31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 25/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 10 February 2014 15:09

Mến chào quý ông bà anh chị em trong Ngày Thánh của Chúa

hôm nay,

Thêm một ngày nữa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta được tiếp

tục được sống và hưởng những ân huệ Ngài ban trên đất nầy.

Mời quý vị hãy chổi dậy và dâng lời tạ ơn Chúa ngay từ lúc còn

trên giường mình. Hãy cầu nguyện ngay trong tâm trí, cầu xin Chúa

dẫn dắt và ban phước trên từng công việc mà quý vị dự định sẽ làm

hôm nay. Hãy làm đẹp lòng Chúa ngay trong tư tưởng của quý vị để

chúng ta nhận được sức mới và sự chữa lành của Ngài trên tâm trí

và thân thể của quý vị. 

Hôm nay, xin hãy dành thì giờ quý nhất của quý vị cho sự thờ

phượng Đức Chúa Trời như lời Ngài đã phán truyền: 'Hãy nhớ

ngày nghỉ đặng làm nên Ngày Thánh! (Xuất 20:8) và 'chớ bỏ

sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo

nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì

càng phải làm như vậy chừng nấy. (Hê-bơ-rơ 10:25).

Chúa đang chờ đợi để ban phước cho gia đình của quý vị hôm nay

trong sự thờ phượng Ngài.

Hãy suy gẫm Lời Chúa và sống theo Lời Ngài để chúng ta được

dồi dào sức khỏe về cả phần tâm linh và thể xác của chúng ta như

Lời Ngài đã hứa.

Xin Chúa ban phước thật nhiều trên quý vị hôm nay. Cũng xin hãy

dành ít thời gian để suy gẫm bài học rất quý báu với MS Brian

Houston về sức khỏe.

Quý mến trong Chúa và hẹn gặp lại,

MSQN


Day 25/31

Proverbs 4:20-22: 20 My son, pay attention to what I say;

    turn your ear to my words.

21 Do not let them out of your sight,

    keep them within your heart;

22 for they are life to those who find them

    and health to one’s whole body.

Ephesians 1:21: 21 far above all rule and authority, power and

dominion, and every name that is invoked, not only in the present

age but also in the one to come.

Isaiah 53:5: But he was pierced for our transgressions,

    he was crushed for our iniquities;

the punishment that brought us peace was on him,

    and by his wounds we are healed.

Psalms 100:3: Know that the Lord is God.

    It is he who made us, and we are his[a];

    we are his people, the sheep of his pasture.

Psalms 139:14: I praise you because I am fearfully and wonderfully

made;

    your works are wonderful,

    I know that full well.

Proverbs 17:22: A cheerful heart is good medicine,

    but a crushed spirit dries up the bones.

Matthew 12:15: 15 Aware of this, Jesus withdrew from that place.

A large crowd followed him, and he healed all who were ill.

John 10:10: 10 The thief comes only to steal and kill and destroy;

I have come that they may have life, and have it to the full.

Healthy

The Bible is a comprehensive manual, filled with God's Divine

wisdom for health and wholeness. Living a healthy life goes well

beyond our physical body. It involves every aspect of our life including

building healthy relationships and attitudes.

Do you believe good health is God's will for your life? I most

definitely do! Good health has been a very real friend to God's plan

for my life. It was only just a few years ago when I realised that not

taking care of my own body would interfere with the purposes of

God for me. How much value do you place on your health and well-

being?

God's will for you is health, not sickness. However, when you are

sick God is your Healer. To be honest, I don't know of anybody who

hasn't had to deal with physical sickness and challenge. And despite

this fact, the prevailing truth is that we have a Name which is far

above every other name (Ephesians 1:21). At the Name of Jesus, the

name of cancer, depression, heart disease, mental illness, diabetes,

chronic conditions, addiction and any other illness must bow.If you are

fighting some kind of sickness or disability, the wonderful news is that

God is on your side! His will is for your health and wholeness and His

desire is that you settle for nothing less. I encourage you today;

don't allow physical or emotional deficiency to overwhelm you. God

is your true source of healing and His Word is full of "medicine"

for your recovery. Take your medicine today by meditating on

scriptures that will infuse life into your body as you feed on them in

your soul.

Here are some to get you going: Isaiah 53:5, Psalm 100:3, 139:14,

Proverbs 17:22, Matthew 12:15, John 10:10

PRAYER: I speak the Name of Jesus over sickness and disease. I

choose life, not death - blessing not cursing. I declare by faith in

Your Word and the work of the cross that I am made whole, now and

forever.

 

Ngày 25/31

Châm-Ngôn 4:20-22 “20 Hỡi con ta, hãy chú ý đến các lời ta; Hãy lắng

tai nghe những lời ta nói. 21 Mắt con chớ lìa xa các lời ấy; Hãy gìn

giữ chúng trong lòng con. 22 Vì những lời ấy là sự sống cho ai

tìm được chúng; Là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ.”

Ê-phê-sô 1:21 “trỗi hơn mọi giới lãnh đạo, thẩm quyền, năng lực và

thống trị; vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và

đời sẽ đến nữa.”

I-sa 53:5 “Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà

đạp vì sự gian ác của chúng ta.  Hình phạt người chịu để chúng ta

được bình an.  Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành.”

Thi-thiên 100:3 “Hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời. 

Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của

Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài.”

Thi-thiên 139:14  “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách

đáng sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, linh hồn

tôi biết rõ lắm.”

Châm-Ngôn 17:22 “Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay; Tinh thần suy

sụp làm xương cốt khô héo.”

Ma-thi-ơ 12:15  “Đức Chúa Giê-su biết thế, nên lánh khỏi chổ đó. 

Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh.”

Giăng 10:10  “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta

đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.”

SỰ LÀNH MẠNH

Thánh Kinh là một cuốn cẩm nang toàn diện, chứa đựng sự khôn

ngoan tuyệt diệu của Đức Chúa Trời cho một sự lành mạnh cả thể. 

  Một đời sống lành mạnh vượt ra khỏi bản thể vật lý của chúng ta. 

Nó liên quan đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta bao

gồm luôn cả việc xây dựng những mối quan hệ và thái độ lành mạnh. 

Bạn có tin rằng có được một sức khỏe tốt cũng là ý định của Đức

Chúa Trời dành cho cuộc sống của bạn không?  Tôi hầu như tin

tưởng như vậy!  Một sức khỏe tốt cũng là một người bạn thực hữu

cho chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của tôi. 

Chỉ mới vài năm trước đây, tôi đã nhận ra rằng nếu không chăm sóc

tốt thân thể của mình thì cũng ảnh hưởng đến mục đích của Đức

Chúa Trới dành cho tôi.  Bạn có coi trọng giá trị của sức khỏe của bạn

không? 

Ý muốn của Đức Chúa Trời cho bạn là một sức khỏe tốt chứ không

phải là bệnh hoạn. Tuy vậy, khi bạn ngã bệnh, thì Đức Chúa Trời sẽ

là người chữa lành cho bạn. Thành thật mà nói, tôi không biết có bất

kỳ ai mà chưa từng đối diện với căn bệnh thể xác hay những nan

đề hay không.  Và bất luận những điều ấy, một sự thật rất thuyết

phục là chúng ta có một danh vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng

trong đời này (Ê-phê-sô 1:21).  Bởi danh Chúa Giê-su, thì tên của

bệnh ung thư, bệnh trầm cảm, bệnh tim mạch, bệnh tâm thần,

bệnh tiểu đường, bệnh kinh niên, nghiện ngập và bất kỳ chứng bệnh

nào cũng phải bị khuất phục cả.  Điều tuyệt vời là Đức Chúa Trời sẽ

đồng hành với bạn.  Ý muốn của Ngài dành cho bạn là một sự lành

mạnh cả thể và bạn sẽ ổn định trong chiều hướng đó.  Hôm nay

tôi muốn khuyến khích bạn đừng để cho những thiếu hụt hoặc mất mát

về thể chất hay tâm hồn áp đảo hoặc chế ngự bạn.  Đức Chúa Trời

thật sự là nguồn chữa lành và lời Ngài chứa đầy “phương thuốc” cho

sự phục hồi của bạn.  Ngay hôm nay, hãy dùng “phương thuốc” đó

bằng cách suy nghiệm lời Kinh Thánh để những lời ấy ngấm vào

đời sống thuộc thể và thuộc linh của bạn. 

Đây là vài đoạn phúc âm khởi sự cho bạn: I-sa 53:5, Thi-thiên 100:3,

139:14, Châm-Ngôn 17:22, Ma-thi-ơ 12:15, Giăng 10:10 

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, trong danh Chúa Giê-su đắc thắng trên sự

yếu đuối và bệnh tật, con xin chọn sư sống – mà không phải cái chết –

ân điển mà không phải sự rủa sả.   Con xin tuyên bố bởi đức tin trong

lời Chúa và sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá để con được toàn vẹn,

bây giờ và mãi mãi.


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:06