏi người công chính trong Thi-thiên 112 :

1. Tấm lòng ông được thành lập - Ông được neo chắc chắn. Có nền tảng

trong cuộc sống của mình.

2. Ông ta sẽ không sợ - ông có sự tự tin và lòng tin cậy vào Đức Chúa

Trời để vượt qua mọi thách thức để có được kết quả mong muốn .

3. Ông đã ban phát ra ngoài, ông đã đưa ra cho người nghèo, ông rất

hào phóng và sống cho người khác.

4. Sừng của ông sẽ được tôn lên với danh dự, ông sống với cõi đời đời

trong tấm lòng của mình và nhìn thấy các thế hệ tiếp nối của mình.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con kiên nhẫn như con đã chờ đợi

cho lời hứa của Ngài qua cuộc sống của con được ứng nghiệm. Xin đổ

đầy lòng của con với sự hy vọng và tin tưởng, nhận biết Ngài là một Đức

Chúa Trời tốt lành và Ngài luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho cuộc

sống của con.

Hãy đưa ra quyết định hàng ngày để tin Đức Chúa Trời trong Lời Ngài,

và lời hứa của Ngài cho bạn là thành công khi bạn gieo hạt giống đức

tin và sự kiên nhẫn.


May God bless you. Hope to see all of you in this Sunday at 9:30am.
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 111