LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 17/31) Print E-mail
Written by   
Thursday, 30 January 2014 14:52

Mến gởi quý ông bà anh chị em,

Cảm ơn Chúa cho MS đã trở về nhà bình an sau một tuần lễ nhận

được nhiều niềm vui và phước hạnh tại quê nhà VN với Mẹ già cùng

với các anh chị em, các cháu và các Hội Thánh. Dầu ngắn ngủi nhưng

từng giây phút quý báu đó đã để lại những kỷ niệm và sự khích lệ khó

quên cho nhiều người...

Trở lại phần dưỡng linh với MS Brian Houston hôm nay, chúng ta sẽ

cùng suy gẫm về ích lợi khi chúng ta có một Hội Thánh mạnh mẻ và

thịnh vượng. Cầu xin Chúa cho mõi chúng ta được dự phần đắc lực của

mình vào Hội Thánh nầy.

Nhân dịp cuối năm Âm Lịch, cầu xin Chúa ban phước cho mỗi một gia

đình quý ông bà anh chị em có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc khi

đoàn tụ bên những người thân, cùng đón giao thừa và cảm tạ Chúa về

những gì Ngài đã ban cho mỗi gia đình chúng ta trong năm vừa qua.

Tối mai là thứ Sáu (Mùng 1 Tết), lúc 7:30pm, xin mời anh chị em cùng

đến nhà thờ để chúng ta có chương trình họp mặt, cầu nguyện, chúc

Xuân và thông công với nhau. Ngày Chúa Nhật tuần nầy là Mùng 3 Tết (2/2/2014) là ngày Mừng Xuân Mới của Hội Thánh chúng ta, cũng xin

mời quý ông bà anh chị em mặc đồ thật đẹp, mời gia đình, bạn bè đến

cùng tham dự, có Lời Chúa đầu năm và dự tiệc vui chúc mừng Xuân Mới.

(Sẽ chụp hình kỷ niệm của Hội Thánh năm nay)

Rất mong gặp mặt được tất cả mọi người.

Bây giờ, xin chúng ta cùng suy gẫm Lời Chúa nhé!

God bless,

MSQN


Day 17/31

Ephesians 4:12: 12 to equip his people for works of service,

so that the body of Christ may be built up

1 Timothy 6:1818 Command them to do good, to be rich

n good deeds, and to be generous and willing to share.

Matthew 10:8

3 John 1:2Dear friend, I pray that you may enjoy good

health and that all may go well with you, even as your

soul is getting along well.

Building a Flourishing Church

Church should be an environment where people can grow and flourish

in life. In Paul's letter to Timothy, he describes four stages in the

growth and maturity of a Christian's life that contribute to building a

healthy church.

"Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be

generous and willing to share." 1 Timothy 6.18

1.Enjoyment _ A new Christian's life is marked by the joy of salvation

and the excitement of sharing it with others. A flourishing church will

have a healthy proportion of newly saved people and will reflect

happiness and joy. I have always believed that church should be

enjoyed, not endured!

2.Servanthood _ A willing heart committed to serving in God's House

will flow out of your enjoyment and sense of belonging.

3.Giving _ Enjoyment and a servant heart lead to a desire to contribute.

Its a revelation of Matthew 10:8, "Freely you have received, freely give."

4.Sharing the Load _ An earmark of a mature Christian is that they

willingly sacrifice their time, money and effort, beyond what may seem

logical to an outsider. They willingly take ownership and share the load

of their church and the Cause of Christ in the earth.

"Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health,

just as your soul prospers."

3 John 2 describes how prosperity and health are the result of a

prosperous soul. Those who are planted in God's House and share the

load, constitute the healthy soul of a church. Your commitment and contribution to your local church not only allows you to thrive, but it

causes your church and the Church as a whole to flourish

PRAYER: Lord, I want to truly grow and mature in my Christian life and

to be a source of strength and support to the Church You so greatly love.

Grant me a prosperous soul so that I can live a full and productive life

in Your House. Amen.

Ngày 17/31

Ê-phê-sô  4:12  “12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của

chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.”

Ti-mô-thê 1 6:18 “18 Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc

phước đức, kịp ban phát và phân chia của mình có, “

Ma-thi-ơ 10:8  “8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch

kẻ phung, và trừ các quỉ.  Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho

không.”

Giăng 3  1:2  “2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh

vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã

được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy”

XÂY DỰNG  MỘT HỘI THÁNH  THỊNH VƯỢNG

Hội Thánh nên là một môi trường mà ở đó mọi thành viên có thể phát triển

và thịnh vượng trong cuộc sống.  Trong thư tín thánh Phao-Lô gởi cho

Ti-mô-thê, ông mô tả 4 giai đoạn trong sự phát triển và trưởng thành của

đời sống của một Cơ Đốc nhân mà qua đó sẽ đóng góp tích cực trong

việc xây dựng một Hội Thánh vững mạnh.

 “18 Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kịp ban

phát và phân chia của mình có, “ Ti-mô-thê 1 6:18

1/ Sự Vui Mừng – Đời sống của một Cơ Đốc nhân được đánh dấu bằng

sự vui mừng của sự cứu rỗi và sự mong muốn chia xẻ điều đó cho những

người khác.  Một Hội Thánh thịnh vượng sẽ phải có một sự phát triển của

những tân tín hửu và sẽ phản ánh sự vui mừng và hạnh phúc.  Tôi luôn luôn

tin tưởng rằng Hội Thánh sẽ là nơi chốn vui mừng, chứ không phải là nơi

chốn đầy những gánh nặng!

2/ Nơi Phục Vụ - Một tấm lòng mở rộng luôn gắn bó trong công việc nhà

Chúa sẽ là sự bắt nguồn cho sự vui mừng và cảm giác thân tình với nhau.

3/ Sự Ban Cho – Vui mừng cộng với một tấm lòng phục vụ sẽ dẫn đến

sự mong muốn đóng góp.  Sự khải thị này được cho thấy trong Ma-thi-ơ

10:8 “Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.”

4/ Chia Xẽ  Công Việc – Một sự đánh dấu của một Cơ Đốc nhân trưởng

thành là biết hy sinh thời gian, tiền bạc, công sức, vượt xa ra khỏi những

suy nghĩ thông thường của những người ngoại.  Những Cơ Đốc nhân như

vậy luôn sẵn sàng chia xẽ công việc trong Hội Thánh vì cớ danh Chúa.

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi

sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về

phần linh hồn anh vậy” Giăng 3 1:2 mô tả sự thịnh vượng và khỏe mạnh là

kết quả của một đời sống thuộc linh vững mạnh.  Người nào được gieo

trồng trong nhà Đức Chúa Trời và biết chia xẽ công việc Chúa, thì sẽ cống

hiến cho sự vững mạnh thuộc linh trong Hội Thánh.  Sự quyết tâm và cống

hiến của bạn trong Hội Thánh không chỉ khiến bạn phát triển tốt hơn, nhưng

cũng tạo cho Hội Thánh bạn nói riêng và các Hội Thánh nói chung có sự

hưng thịnh và kết quả. 

 

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, con muốn được phát triển thật sự và trưởng

thành trong đời sống Cơ Đốc và trở nên một nguồn sức mạnh để hổ trợ

Hội Thánh.  Với tình yêu vô biên của Chúa, xin ban cho con một tâm hồn

tươi đẹp để con có thể sống trong một cuộc sống phước hạnh trong nhà

Chúa.  Amen. 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 14+15+16/31) Print E-mail
Written by   
Friday, 24 January 2014 22:32

Mến chào quý ông bà anh chị em. MS rất sorry đã không gởi bài dưỡng linh trong

mấy ngày qua vì đang thăm VN. Thời gian và phương tiện internet không thuận

tiện để liên lạc. Hôm nay xin gởi liền 3 bài 14-15-16 để quý vị cùng đọc và suy gẫm

lời Chúa nhé! Nguyện Chúa ban cho chúng ta trong Năm Mới 2014 được nhiều niềm

vui và kết quả trong đời sống cá nhân, gia đình và chức vụ,công việc Chúa giao phó.

(Cảm ơn anh Dannie đã chuyển dịch sang tiếng Việt) Thân nhớ các ông bà anh chị

em từ quê nhà,

Quý mến, MSQN


Day 14/31 Psalms 84:5

Building Great  Relationships

Do you remember we talked about how relationships are foundational

to life? The most important of them all is your relationship with God. This has the

power to impact every other relationship in your life, but if you know God and put

Him first, then the potential for all your other connections to be a strength and

blessing to you is greatly increased. Whatever you prioritise in your life will be

strengthened. So when you put your relationships first then they will prosper.

Psalm 84:5 reminds me that there is a link between our relationship with God

and the road to a full and overcoming life. God created us for intimate relationship

with Him. Once sin entered, that potential was all but lost. Yet God took personal

responsibility to restore our chance for intimacy with Him by sending His precious

Son _ Jesus. Acknowledging who Jesus is and what He did is the key to restoring

your connection with God and to building great relationships in your life. How is

your relationship with God today? Does it take first place in your life? Perhaps the

busyness of daily life has crowded it out of your thoughts and time. Set aside a few

moments each day to spend time in His presence and build the most important

relationship you will ever have. PRAYER: Father God, help me to put You first in my

life so that all of my relationships can grow from strength to strength. Help me to

sow friendship, companionship and faith across the entire spectrum of my life so

that I can both experience and be a channel of Your blessing.

Ngày 14/31

Thi Thien 84:5 “Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, và có

lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn!”

XÂY DỰNG NHỮNG MỐI LIÊN HỆ VỮNG MẠNH

Các bạn cócòn nhớ chúng ta đã đề cập về việc làm thế nào mà các mối liên hệ sẽ trở nên

nền tảng trong cuộc sống của bạn không? Điều quan trọng nhất trong các mối

liên hệ đó là sự tương giao của bạn với Đức Chúa Trời. Điều này có tiềm năng ảnh

hưởng đến mọi sự liên hệ khác trong đời sống của bạn, nhưng nếu bạn thật sự

biết Chúa và đặt Ngài lên trên hết, thì tiềm năng của những mối liên hệ khác sẽ

trở nên mạnh mẽ và phước hạnh dành cho bạn sẽ vô cùng phong phú. Từ đó, bất

cứ điều ưu tiên nào trong cuộc sống của bạn cũng sẽ được vững chắc. Thi Thiên 84:5

nhắc nhở tôi rằng có một mối dây liên lạc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và

con đường mà chúng ta cần vượt qua trong cuộc sống. Đức Chúa Trời tạo dựng

chúng ta trong sự liên hệ mật thiết với Ngài. Một khi con người đã phạm tội, mối liên

hệ đó mặc dù có tiềm năng nhưng đã mất. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã nhận lãnh

trách nhiệm để phục hồi cơ hội của chúng ta để tái lập lại mối liên hệ đó bằng cách

gởi con một yêu quí của Ngài – Chúa Jêsus . Hãy nhận thức được Chúa Jêsus là ai

và Ngài đã làm gì để tái lập mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời và cũng để

xây dựng những mối liên hệ vững mạnh trong cuộc sống của bạn. Mối tương giao

của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào ngày hôm nay? Có phải đó là sự ưu tiên

hàng đầu của bạn trong cuộc sống không? Có lẽ cuộc sống bận rộn hàng ngày

đã đè nặng lên những suy nghĩ và xâm chiếm hết thời gian của bạn. Giờ đây, xin hãy

để dành riêng ra một ít thời gian mổi ngày cho Chúa để xây dựng mối liên hệ quan

trọng nhất đó mà bạn chưa từng có. CẦU NGUYÊN: Lạy Chúa là Cha chúng con, xin

giúp con luôn biết đặt Chúa lên hàng đầu trong đời sống của con để tất cả những

mối liên hệ của con luôn phát triển vững mạnh. Xin Chúa giúp con biết gieo ra tình

bằng hữu, sự cảm thông và đức tin trong suốt cả cuộc đời con để con luôn được

kinh nghiệm nguồn suối phước hạnh của Ngài dành cho con.


Day 15/31 Psalms 92:12-13; Jeremiah 17:8; Deuteronomy 30:19

How to Flourish in Life

The decisions you make will determine whether your life can flourish or not. A

flourishing life is a blessed life. Jeremiah likens it to a tree planted by waters -

something that flourishes is alive, healthy and growing.

Jeremiah 17:8 says, "For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads

out its roots by the river..." Jeremiah 17 draws a clear contrast between a person

who trusts in the Lord and one who does not. Through His Word, God has laid

out an obvious distinction between the consequences of following Him and following

our own way. At the foundation of both is a decision. In Deuteronomy 30:19 this

decision is laid out in black and white, "life or death, blessing or cursing...therefore

hoose life so that you and your descendants may live." Are you planted? Just like

he tree, if we are to flourish and produce fruit we have to have our "roots" down

in order to receive regular nourishment. Are you established in a local church

where you can receive guidance, encouragement and thrive in your gifts and

talents? Are you easily uprooted? If you continually uproot and replant a tree, it

won't be long before that tree begins to wither and die. It's important to be connected

with others in your church and to invest your time and energy there _ putting your

roots down deep. Can you handle the weather? Are you resilient through good times

and bad or do you have a tendency to uproot and run away from challenges? When

the heat is on or storms come, stay planted. If something is stopping you from

flourishing, "choose life" and position yourself for blessing. PRAYER: Father God,

today I choose life. I choose to follow you and obey Your Word so that my life and

the life of my family can truly flourish. In Jesus' Name. Amen.

 

Ngày 15/31

Thi Thien 92:12-13 “12 Người công bình sẽ mọc lên như cây kè,

lớn lên như cây hương nam trên Li-ban. 13 Những kẻ được trồng trong nhà

Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.”

Giê-rê-mi 17:8 “8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước

chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn

hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19

19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt

trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy,

hãy chọn sự sống, hầu cho người và dòng dõi ngươi được sống.'

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT ĐỜI SỐNG THỊNH VƯỢNG

Những quyết định của bạn trong cuộc sống sẽ xác định một đời sống thịnh vượng

hay không. Một đời sống

thịnh vượng là một đời sống phước hạnh. Tiên tri Giê-rê-mi đã so sánh đời sống

ấy như một cái cây trồng gần dòng nước – Cái gì đó có sự đơm bông kết quả thì

cũng phải sống động, khỏe mạnh và phát triển. Giê-rê-mi 17:8 nói rằng “Nó cũng

như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy …” Giê-rê-mi 17 đã vẽ lên

một sự tương phản rõ rệt giữa một người biết đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời

và một người không. Lời Đức Chúa Trời đã xác lập rõ ràng sự khác biệt của

những hệ quả mà chúng ta sẽ nhận lãnh khi chọn đi theo đường lối Ngài hay đường

lối riêng của chúng ta. Mấu chốt của vấn đề chỉ là sự quyết định. Trong Phục

Truyền Luật Lệ Ký 30:19, thì sự quyết định này được phân biệt rõ ràng như đen

và trắng, “sống hay chết, phước lành hay sự rủa sả… Vậy, hãy chọn sự sống,

hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.” Bạn được trồng ra sao? Giống

như cái cây, nếu chúng ta đâm chồi nẫy lộc và kết quả, thì chúng ta phải có “rể”

bám sâu để nhận được chất dinh dưỡng đều đặn. Có phải bạn cảm thấy được ổn

định trong một hội thánh địa phương khi mà bạn nhận được sự hướng dẫn, sự

động viên và tài năng của bạn được sử dụng không? Bạn có dễ dàng trốc rễ

của chính mình không? Nếu bạn tiếp tục làm trốc rễ và trồng lại cây, thì chẳng bao

lâu cây đó cũng sẽ héo úa và chết. Điều quan trọng là được kết nối với những tín

hữu trong hội thánh và đầu tư thời gian cũng như sức lực ở đó – hãy để rễ của

bạn bám sâu xuống. Bạn có đứng vững trong “giông tố” không? Bạn có khả năng

phục hồi, bền chí trong bất cứ tình huống nào: thuận cảnh hay nghịch cảnh không?

Hay bạn có khuynh hướng bật rễ và trốn chạy những thách thức? Cho dù mưa nắng

thể nào chăng nữa, hãy bám rễ. Nếu điều gì đó ngăn cản bạn phát triển, “hãy chọn

cuộc sống” và đặt lại vị trí bạn cho sự phước hạnh. CẦU NGUYÊN: Lạy Chúa là Cha

chúng con, hôm nay đây, con xin chọn đời sống. Con xin chọn bước theo Ngài và

vâng giữ lời Ngài để cuộc sống chính mình con và gia đình con thật sự được thịnh

vượng. Con cầu xin trong danh Chúa cứu thế Giê-Xu. Amen.

 

Day 16/31 Matthew 6:33 Psalms 92:12

The Profile of a Flourishing Life

It is not difficult to recognize a flourishing tree. Its roots are planted in good soil

with signs of growth; healthy foliage, fruit, flowers and seeds are abundant.

Like the tree, a flourishing life is a fruitful life; it will show signs of growth and

health with plenty of nourishing fruit. A flourishing life grows like a "cedar in

Lebanon" (Psalm 92:12), becoming strong and resilient, rising above the storms of

life to provide shelter for others. A fruitful life is the result of sowing good seed into

healthy soil. So, how can you know if you are sowing your life into something

that will prove fruitful and productive on the scale of eternity? Ask yourself: What am

I sowing my life into? Your priorities reflect your values. Jesus said, "...on this rock

I will build My church, and the gates of Hades will not prevail against it." Jesus made

it clear that He is sowing into His Church and that not even Hell itself can come

against it! Make God's House a priority and you will build your life on an unshakeable

foundation. When you do, it will also position you sow your life into other things of

true value - eg. family and friendship, integrity and generosity. Is the soil of my heart

healthy? To live a flourishing life, you must also continue to confront attitudes and

mindsets that pull you away from the purposes of God. For example, selfishness,

unforgiveness, unbelief and fear will sap the God-life from you. God is ready to help

you confront these internal challenges. Submit yourself to Him and His Word and

resist the work of the enemy in your life, and your life will begin to flourish. Prayer:

Father, I want my life to flourish and be a source of h ope and help to others. Teach

me how to put You first in everything and to confidently trust You for all I need. I ask

this in Jesus Name, Amen.

 

Ngày 16/31 Ma-thi-ơ 6:33 “33 Nhưng trước hết, hãy tìm

kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm

các ngươi mọi điều ấy nữa.” Thi Thien 92:12 “12 Người công bình sẽ mọc lên

như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Li-ban. “

NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT ĐỜI SỐNG THỊNH VƯỢNG

Thật không khó để nhận ra một cái cây phát triển tươi tốt. Gốc rễ của nó được trồng

ở một luống đất màu mở, có dấu hiệu phát triển, tàn lá xanh tươi, bông trái và hạt

xum xuê trỉu nặng. Tương tự như cái cây, một đời sống thịnh vượng là một đời sống

kết quả; nó cho thấy được những dấu hiệu của sự phát triển và cho ra quả tươi tốt.

Một đời sống thịnh vượng được ví như “cây hương nam trên Li-ban”

(Thi Thiên 92:12), trở nên mạnh mẽ và có sức đề kháng, đủ sức vượt qua những

giông tố trong cuộc sống

và cung cấp chổ nương dựa cho những người khác nữa. Một đời sống kết quả là do

bởi hạt giống tốt được gieo vào mãnh đất màu mở. Thế thì, làm sao bạn biết được

bạn đang gieo đời sống của bạn vào điều gì để có thể gặt hái được sự thịnh vượng

và phong phú vĩnh cửu? Bạn hãy tự hỏi chính mình: Tôi đã gieo đời sống tôi vào đâu?

Những điều ưu tiên của bạn sẽ phản ánh giá trị của chính bạn. Chúa Giê-Xu nói, “

…Ta sẽ xây dựng Hội Thánh ta trên vầng đá này, và các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng

được.” Chúa Giê-Xu đã xác định rõ ràng rằng Ngài gieo vào Hội Thánh Ngài và thế lực

của âm phủ không thể thắng được! Hãy ưu tiên trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa

và xây dựng cuộc sống của bạn trên nền tảng kiên cố này. Khi bạn làm như vậy,

bạn cũng đang gieo đời sống bạn vào những giá trị đích thật – gia đình và bằng

hửu, lòng thành thật và lòng khoan dung. Bạn hãy tự hỏi chính mình lần nữa: Tấm

lòng tôi ra sao? Để sống trong một đời sống thịnh vượng, bạn phải tiếp tục đối diện

với những thái độ và những tư tưởng mà chúng khiến bạn xa rời những mục đích

của Đức Chúa Trời. Ví dụ như sự ích kỷ, sự không tha thứ, không có niềm tin và sự

sợ hãi sẽ hủy hoại “đời sống có Chúa” của bạn. Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng giúp

bạn đương đầu với những thách thức nội tại này. Hãy gởi gấm chính bạn cho Ngài,

hãy ở trong lời Ngài, hãy chống lại những tác động của kẻ thù trong cuộc sống bạn,

và đời sống bạn sẽ bắt đầu phát triển tươi đẹp. CẦU NGUYÊN: Lạy Chúa là Cha

chúng con, con muốn có một cuộc sống thịnh vượng và là một nguồn hy vọng hầu

giúp đở người khác. Xin hãy chỉ dạy cho con biết đặt Chúa lên trên hết của đời

sống con và tin tưởng Ngài tuyệt đối. Con cầu xin trong danh Chúa Cứu thế Giê-Xu,

Amen.


Pastor Hue Kieu, Lead pastor The Church of Faith and Hope 1180E. Julian St,

San Jose, CA 95116 Tel: 408-207-3098; Web: www.sthv.org

Last Updated on Sunday, 02 February 2014 00:57
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 13/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 20 January 2014 03:10

Kính mời quý ông bà anh chị em cùng dành ít thì giờ đọc bài dưỡng

linh hôm nay. Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết ơn Ngài về gia đình

của mình và hết lòng xây dựng cho gia đình đình chúng ta ngày càng

tốt đẹp, hạnh phúc.

Quý mến trong Chúa chúng ta.

Rất cảm ơn anh Dannie Le đã cùng góp phần dịch các bài dưỡng linh

nầy.

God bless all of you,

MS Huệ Kiều


Day 13/31

Psalms 68:6: God sets the lonely in families, he leads out

the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-

scorched land.

The Power of Family

Just like marriage, family is God's idea. God intended family as a place

of nurture, guidance, protection, forgiveness and love. However, He

knows that in this fallen world, many people do not grow up in families

like that... perhaps you are among them.

The good news is that our Heavenly Father has made provision for

everyone to experience family as He intended. When we accept Jesus

Christ as our Lord, we enter into God's family _ we become His children,

sons and daughters of the Most High.

Psalm 68:6 says, "God sets the solitary in families", a beautiful picture

of His heart for the alone and the rejected. The power of any healthy

family lies in its unconditional embrace. For the lonely, the grieving or

the abandoned the embrace of family brings healing and wholeness.

Our churches are a family, created to accept "whosoever will may come"

(Rev 22:17). Building relationships within our churches is a wonderful

way to experience the benefits of family connection.

When you were born, you became a part of someone else's family but

when you become a parent, you will create a family of your own. As

parents, we long to provide the very best we can for our children.

You may look at your family and be discouraged or you may be at a

loss to know what to do to help your children. Take heart - your Heavenly Father has provided you with a wealth of wisdom and counsel in His

Word, an - open-all-hours - access to Him through prayer and a church

family offering love and support.

PRAYER: God, You are my Father. Thank You for the gift of family. I

ask You for the wisdom and understanding to appreciate and nurture

my own family and to strengthen and support other families in my world.

In Jesus' Name.

Ngày 13/31

Thi Thiên 68:6

 “Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị t ra

hưởng được may mắn; song những kẻ phản nghịch phải ở đất

khô khan.”

SỨC MẠNH CỦA GIA ĐÌNH

Giống như hôn nhân, gia đình là một ý tưởng từ Đức Chúa Trời.  Ngài

đã định gia đình như là một nơi của sự dưỡng dục, hướng dẫn, chăm

sóc bảo vệ, tha thứ và yêu thương.  Tuy nhiên, Ngài biết rằng ở trong

một thế giới suy đồi, nhiều người đã không thể lớn lên trong những

nền tảng gia đình tốt đẹp như vậy…và có lẻ bạn cũng đang ở trong thế

giới đó.

Tuy nhiên, điều tốt đẹp là Cha thiên thượng của chúng ta đã có một sư

dự phòng cho mỗi người chúng ta để có thể trải nghiệm về đời sống gia

đình như Ngài mong muốn.  Khi chúng ta chấp nhận Chúa  Jesus Christ

như là Cứu Chúa của chúng ta, thì chúng ta bước vào gia đình của Đức

Chúa Trời – và chúng ta trở nên con cái của Ngài, con trai và con gái của

Đấng Toàn Năng.

Thi Thiên 68:6 nói rằng: “Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở”,

một bức tranh tuyệt đẹp về sự nhân từ của Ngài dành cho kẻ cô độc và

những kẻ bị ruồng bỏ.  Sức mạnh của bất cứ một gia đình hạnh phúc

nằm trong sự che chở bảo bọc vô điều kiện.  Đối với những kẻ cô độc

trong mặc cảm đau buồn hoặc bị bỏ rơi, thì sự chở che bảo bọc của gia

đình sẽ mang đến cho họ sự chửa lành vết thương lòng và lấp đi những khoảng trống trong đời sống tinh thần.  Hội Thánh Chúa là một gia đình,

được xây dựng cho những “ai hãy đến” (Khải Huyền 22:17).  Xây dựng

những mối liên hệ trong Hội Thánh Chúa là một cách tuyệt vời để kinh

nghiệm được những giá trị của mối liên hệ gia đình.

Khi bạn ra đời, bạn đã trở nên một thành viên trong gia đình; nhưng khi

bạn trở nên bậc cha mẹ, thì bạn sẽ phải tạo lập gia đình của chính bạn. 

Ở vai trò làm cha mẹ, chúng ta sẽ phải cung cấp những điều tốt nhất mà

ta có thể làm được cho con em chúng ta một cách lâu dài.

Bạn có thể nhìn lại gia đình mình và cảm thấy nãn lòng hoặc mất phương hướng trong việc tìm cách giúp đỡ con cái.  Xin hãy mở tấm lòng – Cha

Thiên Thượng của chúng ta đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan vô kể

và chỉ bảo cho chúng ta lời Ngài, và Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe qua

sự cầu nguyện và Hội Thánh luôn là một gia đình hổ trợ bạn trong tình

yêu thương.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha chúng con.  Con xin cám ơn Chúa về

món quà gia đình mà Ngài đã ban cho con.  Xin Chúa giúp con luôn có

sự khôn ngoan, có sự hiểu biết để con luôn cảm kích và nuôi dưỡng gia

đình con và có sự mạnh mẽ trong sự hổ trợ những gia đình khác nữa. 

Con cầu xin trong danh Chúa Jêsus.  


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Tel: 408-207-3098; Web: www.sthv.org
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 12/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 18 January 2014 07:16

Thân mời quý ông bà anh chị em cùng suy gẫm Lời Chúa và

bài dưỡng linh hôm nay.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có một hôn nhân thật

bền vững và phước hạnh.

God bless you,

 

Day 12/31

 

Genesis 2:22-24:  22 Then the Lord God made a woman from the

rib he had taken out of the man, and he brought her to the man.

23 The man said,“This is now bone of my bones and flesh of my

flesh; she shall be called ‘woman,’ for she was taken out of man.”

24 That is why a man leaves his father and mother and is united 

to his wife, and they become one flesh.

 

The Power of Marriage

Marriage is a covenant relationship ordained by God created to

empower and bless us - and when that covenant bond is honoured,

marriage has great power.

The definition of marriage is a hot topic lately. Over recent centuries,

divorce rates have escalated and generational fallout has been

devastating. Many people have become disillusioned with marriage.

If you are married, do you want to strengthen your marriage? Or

perhaps you haven't found the right person, yet are nervous about

marriage because of the high failure rate. Successful

marriage takes commitment and effort but the rewards are great

and they are generational.

Building a strong marriage is a daily decision. Resolve to sort out

issues of disagreement quickly, speak words of life to one another

- don't tear each other down with your words. Finally, be committed

to your partner's success because you will reap the benefits. Your

support will build intimacy and fulfiment.

One of the main ingredients of a great marriage is unity and

agreement. The three key areas are being united in love for one

another, love for God and love for His House, the Church.

If you are married, stop for a moment and think about what practical

things you can do to strengthen your relationship. Is there some

area of disagreement between you? Make the decision to sit down

and discuss it calmly together as a united team, not opponents.

If you are thinking about marriage, make a commitment to building

a godly character and ask God to help you with your choice for a life

partner.

PRAYER: Father God, thank You for marriage. Help me be the best

partner I can be and give me the grace to rise above areas of

disagreement to find unity, in Jesus' Name.

 

Ngày 12/31

Sáng Thế Ký 2:22-24

 “22 Giê-hô-va  Đức Chúa Trời dùng  xương sườn đã lấy nơi A-đam

làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng:

Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra.  Người

nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.

24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu cùng vợ

mình, và cả hai sẽ nên một thịt.”

SỨC MẠNH CỦA HÔN NHÂN

Hôn nhân là một mối liên hệ kết ước được qui định bởi Đức Chúa

Trời, được Đức Chúa Trời cho phép và chúc phước.  Và khi mối

liên kết này được trân trọng, thì hôn nhân sẽ có một sức mạnh thật

là lớn lao.

Định nghĩa về hôn nhân vẫn là một đề tài có sức thu hút bấy lâu

nay.  Tuy nhiên, trải qua nhiều thế kỷ,   tỉ lệ ly dị đã leo thang và

những thành quả được gìn giữ trong hôn nhân dần dần bị phá hủy. 

Và vì thế, nhiều người đã ở trong trạng thái chán chường trong hôn

nhân như thể bị vỡ mộng.

Nếu bạn đã lập gia đình, bạn có mong muốn xây đắp cuộc hôn

nhân ấy một cách vững chắc không?  Hoặc có lẽ bạn chưa tìm

ra đúng đối tượng chăng, hoặc vì tỉ lệ thất bại trong hôn nhân quá

cao khiến bạn bối rối do dự.  Thật ra một cuộc hôn nhân tốt đẹp

cần có sự quyết tâm và nổ lực để đổi lấy một kết quả mỹ mãn và

bồi đắp cho nhiều thế hệ tiếp nối.

Xây dựng một cuộc hôn nhân vững mạnh cũng là một quyết định

hằng ngày. Giải quyết những nan đề, những bất đồng nhanh chóng,

dùng lời nói chân tình thay vì phỉ báng nhau.  Cuối cùng, hãy cam

kết cho sự thành công của người phối ngẫu của bạn thì bạn sẽ gặt

hái nhiều thành quả.  Sự ủng hộ nhiệt thành của bạn sẽ bồi đắp

thêm mối quan hệ mật thiết và sự thỏa lòng cho bạn.

Một trong những thành phần thiết yếu của một cuộc hôn nhân mỹ

mãn là sự hiệp nhất và đồng thuận.  Ba nhân tố căn bản là sự hiệp

nhất trong tình yêu với đối tượng của bạn, tình yêu dành cho Chúa,

và tình yêu dành cho Hội Thánh Chúa.

Nếu bạn đã lập gia đình, xin hãy thử suy nghĩ về những điều khả thi

nào bạn có thể làm được để làm bền vững cuộc hôn nhân.  Liệu có

những bất đồng gì với nhau không?  Hãy có quyết định mạnh dạn

ngồi xuống để cùng nhau thảo luận trong một không khí ôn hòa

như trong một tinh thần đồng đội, chứ không phải là đấu thủ với nhau.

Nếu bạn vẫn đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân của bạn, thì hãy quyết

tâm xây dựng một đặc tính thiên thượng nào đó và cầu xin Đức Chúa

Trời trợ giúp bạn trong sự lựa chọn mà bạn sẽ dành cho người phối

ngẫu của mình.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa về cuộc hôn nhân

Ngài đã ban cho.  Xin Chúa giúp con luôn là người bạn đời tốt nhất và

ban cho con thêm sức để con có thể vượt qua những dị biệt hầu cho

chúng con có sự hiệp một trong hôn nhân.  Con cầu xin trong

danh Chúa Jêsus.  

 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 11/31) Print E-mail
Written by   
Friday, 17 January 2014 15:00

Good morning quý ông bà anh chị em trong Chúa,

Xin kính mời quý vị cùng suy gẫm Lời Chúa và phần dưỡng linh hôm

nay. Cầu xin Chúa cho chúng ta có những sự hợp tác thật quý báu và

mạnh mẻ để cùng xây dựng Vương Quốc Chúa.

May God bless all of you,

Pastor Hue Kieu


Day 11/31: The Power of Partnership

Ecclesiastes 4:9-12: 9 Two are better than one,  because they have

a good return for their labor: 10 If either of them falls down, one can

help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help

them up. 11 Also, if two lie down together, they will keep warm. But

how can one keep warm alone? 12 Though one may be overpowered,

two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly b

roken.

 

Why are two are better than one? I can think of a whole lot of reasons

why this is so. God Himself said, "It is not good for man to be alone"

and went about solving the problem of isolation by creating a

companion and "helpmeet" for him. I love that word because it

describes beautifully what partnership is all about: connection, help,

suitability and joining together. Partnership is working together for a

common purpose.

The well-known scripture in Ecclesiastes 4:9-12 brings insight into the

benefits of partnership:

Good reward for their labour _ united in partnership, the impact and productivity of our efforts increases exponentially in our favour to that

of our individual potential. Partnership increases our capacity.

Support _ in times of difficulty and challenge, a partnership shares the

load and compensates for an area of lack. In facing tough situations, it

is those closest to you who will help you through and lift you up when

you are down. When you stand alone you are more likely to be

overpowered.

Companionship and contribution _ The comfort of a loving, caring

relationship is truly one of life's great blessings. The benefits of

companionship are vast as each contributes to the other...

Strength in a common cause _ Every partnership has three strands:

you, those you are partnering with and the common interest that

holds the relationship together. Partnership and purpose go hand-

in-hand.

Have you considered the kinds of partnerships and connections you

have in your life? It makes good sense to examine the purposes that

tie your partnerships together and determine whether they are leading

you toward fulfiment or failure.

PRAYER: Father, show me which partnerships in my life are leading

me on the path of blessing. Help me to grow in my capacity and

resilience, to nurture my healthy life-connections and bring you honour

in Jesus' Name.

 

Day 11/31:  Sức Mạnh Của Sự Hợp Tác

Truyền Đạo 4:9-12

“9 Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình.

10 Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng

khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!

11 Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm

sao ấm được? 12 Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai

người có thể chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.”

Tại sao 2 người thì tốt hơn 1 người? Tôi có thể nghĩ đến rất nhiều lý

do để giải đáp câu hỏi này.  Đức Chúa Trời đã nói: “Người nam ở một

mình thì không tốt” và Ngài đã có giải pháp cho người nam bằng cách

dựng nên một người bạn và là người “bạn đời” cho người nam.  Tôi

rất yêu thích từ ngữ “bạn đời” này vì nó mô tả thật tuyệt vời ý nghĩa

của sự hợp tác: kết nối, tương trợ, hòa hợp và tham gia với nhau.

Sự hợp tác là sự cộng tác cho một mục đích chung.

Câu Kinh Thánh đặc trưng trong sách Truyền Đạo 4:9-12 đưa chúng

ta đến một tầm nhìn sâu nhiệm về những lợi ích của sự hợp tác:

Phần thưởng cao quí cho công lao động – hiệp nhất trong hợp tác,

ảnh hưởng và năng suất trong sự nổ lực của chúng ta sẽ tăng theo

lũy tiến do tiềm năng của mổi cá nhân.  Vì vậy, sự hợp tác giúp tăng

cường khả năng của chúng ta.

Sự hổ trợ - ở trong những giai đoạn khó khăn thử thách, thì một sự

hợp tác sẽ giúp chúng ta chia sẻ bớt gánh nặng và bù đắp vào những

thiếu sót. Khi phải đối diện với những tình huống cam go, thì chính

những người thân cận nhất của bạn sẽ đồng hành và nâng đỡ bạn

trong lúc bạn sa sút.  Khi bạn chỉ cậy vào sức của riêng mình, thì bạn

sẽ có khuynh hướng bị chế ngự.

Tình bằng hữu và sự góp phần – Sự êm dịu của tình yêu, của sự quan

tâm chăm sóc thật sự là một trong những phước hạnh lớn lao trong

đời sống của mỗi người chúng ta.  Những lợi ích trong tình bằng hữu

sẽ được nhân rộng thêm lên trong sự góp phần của mỗi cá nhân…

Sức mạnh của cùng một động cơ chung – Mỗi một sự hợp tác đều có

3 thành phần: bạn, những thành viên hợp tác với bạn, và quyền lợi

chung trong sự hợp tác đó.  Vì vậy, sự hợp tác và mục đích luôn đi

đôi với nhau.

Có khi nào bạn xem xét lại những kiểu hợp tác nào và những mối liên

hệ nào bạn đã từng có trong quá khứ chưa?  Đó cũng là điều bạn nên

xem xét vì những mục đích nào đã khiến sự hợp tác đó trở nên thành

công hay thất bại.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, xin chỉ cho con sự hợp tác nào trong cuộc

sống của con để khiến con luôn đi trong phước hạnh.  Xin Chúa trợ

giúp con luôn tăng trưởng trong năng lực và sự bền chí, nuôi dưỡng

tâm linh con trong sự giao thông với Ngài để đem vinh hiển về Chúa

Jesus.  


Quý mến,
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Tel: 408-207-3098; Web: www.sthv.org
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 111