31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 26/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 10 February 2014 15:16

Good morning!

Kính chào quý ông bà anh chị em trong sáng thứ Hai đầu tuần,

Cảm tạ Chúa gìn giữ và ban phước cho chúng ta một ngày Thánh nhật

vừa qua thật vui thỏa, bình an trong sự chúc phước của Ngài. Bước

vào tuần mới, ngày mới hôm nay, xin mời chúng ta cùng suy gẫm

một đề tài rất quan trọng và thực tế cho cuộc sống của mình hàng

ngày, đó là sự chữa lành bệnh tật. Ai không muốn mình có được một

thân thể khỏe mạnh và bình an? Dầu vậy sức khỏe vẫn là một vấn

đề đôi khi đã nằm ngoài ý muốn của chúng ta, muốn mà vẫn không

được, dầu có tiền bạc và phương tiện! Nhưng niềm vui và hy vọng

cho chúng ta không đặt nơi con người, nơi vật chất mà bèn là chính

Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng làm được tất cả mọi sự. Xin hãy

cùng nhau đọc kỷ các câu Kinh Thánh dưới đây và suy gẫm lời chia sẻ

của đầy tớ Ngài, Mục sư Brian Houston, hôm nay.

Nguyện Chúa ban cho quý vị tràn đầy sức lực mới để bước theo Ngài

và phục vụ Ngài trọn đời. Amen

Quý mến trong Chúa chúng ta,

MSQN Kiều Tuấn Huệ

 

Day 26/31

Malachi 4:2: But for you who revere my name, the sun of

righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out

and frolic like well-fed calves.

Exodus 15:26: He said, “If you listen carefully to the Lord your

God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his

commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of t

he diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord, who heals

you.”

John 10:10: The thief comes only to steal and kill and destroy;

I have come that they may have life, and have it to the full.

Healed

Do you believe that God is your healer? It saddens me that so many

people - especially Christians - do not have this revelation. Many

categorise sickness as God's teaching tool or the consequence of sin,

but if this were true we'd all be sick and dying!

Job is an interesting study on the question of sickness. The

accusation and actions of Satan, the kindness of God, the experiences

of Job and the advice of so-called "comforters", play out in this

Shakespearean-like story of sudden and devastating loss.

Job's friends had differing ideas about why all the ruin had come

upon him. One declared that Job's sickness was his own fault -

otherwise, God would have healed him. Another attempted to

persuade him that the sickness was God's will.

Neither of these are the truth when it comes to healing and God.

Among His many names is "Jehovah Rapha" - the Lord that Heals.

Exodus 15:26 declares, "I am the Lord who heals you"- God's will

for us is healing and wholeness; nothing missing, nothing broken.

Job refused to lower his beliefs to the level of his experience, choosing

instead to stand firm on who he knew God to be. The outcome for

Job was total healing and the restoration of all he had lost, twice over.

Remember, John 10:10 says that Satan comes ONLY to steal, kill and

destroy but Jesus gave us a better covenant - not law, but grace.

Jesus provided a life of abundance to enjoy in overflowing measure.

Sickness is part of the curse (Deuteronomy 28); health and wholeness

belong to the blessed life.

Are you sick? Have you received a negative health report? I have

great news! Your healing is at hand - the hand of YOUR Healer.

Allow God's Word to restore your body as you lean into His everlasting

arms.

PRAYER: Father, You are my Healer. I know that You can do

everything, and that no purpose of Yours can be withheld from You.

Just like Job, I look to You for my healing and trust that You will

take care of me - spirit, soul and body.

 

Ngày 26/31

Malachi 4:2: Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì

mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh;

các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.

Xuất Ê-díp-tô ký 15:26: Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe

lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài,

lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng

cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì

ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.

Giăng 10:10: Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã

đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Sự Chữa Lành

Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành của bạn? Điều

khiến tôi rất buồn là có nhiều người - đặc biệt là những Cơ Đốc Nhân

- không có sự mặc khải này. Có nhiều trường hợp bệnh tật như

một phương cách dạy dỗ của Đức Chúa Trời hoặc là do hậu quả

của tội lỗi, nhưng nếu đây là sự thật duy nhất thì tất cả chúng ta

đều đã bị bệnh và chết hết!

Đời sống của ông Gióp là một sự nghiên cứu thú vị về vấn đề bệnh tật.

Những lời buộc tội và hành động của Sa-tan, lòng nhân từ của

Thiên Chúa, những kinh nghiệm của Gióp và những lời khuyên

của những người được gọi là "Những bạn an ủi", đã diễn ra như trong

một câu chuyện của Shakespeare này, là một sự mất mát rất thình lình

và tàn phá.

Bạn bè của Gióp đã rất khác nhau trong những ý tưởng về lý do tại

sao tất cả những sự phá hủy đã đến với Gióp. Một người tuyên bố

rằng bệnh của Gióp là do tội lỗi của mình - nếu không phải vậy thì

Đức Chúa Trời đã chữa lành cho ông rồi. Một người khác cố gắng

thuyết phục Gióp rằng bệnh tật là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cả hai đều là sự thật khi nói đến chữa lành và Đức Chúa Trời. Một

trong rất nhiều danh xưng của Ngài là "Giê-hô-va Rapha" - nghĩa

Đấng Chữa Lành. Xuất Ê-díp-tô ký 15:26 tuyên bố, "Ta là Chúa,

Đấng chữa lành cho ngươi" – Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với

chúng ta là lành mạnh và trọn vẹn, không có gì mất đi, không có gì bị

phá vỡ.

Ông Gióp khước từ những gì làm giảm đức tin của mình để đi đến

những bước kinh nghiệm cá nhân của mình, ông đã đặt vững vàng

niềm tin mình nơi Đấng ông tin là Đức Chúa Trời. Kết quả cho công

việc nầy là sự chữa lành hoàn toàn và sự phục hồi của mọi sự mà

ông đã bị mất, trái lại còn nhận được gấp hai lần hơn trước.

Hãy nhớ rằng, Phúc âm Giăng 10:10 cho biết Sa-tan đến chỉ để ăn

cắp, cướp giết và phá hủy nhưng Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta

một giao ước tốt hơn - không phải là luật pháp, nhưng là ân điển

của Ngài. Chúa Giêsu cung cấp cho chúng ta một cuộc sống phong

phú để có sự vui mừng tràn đầy. Bệnh tật là một phần của lời nguyền

rủa (như trong Phục truyền 28 có đề cập), nhưng sự khỏe mạnh và

sự trọn lành thuộc về những đời sống được phước.

Bạn có đang bị bệnh chăng? Bạn đã nhận được một báo cáo y tế tiêu

cực về sức khỏe? Tôi có tin tức tuyệt vời cho bạn đây! Sự chữa lành

cho bạn nằm ở trong một bàn tay – đó là bàn tay của ĐẤNG CHỮA

LÀNH CỦA BẠN. Hãy để Lời Chúa hồi phục lại thân thể của bạn khi

bạn nương dựa vào cánh tay đời đời của Ngài.

CẦU NGUYỆN: Lạy Cha, Ngài là Đấng Chữa Lành của con. Con biết

rằng Ngài có thể làm được tất cả mọi sự, và không có mục đích nào

có thể thực hiện được khi không có Ngài. Cũng giống như ông Gióp,

con tìm kiếm sự chữa lành từ nơi Ngài và tin chắc rằng Ngài sẽ chăm

sóc cho con cả về - tinh thần, linh hồn và thân thể của con nữa.


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116