LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 22/31) Print E-mail
Written by   
Thursday, 06 February 2014 07:15

Mến chào quý ông bà anh chị em,

Cảm tạ Chúa cho chúng ta tiếp tục được hưởng sự bình an và vui

thỏa trong cuộc sống mỗi ngày. Bí quyết để có sự thành công trong

đời sống không nằm nơi sự khôn ngoan riêng hoặc dựa trên những nổ

lực của con người, bèn là sự khôn ngoan do việc nhận biết Đức Chúa

Trời và tin cậy hoàn toàn nơi Ngài. Qua bài học hôm nay chúng ta sẽ

nhận ra điều đó. Xin kính mời quý vị cùng đọc Lời Chúa và những lời

chia sẻ của Mục sư Brian Houston sau đây. Xin Chúa ban phước cho

quý vị thật nhiều. Kính mến.


Day 22/31

Proverbs 3:14-15: For she is more profitable than silver
    and yields better returns than gold.
15 She is more precious than rubies;
    nothing you desire can compare with her.

Proverbs 8:11for wisdom is more precious than rubies,
    and nothing you desire can compare with her.

The Benefits of Wisdom

Remember in Proverbs 8:11, we are told that wisdom's worth is

incomparable. Proverbs 3:14 says, "For her proceeds are better than

the profits of silver, and her gain than fine gold."

Some 400 years before Christ, the Ancient Greek playwright Sophocles _ himself a man of means - wrote, "Wisdom outweighs any wealth."

Why is wisdom so valuable?

When you apply wisdom to your life, a wealth of benefits will connect

to you. Proverbs 3 and 4 describe some of the benefits wisdom will add

to your life:

Happiness (3:13)

Long life (3:16)

Riches and honour (3:16)

Peace (3:17)

Safety (3:23)

A stumble-free walk (3:23)

Anxiety free (3:24)

Sweet sleep (3:24)

Protection (3:25)

Confidence (3:26)

Promotion (4:8)

Healing and health (4:22)

I don't know of anyone who wouldn't enjoy all of these benefits _ me

included! What about you? The great news is that we can, simply by

daily and consistently applying God's freely available wisdom to our

lives.

It may sound obvious, but we can never run out of room for wisdom

_ God makes it available in unlimited supply and ever-increasing

measure if you continue to pursue it throughout your life. No matter

how full of wisdom you think you are, there's always room for more!

Benjamin Franklin once said, "The doors of wisdom are never shut."

Wisdom is always crying out wherever you are and in whatever

circumstance you find yourself. Perhaps you can hear wisdom's voice competing for your attention right now. Are you in the process of

making a decision between what you want and what you know is best?

Wisdom is crying out to you "Choose me!" If you do, the benefits are a guarantee.

PRAYER: Today Lord, help me to recognize the voice of Your wisdom

and apply it to my life so that I can enjoy all the benefits You have

planned for me. I ask You also that I will grow daily in Your wisdom

and be a source of godly wisdom to others.

 

Ngày 22/31

Châm Ngôn 3:14-15  “14 Vì thà được nó hơn là được tiền bạc; hoa lợi

nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.      15 Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc;

chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. ”

Châm Ngôn 8:11  “Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc; và các vật

mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.”

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA SỰ KHÔN NGOAN

Các bạn còn nhớ trong Châm Ngôn 8:11 không?  Chúng ta được cho biết

rằng giá trị của sự khôn ngoan thì không có gì để so sánh được.  Còn

trong Châm Ngôn 3:14 thì cho biết rằng “Vì thà được nó hơn là được tiền

bạc; hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.”

Khoảng 400 năm trước Chúa, một nhà soạn kịch thời cổ Hy Lạp đã viết

“Sự khôn ngoan có nhiều giá trị hơn bất cứ sự sang giàu nào”

Thế thì tại sao sự khôn ngoan lại đáng giá như vậy?  Khi bạn áp dụng sự

khôn ngoan vào trong chính đời sống của bạn, thì một chuổi những phúc lợi

sẽ liên kết với bạn.  Châm Ngôn 3 và 4 mô tả những phúc lợi của sự

khôn ngoan vào trong đời sống của bạn như sau:  Hạnh phúc (3:13) /

Trường thọ (3:16) / Giàu sang và được trọng vọng (3:16) / Bình an (3:17)

/ An toàn (3:23) / Bước đi vững an (3:23) / Không lo lắng (3:24) / Giấc

ngủ thoải mái (3:24) / Sự che chở (3:25) / Tự tin (3:26) / Sự thăng tiến

(4:8) / Sự chữa lành và sức khỏe (4:22)

Tôi không biết rằng có bất kì ai mà không muốn sở hữu những phúc lợi

đó hay không, kể cả chính tôi!  Bạn thì sao?  Điều thật tốt đẹp là chúng ta

chỉ đơn giản áp dụng đều đặn hàng ngày sự khôn ngoan vốn dĩ sẵn có

của Đức Chúa Trời vào trong chính cuộc sống của chúng ta.

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cạn nguồn của

sự khôn ngoan vì lẽ Đức Chúa Trời đã khiến sự khôn ngoan luôn sẵn

sàng cho bạn, và sẽ cung cấp không giới hạn nguồn khôn ngoan chỉ khi

bạn tiếp tục theo đuổi và thực thi sự khôn ngoan trong suốt cuộc đời bạn.

  Bất chấp bạn khôn ngoan đến đâu, bạn sẽ thấy không bao giờ đủ cả.

Benjamin Franklin  đã có lúc nói rằng, “Những cánh cửa của sự khôn

ngoan chẳng bao giờ đóng.”  Khôn ngoan là điều luôn luôn cần thiết cho

bạn ở mọi nơi, mọi lúc và trong bất cứ tình huống nào của bạn.  Có lẽ bạn

đang nghe âm thanh của sự khôn ngoan trong nổ lực chú ý của bạn.  Có

phải bạn đang quyết định giữa điều bạn mong muốn và điều bạn biết là

tốt nhất?  Sự khôn ngoan đang nói to với chính bạn đây “Hãy chọn sự khôn ngoan!”  Nếu bạn chọn sự khôn ngoan, thì những phúc lợi là điều chắc chắn.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, hôm nay đây, xin giúp con nhận biết sự khôn

ngoan của Ngài để con biết áp dụng vào đời sống của con ngõ hầu con có

thể vui hưởng  tất cả những phúc lợi mà Ngài đã dành sẵn cho con. Con

cũng cầu xin Ngài cho con luôn trưởng thành, phát triển trong sự khôn

ngoan của Ngài hàng ngày và để con cũng là một nguồn cung cấp sự

khôn ngoan thiên thượng cho những người khác nữa.

 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 21/31) Print E-mail
Written by   
Wednesday, 05 February 2014 04:17

Kính chào quý ông bà anh chị em,

Chúng tôi hy vọng quý vị không nản lòng và mệt mỏi khi tiếp tục cùng

học hỏi Lời Chúa qua loạt bài dưỡng linh nầy. Lời Chúa thật quý báu

cho đời sống của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta biết suy gẫm và ứng

dụng hàng ngày vào những công việc hàng ngày của mình.

Cảm ơn Mục sư Brian Houston đã có những kinh nghiệm quý báu để chia sẻ lại cho các con cái Ngài (Cũng cảm ơn anh Dannie Le trung tín trong việc chuyển ngữ để tất cả chúng ta cùng được học hỏi Lời Chúa)

Rất mong quý vị tiếp tục trung tín cùng học Lời Chúa mỗi ngày, xin Chúa ban phước cho quý vị thật nhiều. (Sau khi học Lời Chúa, mời quý vị xem lại chương trình Mừng Xuân Mới của HT chúng ta trong CN vừa qua trong website, click: www.sthv.org)

Bây giờ xin mời cùng suy niệm bài học hôm nay:


Day 21/31

Proverbs 2:1: 

Applying Wisdom to Your Life

Building something that lasts is not a process of guesswork but of careful planning. If you want to build a resilient and successful life it won't happen using a "hit-or-miss" approach. We are all in the process of building our lives, so what plans are you following?

Previously, I spoke about why some people come through tough times and others don't depending on the foundation they have built their lives upon. When you apply the wisdom of God to your life you will not only have a blessed life but you will have what it takes to keep going through trials and set-backs.

Far too many people ignore wisdom because either they don't want to hear it or they don't recognize it when they do. Wisdom has to be sown into your life before it can produce fruit.

One of the first indicators of wisdom is your words. What is inside you will come out. If you haven't fed your soul with God's wisdom then wisdom won't come forth from your lips. Proverbs 10:21 says, "The lips of the righteous feed many, but fools die for lack of wisdom."

In the same way, if you keep company with wise people, receiving their advice, you will gain wisdom. Proverbs 13:20 says, "He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed."

Stop and think for a moment - are you "feeding" on wisdom? What kind of words are you speaking regularly? Are your words feeding others or are they pulling down?

Make a decision today to "lean in" to wisdom. Receive wisdom from wise people, feed on God's wisdom every day. Positioning yourself to receive and apply positive, life-giving words is an essential key to building a blessed and productive life

Prayer: Lord I ask You for ears to hear and a heart to receive Your wisdom for my life. Help me to recognize Your voice in others and may my voice be one that feeds many.

 

Ngày 21/31

Châm Ngôn 2:1   “Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con.”

Châm Ngôn 10:21  “Môi miệng người công bình nuôi dạy nhiều người; nhưng kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu.”

Châm Ngôn 13:20  “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.”

ỨNG DỤNG SỰ KHÔN NGOAN TRONG ĐỜI SỐNG

Xây dựng một cái gì đó để có thể tồn tại lâu dài thì không phải là một tiến trình của sự suy đoán, nhưng phải là do một sự hoạch định cẩn thận chu đáo. Nếu bạn muốn xây dựng một đời sống thành công, thì nó sẽ không thể dựa trên kiểu phương pháp may rũi “trúng hoặc trật”. Tất cả chúng ta đang ở trong một tiến trình xây dựng cuộc sống cho chính chúng ta, vậy thì những kế hoạch nào bạn cần đi theo?

Trước đây, tôi đã có lần nói về việc tại sao có những người có thể vượt qua những thời điểm khó khăn và trong khi đó một số khác không thể?  Câu trả lời đó là tùy thuộc vào nền tảng mà họ đã dùng để xây dựng cuộc sống cho họ.  Khi bạn biết áp dụng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của bạn, thì cuộc sống của bạn không những được chúc phước, mà bạn còn có được những thứ cần thiết để vượt qua những khó khăn nữa.

Đã có rất nhiều người phớt lờ sự khôn ngoan vì cớ họ không muốn nghe đến hoặc họ không nhận thức ra được.  Sự khôn ngoan phải được gieo vào đời sống của bạn trước khi nó có thể kết quả cho bạn.

Một trong số những chỉ dấu đầu tiên của sự khôn ngoan là lời nói của bạn. Điều gì ẩn chứa bên trong bạn sẽ thể hiện ra bên ngoài. Nếu bạn chưa từng nuôi dưỡng tâm hồn bạn bằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thì sự khôn ngoan sẽ không đến và ra từ môi miệng bạn.  Châm Ngôn 10:21 cho biết  “Môi miệng người công bình nuôi dạy nhiều người; nhưng kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu.”

Tương tự như vậy, nếu bạn giao tiếp với những người khôn ngoan, nhận lãnh lời khuyên của họ, bạn sẽ trở nên khôn ngoan.  Châm Ngôn 13:20 cũng cho biết “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.”

Bạn hãy thử suy nghĩ trong chốc lát – Có phải bạn đang “sống bằng” sự khôn ngoan? Những loại từ ngữ gì bạn dùng hàng ngày?  Từ ngữ của bạn có nâng đỡ những người khác không hay là dìm họ xuống?

Bạn hãy làm một quyết định hôm nay bằng việc “nương dựa” vào sự khôn ngoan.  Hãy nhận lãnh sự khôn ngoan từ những người khôn ngoan, hãy tiếp nhận sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hàng ngày.  Xác định lại vị trí của bạn để nhận lãnh và áp dụng những ngôn từ có tính cách xây dựng cuộc sống sẽ là chiếc chìa khóa cần thiết để xây dựng một đời sống phước hạnh và kết quả.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa , xin Chúa cho con biết lắng nghe và biết mở lòng để nhận lấy được sự khôn ngoan từ Chúa cho cuộc đời con.  Xin giúp con nhận ra được tiếng của Ngài và lời nói của con qua đó sẽ làm ích lợi cho những người khác nữa.


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Tel: 408-207-3098; Web: www.sthv.org
Last Updated on Wednesday, 05 February 2014 04:18
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 20/31) Print E-mail
Written by   
Tuesday, 04 February 2014 09:24

Kính mời quý ông bà anh chị em tiếp tục suy gẫm những

bài dưỡng linh với Mục sư Brian Houston.

Chúng ta đã đi được 2/3 đoạn đường rồi. Dầu mỗi bài rất ngắn

nhưng đầy ý nghĩa, thiết thực. Lời Chúa trong từng bài học đã giúp

chúng ta hiểu và ứng dụng những bài học nầy trong đời sống thực

tế của mình để ngày càng thỏa vui và sống ích lợi cho mọi người.

Xin chúng ta cùng mở KT, đọc các bài chia sẻ và cầu nguyện với Chúa.

May God bless you all,

MS Kiều Tuấn Huệ


Day 20/31

Ephesians 1:15-21

Finding Wisdom

A litmus test for how much you value and believe the Word of God

is how much you prize and seek after obtaining godly wisdom.

According to Proverbs 8:11 wisdom is the most valuable thing anyone

can acquire. "Wisdom is better than rubies, and all the things one may

desire cannot be compared with her."

Proverbs 4:7 tells us, "Wisdom is the principle thing; therefore get

wisdom"! If we are told to GET WISDOM, that means it is available to

us. It also means we have to do something if we want it. When a

mother calls out at dinnertime, "Come and get it!" it doesn't mean your

meal will arrive in your lap without a move. She's telling you to get up

from what you are doing and go and get your meal. In the same way,

if you want to find wisdom you have to be deliberate about getting it,

about seeking after it.

Are you standing at a crossroad in your life wondering which way to

go? How do you make your decision? Have you asked God for His

wisdom in the situation?

Jesus spoke about two gates that lead to two different destinations _ a

narrow and a wide gate. One leads to life, the other to death. This is

where wisdom is pivotal to your future.

1Corinthians 1:30 tells us that God made Jesus to be wisdom for us.

Wisdom is available to us whenever we seek it and it is found in Jesus

and His Word. In John 14:6 Jesus said, "I Am the Way, the Truth and

the Life".

Take a moment to meditate these verses about wisdom and make it a

habit to seek after Godly wisdom each and every day: Ephesians 1:15-

21, 1Corinthians 3:18-23, James 1:5, James 3:13-18.

Prayer: Father God, Wisdom is found in You. Give me the spirit of

wisdom

and revelation so I can truly know You in ever-increasing measure and

discover Your path for my life.

 

Ngày 20/31

Giăng 14:6  “6 Vậy Đức Chúa Giê-Xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật,

và sự sống; chẳng bởi ta thì khộng ai được đến cùng Cha.”

TÌM KIẾM SỰ KHÔN NGOAN

Một thử nghiệm theo kiểu “giấy thẩm thấu litmus” về mức độ bạn coi trọng

và tin cậy vào lời Chúa bao nhiêu thì cũng sẽ cho biết bao nhiêu phần

thưởng bạn sẽ đạt được trong sự khôn ngoan thiên thượng.

Theo Châm Ngôn 8:11, thi` sự khôn ngoan là điều có giá trị nhất mà người

ta có thể đạt được.  “Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc; và các vật

mình yêu thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.”

Châm Ngôn 4:7 cũng cho biết “Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá

cầu lấy sự khôn ngoan!”  Nếu chúng ta được bảo “khá cầu lấy sự khôn

ngoan”, thì điều này có nghĩa rằng sự khôn ngoan đang có sẵn.  Nó cũng

có nghĩa là chúng ta cần phải làm điều gì đó nếu chúng ta muốn nhận lấy. 

Khi người mẹ gọi  “Đến ăn cơm tối!”, thì không có nghĩa rằng mâm cơm

của bạn sẽ tự đến bạn mà không có sự di chuyển.  Mẹ đang nói với bạn

phải ngừng công chuyện bạn đang làm, đứng dậy và đi lấy thức ăn.  Tương

tự như vậy, nếu bạn muốn tìm kiếm sự khôn ngoan, thì bạn phải để tâm tìm

kiếm và chủ tâm đạt cho được.

Có phải bạn đang đứng ở ngã tư đường trong cuộc sống và đang tự hỏi

liệu phải chọn con đường nào?  Làm thế nào bạn có thể lựa chọn? Bạn có

từng kêu cầu Đức Chúa Trời ban cho bạn sự khôn ngoan trong tình huống

đó không?

Chúa Giê-Xu đã nói về 2 cái cửa dẫn đến 2 điểm đến khác nhau – một cửa

hẹp và một cửa rộng.  Cửa hẹp dẫn đến sự sống, cửa rộng dẫn đến sự

chết.  Ở đây, chính sự khôn ngoan là mấu chốt cho tương lai của bạn. 

1Cô-rinh-tô 1:30 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-Xu Christ là Đấng

mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan cho chúng ta.  Như vậy, sự

khôn

ngoan luôn có sẵn cho chúng ta bất cứ khi nào chúng ta tìm kiếm trong

Chúa Giê-Xu và trong lời của Ngài.  Trong phúc âm Giăng 14:6, Chúa

Giê-Xu nói rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống.”

Bạn hãy dành một giây phút nào đó để suy nghiệm những đoạn kinh văn

này về sự khôn ngoan và hãy tập thói quen hàng ngày trong sự tìm kiếm

sự khôn ngoan thiên thượng: Ê-phê-sô 1:15-21. 1Cô-rinh-tô  3:18-23,

Gia-cơ 1:5, Gia-cơ 3:13-18

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa , sự khôn ngoan luôn ở trong Ngài.  Xin ban

cho con sự khôn ngoan và khải thị con hầu cho con luôn nhận biết Ngài

và đường lối của Ngài trong suốt cuộc đời con.  


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Friday, 07 February 2014 16:21
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 19/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 01 February 2014 08:15

Good morning quý ông bà anh chị em, Hy vọng quý vị đã có

một ngày đầu năm âm lịch thật vui vẻ và đầm ấm. Tối qua, 

Hội Thánh đã có buổi nhóm cầu nguyện, ca ngợi Chúa đầu năm

thật vui và ngọt ngào. Ước mong những lời cảm tạ đầu năm

đó sẽ nhân lên bội phần hơn trong năm tới nhé!

Hôm nay, xin kính mời quý vị cùng suy gẫm về Sự Khôn Ngoan

mà Chúa ban cho để ứng dụng vào đời sống chúng ta mỗi ngày.


Day 19/31

James 1:5:  If any of you lacks wisdom, you should ask God,

 who gives generously to all without finding fault, and it will

be given to you.

Proverbs 1:7: The fear of the Lord is the beginning of knowledge,

 but fools despise wisdom and instruction.

WISDOM

King Solomon wrote the book of Proverbs to instruct it's readers in the

art of living. In Proverbs 1:7, he connects reverence for God with the

ability to live with "knowledge" and "wisdom". Throughout Proverbs,

Solomon contrasts the path of life for the wise to that of a fool - the

person who doesn't believe God or value His Word.

When you love and respect someone, you will value and trust their

word. Likewise, if you love and respect God then you will value and

trust His Word _ the Bible.

Simply put, wisdom is applying God's Word to your everyday life.

If you want to live a blessed life, the pathway is found through making

wise choices every day. The most important decision you will ever make

is to love and honour God and accept Jesus as your Lord. You are then

in prime position to receive the wisdom to navigate your life as God's

Word becomes your principal source of direction.

At times, we all "fall short" and can make unwise choices. We know

however, that God is a loving God full of grace, mercy and forgiveness. However, as we read the Word and are transformed into His image, we

will obtain wisdom in every area of life.

Is there something you are facing today that you don't know how to

deal with? Perhaps you need some guidance concerning your job or a relationship, or maybe your life just needs a change in direction. God

has your answers and He is ready to show you. Making wise choices

for your life is the daily decision to prioritise God's Word and apply it

in any and every circumstance.

Prayer: Father, Your Word promises if I ask You for wisdom, You will

give it to me. Thank you for the wisdom to carry out my responsibilities

and in the decisions I must make today.

 

Ngày 19/31

Gia-cơ 1:5  “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin

Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách

móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.”

Châm Ngôn 1:7 “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức; Còn

kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.“

SỰ KHÔN NGOAN

Vua Sa-lơ-môn đã viết trong sách Châm Ngôn để chỉ dạy cho người đọc

về nghệ thuật sống.  Trong đoạn Châm Ngôn 1:7, ông đã liên kết lòng

kính trọng Đức Chúa Trời với khả năng sống qua “tri thức” và “sự khôn

ngoan”. Qua sách Châm Ngôn, vua Sa-lô-môn đã nêu lên sự tương phản

trong đời sống của người khôn ngoan và của kẻ ngu muội – là kẻ không

tin vào Đức Chúa Trời hoặc không coi trọng lời Ngài.

Khi bạn yêu và tôn trọng ai đó, thì bạn sẽ coi trọng và tin cậy lời người

đó.  Cũng một thể ấy, nếu bạn yêu mến và kính trọng Đức Chúa Trời,

thì bạn sẽ coi trọng và tin cậy lời Ngài – trong Kinh Thánh.

Nói một cách đơn giản, khôn ngoan là bạn biết áp dụng lời Chúa trong

đời sống hàng ngày.

Nếu bạn muốn có một cuộc sống phước hạnh, thì con đường ấy chỉ có

thể tìm được qua những sự lựa chọn khôn ngoan hằng ngày. Sự quyết

định quan trọng bật nhất mà bạn từng có chỉ có thể là yêu mến và kính

trọng Đức Chúa Trời và chấp nhận Chúa Giê-Xu là cứu Chúa của bạn.

Từ đó, ưu tiên hàng đầu của bạn là nhận lấy sự khôn ngoan để dẫn đời

sống có lời Chúa của bạn theo một phương hướng rõ ràng.

Có những thời điểm, tất cả chúng ta “vấp ngã” và có những lựa chọn

thiếu khôn ngoan.  Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một

Đức Chúa Trời đầy nhân từ, đầy lòng yêu thương và tha thứ. Khi chúng

ta đọc lời Ngài và chuyển hóa trong hình ảnh Ngài, thì chúng ta sẽ có

được sự khôn ngoan trong mọi phạm trù của cuộc sống.

Có điều gì đó mà bạn đang phải đối diện ngày hôm nay đến mức bạn

không biết cách giải quyết? Có lẽ bạn đang cần một sự hướng dẫn nào

đó liên quan đến công việc làm hay liên quan đến một mối liên hệ, hay

thậm chí là đời sống của bạn cần một sự đổi hướng.  Đức Chúa Trời luôn

có những câu trả lời cho bạn và Ngài thì sẵn lòng chỉ vẽ cho bạn. Biết lựa

chọn khôn ngoan trong đời sống là quyết định hàng ngày cho sự ưu tiên

của lời Chúa và áp dụng lời Ngài trong bất kì hoàn cảnh nào.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, xin giúp cho con sự khôn ngoan trong sự

hiểu biết lời Ngài.  Cám ơn Chúa vì sự khôn ngoan để con biết thực thi

những trách nhiệm và có những quyết định ngay trong hôm nay. 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 18/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 01 February 2014 07:55

Chúc Mừng Ngày Đầu Năm Âm Lịch Quý Ngọ,

Cầu xin Chúa ban phước thật nhiều trên quý ông bà anh chị em trọn

một năm mới, càng thêm yêu Chúa và Lời Ngài để chúng ta giữ gìn

đời sống mình và nhận được phước hạnh dự dật từ Ngài.

Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong Ngày Chúa Nhật đầu năm này nhé! Xin

mặc đồ thật đẹp để cùng chụp hình chung với nhau. (Picture's Day for

2014)

God bless,

MSQN

Bây giờ, xin kính mời cùng suy gẫm Lời Chúa hôm nay:


Day 18/31

Proverbs 23:7: for he is the kind of person
    who is always thinking about the cost.

2 Corinthians 10:4-5:  The weapons we fight with are not the weapons

of the world. On the contrary, they have divine power to

demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension

that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive

every thought to make it obedient to Christ.

James 1:14-15: 14 but each person is tempted when they are dragged

away by their own evil desire and enticed. 15 Then, after desire has

conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, gives

birth to death.

Philippians 4:8: Finally, brothers and sisters, whatever is true,

whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever

is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy

—think about such things.

A Resilient and Healthy Mind

For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for

pulling down strongholds, casting down arguments and every high

thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every

thought into captivity to the obedience of Christ. (2 Cor 10:4-5)

What you allow to occupy your thinking has a powerful impact on who

you are and what you become. If you want your life to flourish and

prosper, start by looking at what is going on in your thought-life.

Negativity, criticism, apathy, fearfulness, offence and so on, are like

poison to your life. Likewise, yielding to temptation sets you on

a deadly course. Left unchecked, such thoughts take root in your

and sabotage your future.

James 1:14-15 in the NLT says, "Temptation comes from our own

desires, which entice us and drag us away. These desires give birth

to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death."

Are you struggling with your thoughts? The Bible has answers to

help you overcome in every area of life. Start by acknowledging the

problem and come to God for forgiveness and help. Open your Bible

and begin to fill your mind with God's promises - meditate on them,

speak them aloud and feed your mind with godly thinking,

strengthening your soul.

Paul's advice in Philippians 4:8 is so powerful: "Finally, brethren,

whatever things are true, whatever things are noble, whatever things

are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever

things are of good report, if there is any virtue and if there is

anything praiseworthy "meditate on these things."

When opposition comes in whatever form, focus your thoughts and

your heart on God and receive His grace to endure and overcome.

Practise this daily and you will build a healthy mind, resilient to troubles.

PRAYER: Oh Lord, forgive me for my wrong thinking and teach me

through Your Word how to renew my mind and have a healthy and

positive thought-life. Let the words of my mouth and the meditation

of my heart to be acceptable in your sight, in Jesus' Name. Amen.

 

Ngày 18/31

Châm Ngôn 23:7  “7 Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. 

Hắn nói với con rằng: Hãy ăn uống đi; nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp

cùng con.”

Cô-rinh-tô 2 10:4-5 “4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến

tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của

Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. 5 Nhờ khí giới đó

chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu

biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.“

Gia-cơ 1:14-15  “14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui

giục mình.  15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác; tội ác đã trọn,

sanh ra sự chết.”

Phi-lip 4:8  “8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi

đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng,

điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ

đến.”

MỘT TINH THẦN PHỤC HƯNG VÀ MẠNH MẼ

2Cô-rinh-tô 10:4-5 “4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến

tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức

Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. 5 Nhờ khí giới đó chúng

tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết

Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.“

Những điều mà bạn cho phép ngự trị trong tư tưởng của mình sẽ có một

tầm ảnh hưởng đáng kể trong việc xác định bạn là ai và bạn sẽ trở nên

như thế nào?  Nếu bạn mong muốn có một đời sống thịnh vượng và kết

quả, hãy khởi sự bằng cách nhìn xem những điều gì đang xảy ra trong

tâm tư của bạn.

Sự tiêu cực, sự chỉ trích, tính thờ ơ, sự lo sợ, sự làm mất lòng và nhiều

điều khác giống như những độc tố cho cuộc sống của bạn. Tương tự

như vậy, buông thả vào những cám dổ sẽ đưa bạn đến sự hư mất.  Tất

cả những điều ấy sẽ ăn rễ vào lòng bạn và ngầm phá hoại tương lai của

bạn.

Gia-cơ 1:14-15 “14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục

mình.  15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác; tội ác đã trọn,

sanh ra sự chết.”

Bạn có đang đấu tranh với những tư tưởng của chính bạn không? 

Kinh Thánh luôn có câu trả lời để giúp bạn khắc phục và vượt qua những

điều ấy.  Hãy khởi sự bằng sự nhận biết những nan đề ấy và cầu xin

Đức Chúa Trời tha thứ và ban sự giúp đỡ cho bạn.  Hãy đọc Kinh Thánh

và dung nạp vào tinh thần bạn bằng những lời hứa của Đức Chúa Trời –

hãy suy gẫm lời Chúa, đọc to ra lời Chúa, và chỉ để lời Ngài trong tâm trí

bạn, và lời Ngài sẽ phục hưng tinh thần bạn.

Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 4:8 thật mạnh mẽ tuyệt vời:

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều

chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có

tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.”

 

Khi những nan đề xảy đến cho dù dưới hình thức nào, hãy chỉ chú tâm

vào những tư tưởng trong Đức Chúa Trời để có thể nhận lãnh ân điển

của Ngài, qua đó bạn có thể nhẫn nhục vượt qua thử thách.  Hãy thực

hành điều này hàng ngày và bạn sẽ xây dựng được một tinh thần

vững mạnh, chống trả được những khó khăn thử thách.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, xin tha thứ cho con trong những suy nghĩ

sai trái của con.  Xin dạy con qua lời Ngài để con có thể làm mới lại tâm

linh con một cách tích cực.  Xin để môi miệng con và tâm linh con luôn

được soi dẫn trong sự quan phòng của Chúa.  Con cầu xin trong danh

Chúa Giê-Xu.   Amen. 

 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 111