LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Are you happy when living in San Jose? Let's see! Print E-mail
Written by   
Monday, 17 February 2014 22:25

Top 10 Happiest and Unhappiest Cities to Work in 2014

By The CareerBliss Team

Posted February 10, 2014

 

This year, San Jose was rated the happiest city to work in, and Washington D.C. wasn’t far

too behind.

These ratings come directly from hundreds of thousands of employee submitted reviews.

 Professionals rated how they felt about the place they work and how that impacted overall

workplace happiness.

Companies based in San Jose, D.C., San Francisco, Vegas and—surprisingly—Salt Lake

City keep their work family the happiest!

Cincinnati, on the other hand, had the lowest ratings of all the cities, followed by Orlando and

Indianapolis.

Check out the full list below!

Happiest Cities for Work in 2014

Rank

Cities

Bliss Rating*

1

San Jose, CA

3.931

2

Washington D.C.

3.927

3

San Francisco, CA

3.925

4

Las Vegas, NV

3.891

5

Salt Lake City, UT

3.840

6

Houston, TX

3.817

7

Boston, MA

3.800

8

Philadelphia, PA

3.783

9

San Diego, CA

3.783

10

Charlotte, NC

3.782

Unhappiest Cities for Work in 2014

Rank

Cities

Bliss Rating*

1=Poor 5=Good

1

Cincinnati, OH

3.324

2

Orlando, FL

3.521

3

Indianapolis, IN

3.548

4

Denver, CO

3.561

5

Pittsburgh, PA

3.583

6

Tampa, FL

3.590

7

Columbus, OH

3.613

8

Sacramento, CA

3.626

9

Miami, FL

3.632

10

Arlington, VA

3.640

Methodology

The CareerBliss data evaluates the key factors which affect work happiness, including:

 one's relationship with their boss and co-workers, their work environment, job resources,

compensation, growth opportunities, company culture, company reputation, their daily tasks,

and job control over the work that they do on a daily basis. The data accounts for how an

employee values each factor as well as how important that factor is to the employee's overall

happiness. Each review is given an average score indicating where the company places

between one and five.

* Bliss Rating: Overall job happiness score assigned by employees. Bliss Rating is

derived from company reviews which evaluate each of the key factors that contribute

to the overall happiness in the workplace.

Image Source: Wikimedia Commons 

 

Last Updated on Friday, 28 February 2014 19:34
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 31/31) Print E-mail
Written by   
Sunday, 16 February 2014 04:53

Mến gởi quý ông bà anh chị em,

Hôm nay chúng ta bước vào bài học cuối trong 31 bài mà Mục sư

Brian Houston đã tâm tình với chúng ta qua Lời của Chúa cũng như

chính kinh nghiệm sống của ông.

Thật đúng như Lời Chúa đã nói, đời sống trên trần gian nầy của chúng

ta là tạm bợ và sẽ nhanh chóng qua đi, đích đến của chúng ta là Thiên

Đàng vĩnh cửu, nơi Chúa Giê-su đang chờ đón chúng ta. Nếu chúng ta

trung tín với Chúa, hết lòng hầu việc Ngài và tận dụng mọi thời gian

còn có để giúp cho nhiều người biết đến Chúa, đó là chúng ta đã sử

dụng đúng đắn những gì Chúa đã giao cho mình và sẽ không bao giờ

hối tiếc vì đã bỏ mất những cơ hội quý báu. Xin Chúa tiếp tục hướng

dẫn và ban cho quý ông bà anh chị em tiếp tục được sống với Lời Chúa hàng ngày qua các bài học KT hàng ngày.

Rất cảm ơn anh Dannie đã cùng MS trung tín trong việc dịch các bài

tĩnh nguyện, cùng rất cảm ơn quý vị đã hưởng ứng và học Lời Chúa

mỗi ngày trong thời gian qua.

Xin Chúa ban phước trên hết thảy mọi người và hẹn gặp lại vào ngày

mai, Ngày Thánh phước hạnh mà Chúa ban, và đặc biệt cũng là ngày

Lễ Tình Yêu của HT chúng ta nữa.

Quý mến trong tình yêu Chúa Giê-su.

MSQN


Day 31/31

Revelation 21:3-5: 

And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling

place is now among the people, and he will dwell with them. They will be

his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will

wipe every tear from their eyes. There will be no more death’[b] or

mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”

He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” 

Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.”

Revelation 21:14The wall of the city had twelve foundations, and

on them were the names of the twelve apostles of the Lamb.

Proverbs 4:18The path of the righteous is like the morning sun,

shining ever brighter till the full light of day.

 

Heaven and Home

Heaven is our home - our destination - but I think all too often, we

forget this ultimate detail in the day-to-day of life, I know I do.

From time to time, I like to "take stock" to see that the "heading" of

my life is set on eternity and that I am tracking on course. This means

I have to evaluate and consider: What have I been prioritising? Have

my decisions been aligning me with God's plan for the future? Am I considering the consequences of my decisions before I make them?

I believe this is an important thing for all of us to do. It's just too easy, especially in Western and affluent cultures, to focus on the here and

now, the next big deal or acquisition, the promotion or achievement.

Yet, far too often, these things rob us from investing into the things

that truly matter.

"The wall of the city had twelve foundations, and on them were the

names of the twelve apostles of the Lamb.." Rev 21:14 MSG

Have you ever asked yourself, "What does God value most?" The Bible

makes it very clear: Above all, God highly prizes Jesus, His Church and

the lost. The evidence of this is clear in the sacrifice of His Best to

ensure we have a secure home with Him both on earth and eternally.

When you live with the understanding and awareness that Heaven is

your home, your priorities, decisions, relationships and future will come

into alignment with God's unique plan and purpose for you.

Proverbs 4:18 says, "The path of the just is like the shining sun, that

shines ever brighter unto the perfect day."

Live with Heaven in your sights, eternity in your heart and your focus

on God and people. That is truly a blessed life. And always remember

- the best is yet to come!

PRAYER: Lord, as I look to the future, I am so grateful for Jesus Who

has made a pathway for me. By Your Spirit, I ask for grace for each

day, to keep Heaven in my sights as I journey through my life toward

Home.

 

Ngày 31/31

Khải Huyền 21:3:5  “3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói: “Này, đền

tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ.  Họ sẽ làm

dân Chúa, chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ.

4 Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết choc,

tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi.”

 Đấng ngự trên ngai phán: “Này, Ta tân tạo tất cả vạn vật!” Ngài tiếp: “Con

hãy ghi chép vì những lời này đều là thành tín và chân thật.”

Khải Huyền 21:14  “Tường thành xây trên mười hai nền, trên các nền

có ghi tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.”

Châm Ngôn 4:18 “Nhưng con đường của người công chính như ánh

sáng bình minh; Chiếu sáng rạng rỡ cho đến giữa trưa.”

NƯỚC THIÊN ĐÀNG VÀ MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Thiên đàng là nơi ở của chúng ta – và cũng là đích đến của chúng ta –

nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta thường hay quên chi tiết cực kỳ này trong

cuộc sống hằng ngày, chính tôi cũng vậy.

Thỉnh thoảng, tôi thích “tích trữ hàng” để xem thử “hướng hành trình” của

đời sống tôi được đặt trên sự lâu bền và được giữ đúng hướng hay

không.  Điều đó có nghĩa là tôi phải đánh giá và xem xét: Tôi đang ưu tiên

cho điều gì? Những quyết định của tôi liệu có phù hợp với kế hoạch của

Đức Chúa Trời cho tương lai tôi không?  Tôi có cần xem xét những kết

quả hay hậu quả của những quyết định của tôi trước khi quyết định không?

Tôi tin chắc rằng đây là một điều quan trọng cho tất cả chúng ta cần làm.

Thật dễ dàng, đặc biệt ở nền văn hóa phong phú của phương tây, để chú

tâm vào hiện tại, vào những điều lớn lao hoặc điều đạt được, sự thăng

tiến hoặc thành quả. Tuy nhiên, đa phần là những điều đó sẽ cướp chúng

ta ra khỏi sự đầu tư vào những điều thật sự hệ trọng.

Khải Huyền 21:14: “Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có

đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con.”

Bạn có bao giờ tự hỏi chính mình rằng, “Điều gì mà Đức Chúa Trời đánh

giá cao nhất?” Kinh Thánh đã bày tỏ rất rõ ràng: Trên mọi sự, Đức Chúa

Trời đánh giá Chúa Giê-su là cao nhất, và Hội Thánh của Ngài.  Chứng

cớ rõ ràng chính là sự hy sinh điều tốt nhất của Ngài để bảo đảm cho

chúng ta có một nơi vững an với Ngài ở trên đất cũng như nơi vĩnh hằng.

Khi bạn sống với sự hiểu biết và nhận thức được Thiên Đàng chính là

nơi chốn của bạn, thì những ưu tiên, quyết định, những mối quan hệ, và

tương lai của bạn sẽ đến trong sự hài hòa với kế hoạch của Đức Chúa

Trời và mục tiêu của Ngài dành cho bạn.

Châm Ngôn 4:18 nói rằng “Nhưng con đường của người công chính

như ánh sáng bình minh; Chiếu sáng rạng rỡ cho đến giữa trưa.”

Hãy sống với Thiên Đàng trong cách nhìn của bạn, sự vĩnh cửu trong tấm

lòng của bạn và trọng tâm của bạn dành cho Đức Chúa Trời và mọi

người.  Đó thật sự là một đời sống phước hạnh.  Và bạn hãy luôn luôn

nhớ rằng – điều tốt nhất vẫn còn chưa đến.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, khi con nhìn về tương lai, con thật biết ơn

Chúa Giê-su vì Ngài đã mở đường cho con.  Bởi Thánh Linh Ngài, con

cầu xin ân điển cho mổi ngày để giữ nước Thiên Đàng trong cách nhìn

của con như là một cuộc hành trình suốt cuộc đời con về mái ấm thật

sự của con. 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Tel: 408-207-3098; Web: www.sthv.org
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 30/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 15 February 2014 08:05

Mến chào quý ông bà anh chị em,

Kính chúc quý vị có một ngày Lễ Tình Yêu thật bình an và

hạnh phúc trong sự chúc phước của Chúa.

Hôm nay là bài học thứ 30 trong 31 bài học với Mục sư Brian

Houston, tôi hy vọng rằng, không ít thì nhiều, quý vị cũng đã

rút ra được rất nhiều bài học cho cuộc sống của mình, đặc biệt

là bí quyết để chúng ta có một đời sống kết quả, thành công trong

sự hiện diện của Chúa. Hãy quyết tâm và cố gắng tim ra được

mục đích mà Chúa muốn trên cuộc đời của quý vị hôm nay.

Happy Valentine's Day

God bless,


MSQN Kiều Tuấn HuệDay 30/31

Psalms 16:11: You make known to me the path of life;

    you will fill me with joy in your presence,

    with eternal pleasures at your right hand.

John 10:10: 10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I

have come that they may have life, and have it to the full.

1 Timothy 6:17Command those who are rich in this present world

not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain,

but to put their hope in God, who richly provides us with everything

for our enjoyment.

Maximising Your Life

Oscar Wilde once said, "To live is the rarest thing in the world.

Most people exist, that is all."

Life is a gift from God, given to be lived and enjoyed. Jesus did not

leave His home in Heaven to endure the cross and overthrow the

powers of darkness so that we could merely exist.

John 10:10 in the Amplified Bible says, "I came that they may have

and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows)."

Too many people spend their life in pursuit of happiness but the only

source of true joy and fulfilment is found in Jesus Christ - nowhere else.

The Bible is our roadmap to a full and satisfying life - it contains the

wisdom and principles to rescue us from the clutches of

hopelessness and death and to put us on the pathway of an

overflowing and fruitful life. Everything you and I need to maximise

our life, to reach our full potential, to see our dreams become reality,

to be a part of this earth's solution rather than it's problem, is

discoverable within God's Word and relationship with Jesus.

1 Timothy 6:17 reminds us that God gave us all things richly to

enjoy - not endure. If you find yourself wondering why your life isn't

what you want it to be, your answers begin with relationship with Jesus.

If you already know Christ as Saviour and yet you are unhappy with

your life, run to Him - He is the source of life and the answer

to every conceivable lack you may be experiencing.

God is not legalistic, He is gracious and He has given us everything

needed to live life well. Through the Bible, we have the wisdom and

instruction to develop a positive attitude and a productive life.


PRAYER: Father, You sent Jesus so that I can have and enjoy my life to

the full until it overflows. That's the kind of life I desire. Thank You for

sending me Your Spirit to show me the path to a genuinely maximised

life.

 

Ngày 30/31

Thi-thiên 16:11  “Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài

có hạnh phúc tràn đầy.  Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.”

Giăng 10:10 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến

để chiên được sống và sống sung mãn.”

1 Ti-mô-thê 6:17 “Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này

đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy

vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng

ta được hưởng.”

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỦA BẠN

Oscar Wilde đã có lần nói, “Biết Sống là điều hiếm có trong thế giới này. 

Đa số người ta chỉ hiện hữu, đó là tất cả.”

Cuộc sống là một tặng vật từ Đức Chúa Trời ban cho để được

sống và vui hưởng.  Chúa Giê-su không phải rời chốn Thiên Đàng của

Ngài để chịu thập hình và phá tan quyền lực của sự tăm tối chỉ để chúng

ta được tồn tại.

Giăng 10:10 trong Kinh Thánh (BDM) Chúa Giê-su phán rằng, “Ta đến

để chiên được sống và sống sung mãn.” 

Có rất nhiều người đã dành nhiều thời gian trong cuộc sống của họ để

mưu cầu hạnh phúc, nhưng thật ra sự vui mừng thật sự và trọn vẹn chỉ

có thể tìm thấy trong Đức Chúa Giê-su, không có nơi nào khác.

Kinh Thánh là bản đồ lộ trình của chúng ta dẫn đến một cuộc sống đầy

đủ và thỏa nguyện.  Nó còn chứa đựng sự khôn ngoan và những

nguyên tắc để giải cứu chúng ta ra khỏi những giềng mối của sự mất

hy vọng cũng như cái chết, và đưa chúng ta vào lối của cuộc sống

tràn trề kết quả.  Mọi thứ mà bạn và tôi cần để nâng cao đời sống của

chúng ta, để đạt đến tiềm năng một cách đầy đủ, để biến mơ ước của

chúng ta thành hiện thực, thì hãy trở nên một phần của giải pháp trên

trái đất này hơn là trở nên một nan đề. Giải pháp đó sẽ được khám

phá ra trong Lời Đức Chúa Trời và mối liên hệ với Chúa Giê-Su.

1 Ti-mô-thê 6:17 cũng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã ban

cho chúng ta tất cả mọi sự dồi dào để chúng ta được hưởng – chứ

không phải cam chịu.  Nếu bạn đang vẫn còn hoài nghi tại sao cuộc

sống của bạn không giống như bạn mong muốn, thì câu trả lời cho bạn

là tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su.  Nếu bạn nhận

biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và bạn chưa cảm thấy hạnh phúc

trong cuộc sống của mình, thì hãy chạy đến với Ngài.  Chúa Giê-Su

là cội nguồn của sự sống và là câu trả lời cho bạn về những thiếu sót

mà bạn có thể nhận thức được.

Đức Chúa Trời không nghiêng về lề luật, Ngài luôn đầy sự nhân từ khoan

dung và Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để chúng ta có một

đời sống trọn vẹn. Qua Kinh Thánh, chúng ta có được sự khôn ngoan

và những giáo huấn cần thiết để xây dựng một thái độ đúng đắn và một

đời sống kết quả.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha nhân từ, Ngài đã ban Chúa Giê-su

để con có thể vui hưởng một cuộc sống đầy ý nghĩa và dư dật mà con

luôn mong ước.  Con xin dâng lời cảm tạ Chúa dẫn đưa con trên

bước đường ngay lành để nâng cao đời sống con trong sự quan

phòng của Thánh Linh Ngài. Amen!
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 29/31) Print E-mail
Written by   
Friday, 14 February 2014 06:42

Mến gởi quý ông bà anh chị em,

Chúng ta thật tạ ơn Chúa đã dựng nên con người chúng ta

một cách lạ lùng, khác với các loài vật khác trong thiên nhiên.

Chúng ta có thể xác, lý trí, tình cảm và đặc biệt là linh hồn để

nhận biết Chúa, tôn thờ và phục vụ Ngài. Mỗi phương diện khác

nhau trong đời sống đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian, tâm

trí, sức lực và ngay cả tiền bạc nữa mới có thể phát triển khỏe

mạnh và đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc, thỏa lòng.

Nếu chúng ta chỉ chú trọng đến một hay hai điều nầy mà bỏ

điều khác, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nan đề ngay. Do đó

chúng ta cần phải có một đời sống cân bằng (quân bình) trong

4 phương diện nầy. 

Xin mời quý vị cùng suy gẫm bài học hôm nay với Lời Chúa

và sự dạy dỗ của MS Brian Houston. 

Day 29/31

1 Peter 5:8: Be alert and of sober mind. Your enemy the

devil prowls around like a roaring lion looking for

someone to devour.

Proverbs 25:16: If you find honey, eat just enough — 

too much of it, and you will vomit.

A Balanced Life

Have you ever considered how something that is good for you

can also be bad for you? How could this be?

Proverbs 25:16 says, Have you found honey? Eat only as much

as you need, lest you be filled with it and vomit.

Health and harm can come from the same source when it is

out of balance. Some may think living a balanced life is to live

a boring, neutral and unemotional life, but nothing could be

further from the truth. Balance is what keeps our life on

track, secure and moving forward; it means making wise

choices concerning every area of life. Living with balance is

like riding a bike - as you get your momentum up, the

experience is easier and feels more natural.

As the proverbs suggests, enjoy the things that bring you

pleasure, but be careful not to overdo it. Too much of

something good can hurt you. It's good to exercise regularly,

but if you overdo it your body will suffer. "Overtraining" is a

common problem with athletes and weight training; when

an individual's exercise exceeds their capacity to recover, they

stop progressing and they can begin to lose strength and

fitness. On the other side of the balance scale, too little exercise

will also cause problems such as increase of body fat, reduction

in muscle mass and other health concerns.

The lesson for us all is to avoid excess _ too much of anything

is not good for you and it carries over into every area of life -

work and rest, career and family, sleep and activity and so on.

Remember the principle of sowing and reaping. If you sow

balance by making wise choices, you will reap a long, happy, healthy and blessed life.

PRAYER: Lord, help me to live with balance. Show me where I need to change my habits and behaviour and give me the grace to sow

good seed in my life so I can reap happiness and health.

 

Ngày 29/31

1 Phi-e-rơ 5:8  “Hãy tự chủ và tỉnh thức.  Kẻ thù của anh chị

em là ma quỷ như sư tử rống, đang rình rập chung quanh để

tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được.”

Châm-Ngôn 25:16 “Nếu con tìm được mật ong, chỉ ăn vừa

đủ thôi; Kẻo ăn nhiều quá con sẽ mửa.”

MỘT ĐỜI SỐNG CÂN BẰNG

Có bao giờ bạn xem xét làm thế nào một điều gì đó cũng là

tốt và đồng thời cũng là xấu cho bạn?  Có thể nào xảy ra như

vậy?

Châm-Ngôn 25:16 “Nếu con tìm được mật ong, chỉ ăn vừa

đủ thôi; Kẻo ăn nhiều quá con sẽ mửa.” 

Sức khỏe và sự tai hại có thể đến cùng một nguồn khi bị mất cân

bằng.  Một số người nghĩ rằng sống trong một cuộc sống cân

bằng là sống một đời sống buồn chán, trung dung và thiếu

nội tâm, nhưng chẳng có gì có thể xa rời sự thật cả.  Sự cân

bằng là điều cần có để giữ đời sống đúng hướng, an toàn và tiến

về phía trước; có nghĩa là cần có những lựa chọn khôn ngoan

trong mọi khía cạnh của cuộc sống.  Sống trong sự cân bằng thì

giống như đạp xe đạp – ngay khi bạn tăng tiến động lực, thì bạn

sẽ cảm thấy dễ dàng và tự nhiên hơn.

Câu Châm-Ngôn nói trên khuyến khích rằng, hãy vui hưởng

những điều mà nó mang đến cho bạn niềm vui thỏa, nhưng

hãy cẩn trọng đừng để quá đà.  Quá nhiều của thứ gì đó cũng

có thể gây hại cho chính bạn.  Tập thể dục đều đặn hàng

ngày là điều tốt, nhưng nếu bạn tập thái quá thì sẽ khiến cho

cơ thể bị tổn thương.  “Tập quá tải” là một vấn nạn thông

thường với các vận động viên thể thao và cử tạ; khi một bài

tập thể lực vượt quá khả năng hồi phục của họ, thì sẽ không có

sự tiến bộ nào cho họ và họ sẽ mất sức và mất thể hình.  Ở

một khía cạnh khác của sự cân bằng, luyện tập quá ít cũng sẽ

tạo nên những trở ngại như là sẽ tăng thêm chất béo trong cơ

thể, giảm thiểu khối lượng của bắp thịt, và gia tăng những nguy

cơ khác về sức khỏe.

Bài học cho tất cả chúng ta là cần tránh sự THÁI QUÁ – quá

nhiều của bất cứ điều gì thì cũng không tốt cho bạn và nó sẽ

ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống trong mọi khía cạnh –

làm việc và nghĩ ngơi, công việc và gia đình, ngũ và sinh hoạt

cùng những điều khác nữa. 

Bạn hãy nên nhớ đến nguyên tắc của GIEO và GẶT.  Nếu

bạn gieo cân bằng trong những sự lựa chọn khôn ngoan, thì

bạn sẽ gặt hái được một cuộc sống lâu dài, hạnh phúc, khỏe

mạnh và phước hạnh.  

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, xin giúp cho con biết sống trong

sự cân bằng.  Xin hãy chỉ cho con những điều con cần biết

để thay đổi thói quen cũng như hành vi của con.  Xin ban cho

con ân điển để con biết gieo hạt giống tốt trong đời sống để c

on có thể gặt hái được hạnh phúc và sức khỏe. 

May God bless you,Pastor Hue Kieu, Lead pastor

The Church of Faith and Hope

1180E. Julian St, San Jose, CA 95116              

Tel: 408-207-3098; Web: www.sthv.org

 

Last Updated on Sunday, 16 February 2014 04:55
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 28/31) Print E-mail
Written by   
Wednesday, 12 February 2014 05:45

Kính chào quý con cái Chúa,

Quý vị có đang được bình an không? Mỗi ngày có biết bao nhiêu

điều xảy đến đôi khi đã làm tâm linh chúng ta bị lay động, mất bình

an.

Nguyện Chúa giúp chúng ta luôn tin cậy và phó thác đời sống mình

cho Ngài.

Kính mời quý vị cùng tiếp tục suy gẫm Lời Chúa hôm nay.

Quý mến,

MSQN


Day 28/31

Colossians 3:15: 15 Let the peace of Christ rule in your hearts,

since as members of one body you were called to peace. And be

thankful.

Proverbs 12:25: Anxiety weighs down the heart, but a

kind word cheers it up.

Philippians 4:6-7:  Rejoice in the Lord always. I will say

it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all.

The Lord is near. Do not be anxious about anything, but

in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving,

present your requests to God. .

Romans 5:1: Therefore, since we have been justified

 through faith, we[a] have peace with God through our

Lord Jesus Christ

 

At Peace

Peace is something everyone aspires to in some degree. Whether it's

a working mum who longs for a moment of "peace and quiet" or

whether two powerful allies are working through the intricacies of

political negotiation, the idea of peace is living in a state of contentment

and tranquillity _ of security, freedom and social harmony.

You've probably heard of the expression "Is the glass half empty or half

full?" This is a way you can measure a person's perspective. What do

you see when you look at the glass? Do you focus on what you have

or what you don't have? What you focus on in life determines whether

or not you will experience peace in your heart.

The Bible gives us clear instructions about finding and living in a place

of peace, as well as what takes away our peace:

What a worry worry is!

Anxiety and worry work in opposition to inner peace. When you are

worried or anxious about something, you do not have peace. In fact,

worrying is a genuine health-hazard! Proverbs 12:25 says "Anxiety in

the heart of man causes depression". The New Living Bible says, "Worry

weighs a person down; an encouraging word cheers a person up."

Worrying is about trusting in your own ability but Philippians 4:6-7

says,

"Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication,

with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the

peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts

and minds through Christ Jesus." Peace cannot be earned, but it can be

found. The key is to turn worry into thanksgiving.

Romans 5:1 teaches us that because we are justified by faith in Jesus,

we have peace with God. The grace of God means you don't have to

earn peace, it comes through faith in Jesus, relying on and believing in

His Word.

PRAYER: Father I desire to live in peace. Help me to trust You with the challenges I face and to focus on all that You have done in my life with

a thankful heart.

 

Ngày 28/31

Cô-lô-se 3:15  “Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng

anh chị em.  Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một

thân thể; lại phải biết ơn.”

Châm-Ngôn 12:25 “Lo lắng làm cho lòng người mệt mỏi, Nhưng lời lành

khiến lòng dạ người ta vui mừng.”

Phi-líp 4:6-7 “6 Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện,

nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự

bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ

tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.”

Rô-ma 5:1 “Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được

bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.”


Ở TRONG SỰ BÌNH AN

Sự bình an là điều mà mọi người đều khao khát mong mỏi có được trong

một mức độ nào đó.  Ngay cả một bà mẹ tất bật trong công việc mà đã lâu

cũng đang tìm kiếm một giây phút “bình an và tĩnh lặng” hoặc ngay cả hai

nước liên minh đang cố tìm kiếm giải pháp cho những rắc rối chính trị, thì ý

tưởng của sự bình an vẫn là giải pháp trong sự thỏa mãn và yên bình – sự

an ninh, sự tự do và sự hòa hợp trong xã hội. 

Bạn chắc hẵn đã nghe đến câu thành ngữ “Ly nước nữa cạn hay nữa đầy?

” Đây chính là cách mà bạn có thể đo lường mức độ viễn tượng của một

người nào đó.  Bạn nhìn thấy được điều gì ở ly nước kia?  Có phải bạn

đang chú trọng đến những điều gì bạn đang có hay đang không có?  Những

điều bạn chú trọng trong cuộc sống sẽ xác định được bạn sẽ có sự bình

an trong lòng hay không?

Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rất rõ ràng về phương cách để tìm và sống

trong nơi có sự bình an, cũng như điều gì lôi kéo bạn ra khỏi sự bình an: đó

là SỰ LO LẮNG.

Sự lo lắng và lo âu đi ngược lại sự bình an nội tâm.  Khi bạn lo âu, lo lắng

về điều gì đó, bạn sẽ không có sự bình an.  Thật vậy, lo lắng là mối hiểm

họa cho sức khỏe.  Châm-Ngôn 12:25 cho biết “Lo lắng làm cho lòng người

mệt mỏi.”  Kinh Thánh Đời Sống Mới nói rằng “Lo lắng đè nặng người ta

xuống; nhưng một lời khích lệ nâng đỡ người ấy lên.”

Lo lắng cũng chỉ là tự tin vào chính khả năng của mình, nhưng phúc âm

Phi-líp 4:6-7 chỉ ra rằng: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

  Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo

vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.”  Bạn không

thể đạt được sự bình an, nhưng bạn có thể tìm thấy được.  Chìa khóa của

vấn đề là bạn hãy chuyển sự lo lắng thành sự cảm tạ. 

Phúc âm Rô-ma 5:1 dạy chúng ta rằng vì chúng ta đã được xưng công chính

bởi đức tin trong Chúa Giê-su, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời.

Và sự bình an chỉ đến qua đức tin vào Chúa Giê-su, tùy thuộc vào niềm tin

vào lời Ngài.  

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha của con, con mong ước được sống

trong sự bình an.  Xin hãy giúp con luôn tin cậy nơi Ngài cho dù con phải

đối diện với những thử thách cám dỗ trong cuộc sống.  Và cho con luôn

biết và chú trọng vào những điều Ngài đã làm trong cuộc sống của con

với một tấm lòng biết cảm tạ Chúa.  

Last Updated on Sunday, 16 February 2014 04:54
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 111