31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 27/31) Print E-mail
Written by   
Tuesday, 11 February 2014 23:01

Mến chào quý ông bà anh chị em,

Thêm một ngày nữa Chúa ban cho chúng ta được sống bình an và có

cơ hội được học biết thêm về Ngài.

Hôm nay chúng ta học biết về sự trọn lành mà Chúa muốn ban cho

từng con cái Ngài trên đất. Mỗi người chúng ta đều có một chương trình đặc biệt mà Chúa muốn chúng ta phải hoàn thành trong cuộc đời của mình trước khi chúng ta về gặp Ngài, do đó Ngài cũng ban cho

chúng ta một đời sống và những cơ hội để chúng ta làm việc ấy.

Đôi khi chúng ta dường như đang trải qua những cuộc huấn luyện đầy gian khổ, thử thách cả tâm linh, tinh thần và thể xác... nhưng khi vượt

qua khỏi những thử luyện ấy rồi, chúng ta sẽ hoàn thành được

công việc Chúa giao. Hãy mạnh mẽ lên và tin cậy hoàn toàn nơi

sức Chúa ban cho quý vị nhé!

Xin hãy cùng suy gẫm Lời Chúa hôm nay. May God bless you all.

Quý mến,

MSKTH

  

Day 27/31

Psalms 139:14: I praise you because I am fearfully and wonderfully

made;

    your works are wonderful,

    I know that full well.

Proverbs 18:14: The human spirit can endure in sickness,

    but a crushed spirit who can bear?

 

Whole

"Do you want to be made whole?"

Jesus asked this very question to the invalid at the Pool of Bethesda.

Have you ever wondered why Jesus asked this question to a man

who had suffered his affliction for thirty-eight years?

Perhaps the question was about more than just physical healing. I

think what Jesus was actually asking was, "Do you want to be complete?

Do you really know what wholeness will mean, and the responsibility

it will bring?"

Yes, God is our Healer but His desire is for us to be whole - body,

soul and spirit. Along with needing physical healing, many of us have emotional brokenness and spiritual issues that prevent us from living

in the fullness of God's blessing. As humans, we tend to focus on and

react more to the things that are going on around us but pay little

attention to what is going on inside us.

When something is broken, it doesn't function properly and when you

are broken on the inside, you are much more vulnerable. Wholeness

comes when you are willing to take on the responsibility to change on

the inside and deal with the attitudes and mindsets that can hold you

back from living a blessed life.

Proverbs 18:14 in the Amplified Bible says, "The strong spirit of a man

sustains him in bodily pain or trouble, but a weak and broken spirit

who can raise up or bear?"

How is your inner man? Are you hiding brokenness that you are too

ashamed or overwhelmed to deal with? Do you want to be made whole?

In my book How To Maximise Your Life, pages 170-175, I give you

some practical steps to changing the condition of your soul and opening

up the doorway to becoming whole. To begin with, take a moment to

meditate on Psalm 139:14.

PRAYER: Father, there is no limit to the wholeness you bring. Help me

to find the courage of faith to trust You with the areas of my inner life

that need renewing so I can live a life of wholeness.

 

Ngày 27/31

Thi-Thiên 139:14 “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng

sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.”

Châm-Ngôn 18:14 “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;

Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?.”

SỰ TRỌN LÀNH

“Ngươi có muốn được lành lặn không?” Chúa Giê-Xu đã hỏi câu này với

người tàn tật ở ao Bethesda.  Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa Giê-Xu

lại hỏi câu hỏi này với một người đã phải gánh chịu nổi đau khổ như vậy

trong suốt 38 năm qua?

Câu hỏi đó có vẻ như có một điều gì đó vượt trên sự chửa lành về thể xác? 

Tôi nghĩ rằng Chúa Giê-Xu thật sự hỏi rằng “Ngươi có muốn được trọn

vẹn, hoàn hảo không?  Ngươi có thật sự biết ý nghĩa của sự trọn lành

không, và điều gì mang đến sự trọn lành?”

Đúng vậy, Đức Chúa Trời là Đấng Chửa Lành, nhưng mong ước của Ngài

là cho chúng ta được cả thể trọn lành – thể xác, tâm linh, và cả tâm hồn. 

Cùng với nhu cầu chửa lành thể xác, nhiều người trong chúng ta có những

đổ vỡ nội tâm và những nan đề tâm linh mà vì thế đã ngăn trở chúng ta

khỏi những ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.  Là con người,

chúng ta có thường khuynh hướng chú trọng và phản ứng nhiều hơn trên

những vấn đề bao quanh chúng ta hơn là chú ý đến những điều nội tâm.

Khi một điều gì đó bị đổ vỡ, cũng có nghĩa là điều đó đã không làm đúng

chức năng và khi bạn bị đổ vỡ từ nội tâm, thì bạn càng dễ bị tổn thương

hơn nữa.  Sự trọn lành chỉ có được một khi bạn thật sự mong muốn nhận

trách nhiệm để thay đổi từ bên trong và đối phó với những thái độ và tư

tưởng mà chúng có thể là những tác nhân lôi kéo bạn ra khỏi một cuộc

sống phước hạnh.

Châm-Ngôn 18:14 trong Thánh Kinh cho biết, “Tinh thần của một người

có thể chịu đựng bệnh tật; Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng

nổi?.”

Nội tâm của bạn ra sao?  Có phải bạn đang che dấu những đổ vỡ nào đó

vì bạn cảm thấy quá xấu hổ hoặc là bạn không thể đương đầu với những

đổ vỡ nặng nề đó?  Bạn có muốn có được sự trọn lành không?

Trong cuốn sách của tôi “Làm thế nào để gia tăng đời sống”, trang 170-

175, tôi đã cung cấp cho bạn vài bước thực hành để thay đổi những điều

kiện của tâm hồn bạn để mở cánh cửa vào sự trọn lành.  Để bắt đầu, hãy

dành ít thời gian cùng suy nghiệm đoạn kinh văn trong Thi-Thiên 139:14

“Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;

Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.”

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha của con, sự trọn lành mà Cha ban thì

không hề có giới hạn.  Xin hãy giúp con tìm thấy sự can đảm trong đức tin

để con luôn biết đặt sự tin cậy nơi Cha ngõ hầu cuộc sống nội tâm của

con được đổi mới và con có thể sống trong sự trọn lành.  


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:05